Tag Archive vormelingen

Veel wind in de basiliek

De deuren bleven dicht, het was namelijk veel frisser dan op die eerste pinkstermorgen in Jeruzalem. Maar symbolisch stond er een stevige bries tijdens de kruispuntviering in de basiliek.   De Geest was duidelijk voelbaar.

De woorden van pastoor Tom waren even vurig als de kleur van zijn kazuifel, het koortje gaf goed katoen, de koffie achteraf was lekker. 

Een behoorlijk groepje vormelingen kwamen dankuwel zeggen in hun terugkomviering. 

Eentje formuleerde het zo in het welkomstwoord: ‘Ook wij zijn dankbaar, voor het vormsel dat wij mochten ontvangen.Bedankt aan iedereen die ons op sleeptouw nam. Dankuwel, Jezus, dat jouw Heilige Geest ons helpt en sterk maakt  op heel onze verdere levensweg.’

Een een mama bad als volgt tijdens de voorbeden: ‘Samen met alle ouders van de vormelingen bidden en danken wij voor onze kinderen. Dat we hen nooit loslaten. Dat we Jezus blijven ter sprake brengen in ons gezin. Dat we het vormsel niet als eindpunt zien, maar als een stapsteen naar een toekomst, waarin het geloof een plaats heeft. Laten wij bidden.’

Luid applaus klonk ook voor catechiste Martine. Na 20 jaar warme inzet zwaait zij af in de catechistenploeg van Mortsel.

En na de homilie, kreeg Stephanie Gonnissen haar albe en schapulier als gemandateerde al voorganger in Woord- en Communiedienst. Stephanie was jarenlang catechiste in Heilige Familie en verzorgde al vaak de predicatie, de laatste twee jaar in verschillende kerken van onze P.E. Momenteel is ze koster, werkt ze mee aan de voorbereiding van themavieringen en kruispuntvieringen en het zomerkamp.  Bedankt Stephanie.  En moge de Geest je de goede woorden ingeven. 

Volwassenen en jongeren uit onze PE gevormd in de Pinksterviering in de kathedraal

Iedereen heeft ze wel gezien. De drie jongelui die dit jaar het volwassenen/jongerentraject volgden als vormeling; Ze kwamen meevieren in onze zondagskerken en kregen van pastoor Tom een aangepast vormend traject dat ze maandelijks bij ‘IederEEN vurig verbonden’ beleefden.

Zondag 19 mei was voor hen de grote dag. Ze mochten hun vormsel ontvangen van onze bisschop Johan Bonny in de kathedraal in Antwerpen. Het werd een mooi stemmige en ook wel lange vieringen met meer dan 50 vormelingen uit gans ons bisdom. Alle vormelingen, die verspreid over gans de overvolle kerk zaten, droegen een witte sjaal. Een mooi teken. Allemaal mensen van 14 tot meer dan 40 die voor het vormsel kiezen. Mensen van overal die in onze kathedraal samen kwamen omdat ze de oproep van Pinksteren hadden gehoord en begrepen.

Een dikke proficiat aan de drie vormelingen en hun familie.

Catechesedag vormelingen Edegem

Zondag 28 april, het laatste catechesemoment in de voorbereiding op het Vormsel.

Deze dag ging van start om 9.30u in de zondagsviering in de Basiliek.

Het werd een dag met verschillende etappes en activiteiten rond de symbolen van het Vormsel.

Deze zijn vuur, handen en olie.

Een eerste stap werd gezet richting grot.  Hier werd het vuur van de Heilige Geest gesymboliseerd door een kaarsje.  De jongens en meisjes ontstaken een kaarsje en werden uitgenodigd om voor een eigen intentie te bidden of te danken.

Door middel van een balspel werd een fijne boodschap doorgegeven.  Zoals de apostelen ook de boodschap van Jezus doorvertelden.

Na afloop vroeg Katrien hen wat dit spel met en deed.  Een eerste antwoord was: “ik word hier blij van”.  Ook was er bij het begin nog een verrassing.  De organist kwam hen danken omdat zij voor en tijdens de viering zo stil waren geweest zodat zijn muziek goed kon klinken in de basiliek.

Hierna trokken we verder richting “De Link”, daar was het al tijd op de meegebrachte picknick op te peuzelen.  Nu de honger gestild was, werden ze in 4 groepen verdeeld en gingen ze doorschuiven naar de overige symbolen.

Bart vertelde hen over handen. Handen die belangrijk zijn in ons leven en over hoe er gezegend werd in oude en nieuwe Testament.  De 7 gaven van de Geest en hun betekenis werden ook besproken.  Het zijn deze gaven die de vormelingen meekrijgen bij hun Vormsel.

