Gedragscode voor wie meewerkt in onze pastorale eenheid (P.E.)

Inleiding

Wie bijdraagt aan de opbouw en goede werking van de P.E. mag zich aangesproken en gesterkt weten door Jezus Christus’ woord: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan”.
Onze gemeenschap heeft mensen nodig die zich inzetten voor mekaar, zorg en aandacht schenken aan medemensen en elkaar daarin bemoedigen. Zonder onze medewerkers kunnen we onze opdracht als christengemeenschap niet vervullen.


Bepaling vooraf

Deze gedragscode is bedoeld om ieders  sociale veiligheid binnen onze P.E. te bevorderen en te waarborgen.
Ze helpt ons om te bouwen aan een gemeenschap die christelijk omgaan met elkaar als grondtoon en inspiratie heeft.
Ze wil beschrijven welk gedrag er verwacht wordt van iedereen die zich inzet voor onze gemeenschap. 
En ze maakt ook duidelijk welk soort gedrag wij van andere medewerkers mogen verwachten.
Deze afspraken zijn dus belangrijk voor onze werking.
De gedragscode, die u hieronder kan lezen, geldt voor elke medewerker, maar ook in het bijzonder voor allen die in de P.E. – zowel ambtshalve als vrijwillig – werken met kwetsbare volwassenen, jongeren en kinderen.


Meewerken in de pastorale eenheid

In de P.E. verwachten we dat medewerkers op een correcte wijze omgaan met anderen, zoals Jezus Christus omging met mensen. Dat is de basis voor sociale veiligheid.

De medewerkers moeten in leven en werk hun eigen spreken en handelen afstemmen op christelijke waarden en normen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun gedrag en zullen, indien nodig daarop aangesproken worden. Hiervoor is een heldere kijk op wat gepast en ongepast gedrag is, onmisbaar. Deze gedragscode biedt daarvoor een duidelijk kader.

Meer nog dan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, gaat het bij sociale veiligheid om het respecteren van ieders geestelijke, psychische en lichamelijke integriteit en het bevorderen van ieders welbevinden hierbij.


Verwachtingen

Algemeen

Als medewerker

 • ben je betrouwbaar, zodat jouw gedrag het vertrouwen in de P.E. en in iedereen die daarin meewerkt niet aantast.
 • zorg je goed voor jezelf: jouw lichamelijk en geestelijk welzijn is een voorwaarde om zelf zorgend en aandachtig met anderen om te gaan. We mogen mekaar daarop wijzen.
 • ga je correct om met de regels van de privacy.
 • heb je een voorbeeldfunctie en streef je ernaar je persoonlijk leven in overeenstemming te brengen/houden met de christelijke waarden en normen.
 • ben je betrouwbaar in het omgaan met de gelden van de gemeenschap en streef je nooit persoonlijke verrijking na. Je moet hier verantwoording over kunnen afleggen. 
 • communiceer je helder over het stopzetten of wijzigen van een genomen engagement

Relatie tot andere medewerkers

Als medewerker

 • bevorder je de onderlinge samenwerking, bemoedig je mekaar en waardeer je ieders inzet.
 • ben je altijd respectvol in het spreken over andere medewerkers, voor en achter de schermen. Je respecteert de verschillende visies en hou je rekening met de eigenheid van elke medewerker.
 • voel je je samen met de andere medewerkers verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in de P.E.

Gedrag tegenover de kerkgemeenschap

Als medewerker

 • zorg je voor een gepaste sfeer en een veilig klimaat voor iedereen.
 • kies je voor een activiteit of gesprek de plaats en het tijdstip die daarvoor het meest geschikt zijn, tenzij het om noodsituaties gaat.
 • misbruik je je positie niet om macht uit te oefenen.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag omvat emotioneel misbruik, mishandeling, seksuele opmerkingen en aanrakingen, verwaarlozingen of gebrek aan de nodige zorg, discriminatie, financiële en materiële uitbuiting.

Als medewerker

 • voorkom je ieder mogelijk misverstand en/of schijn van grensoverschrijdend gedrag en ga je niet in op pogingen tot seksuele toenadering.
 • maak je je zelf niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag en tolereer je dergelijk gedrag niet van andere medewerkers. Indien nodig zal je hen daarover aanspreken.

Omgang met minderjarigen en kwetsbare volwassenen

Als medewerker

 • dring je niet verder door in het privéleven van mensen, dan noodzakelijk is voor de pastorale zorg of geestelijke begeleiding.
 • onthoud je je van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • heb je de plicht om eenieder zo goed mogelijk te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en zal je erop toezien dat deze gedragscode wordt nageleefd.
 • ben je verplicht melding te maken bij een vertrouwenspersoon  als het gedrag van een medewerker niet in overeenstemming is met deze gedragscode.

Geheimhouding

Het behoort tot de sociale veiligheid dat alle verkregen informatie vertrouwelijk is en blijft, behalve in het geval van dwingende redenen of wanneer de wet het vereist.

Als medewerker

 • gebruik je de informatie die je verkregen hebt uit persoonlijk contact, alleen in het openbaar, wanneer dat volledig anoniem kan.
 • kan je noodzakelijke informatie delen met andere medewerkers. Dan valt deze informatie onder gedeelde geheimhoudingsplicht.
 • weet je dat het biechtgeheim onaantastbaar en onschendbaar is.

Behandeling van klachten

Wie een inbreuk op de sociale veiligheid in onze kerkgemeenschap ervaart of vaststelt zal bemiddelend optreden. Als dat niet lukt, moet er klacht ingediend worden bij een vertrouwenspersoon.

Meer info of contact met vertrouwenspersonen: klik HIER!