Bij Arthur werd er alvast geoefend met het ontvangen van de zegel van de Heilige Geest, nog niet met chrisma natuurlijk, wel met vaseline. Dan werd de groep in twee teams verdeeld, zij moesten om ter meest vuur verspreiden, het vuur van de Heilige Geest.  Dit deden ze onder de vorm van theelichtjes, maar helaas werd dit een stevige opgave door de hevige wind.

Ondertussen was er ook een groep aan het schilderen.  Zij zorgden voor de versiering van de kerk.
Er werden wimpels versierd, omdat we bij het begin van wal staken met het vouwen van een bootje en dit wilden doortrekken in de vormselviering.  De kleurige wimpels die je vaak ziet aan een boot, zullen de basiliek sieren op 11 mei.

Bij Nicole werd hen gevraagd waarom ze hun Vormsel willen ontvangen.  Heel uiteenlopende antwoorden, gaande van om de cadeaus, omdat ik dan een GSM krijg, maar evengoed omdat ik geloof, omdat ik christen ben en daar ook iets mee wil doen. Buiten speelden ze dan nog het spel “ik word gevormd en ik neem mee…” Gelukkig dachten ze er allemaal aan om hun kruisje mee te nemen, familie, vrienden en Pastoor Tom mochten ook mee.

Zo werd het stilaan tijd om de dag af te ronden.  Na een wafeltje en een drankje waren ze klaar om te zingen.  Ook vele ouders waren aanwezig om mee te oefenen, wat zeer fijn was.  En er was een heus orkest, wat de zang zeker versterkte.

Na deze dag zijn onze meisjes en jongens zeker klaar om het Vormsel te ontvangen en gaan we er met z’n allen een mooie viering van maken.  Eén waar we later nog met veel plezier en voldoening aan zullen terugdenken.

Dank aan alle begeleiders die zich een gans jaar belangeloos inzetten om deze jongeren voor te bereiden op de grote dag.

Jaarlijkse gezinsdag Vormselwerking

De Mortselse vormselwerking organiseerde op zondag 22 april hun jaarlijkse gezinsdag. De weergoden waren ons gunstig gezind. Want alhoewel fris en soms wat winderig, bleef de regen in de namiddag uit en kwam de zon zelfs regelmatig piepen. Maar vergeleken met het weer van de voorbije dagen, waren we heel tevreden dat de dag grotendeels droog bleef.

Alle gezinnen van de vormelingen begonnen de dag  met de eucharistieviering in de kerk van Heilig Kruis. Het thema op Roepingenzondag was “Jezus is de goede herder”. Geen beter beeld om Jezus’ liefde voor ons uit te leggen en om gehoor te geven aan Zijn oproep om in Zijn spoor ons leven te leven.

Lees verder onder de fotogallerij!

Daarna kwam iedereen samen in OLVE om samen te eten.

In de namiddag speelde de gezinnen het vormselspel. 20 opdrachten van diverse aard waren voorbereid en uitgewerkt. Alle opdrachten hadden een link met het vormsel, sommigen waren ludiek, voor anderen moesten de hersenen werken.

Om 16u stond het vieruurtje klaar en de hotdogs werden erg gesmaakt.

De dag werd afgesloten met de kruisjesviering: een bezinning waarin de vormelingen hun kruisje kregen dat ze zullen dragen op hun vormsel. De kruisjes  kochten we 1,5 jaar geleden in Beth Saour in Israel. De kinderen dragen dus een kruisje uit het Heilig Land!

Lees verder onder de fotogallerij!

Hiermee sloten we het werkjaar inhoudelijk af. De catechesemomenten liggen achter ons. Nu gaat het in rechte lijn naar het vormsel op zaterdag 11 mei.

We denken ook al stilaan aan het komende werkjaar. We zijn altijd op zoek naar helpende handen. Binnen de catechesewerking zijn er vele taken, groot en klein, éénmalig of terugkerend. Wil je graag meehelpen, spreek dan pastoor Tom aan of stuur een mailtje naar vormselwerking.mortsel@gmail.com

Vormelingen komen meevieren in H. Kruiskerk

Foto’s onderaan het bericht

Deze zondag mochten we in de kerk een 20-tal vormelingen verwelkomen die mee kwamen vieren. Maar bij pastoor Tom is meevieren niet enkel luisteren. Je moet meedoen. Hij spreekt je direct aan; Tijdens de preek, bij het onze vader en op sommige onverwachte momenten in de viering;

Het thema: ‘Waar sla jij je tent op?’ sprak de jongelui (en ook de ander kerkgangers) erg aan. Geloven is tenslotte doen. In actie schieten. En vooral: “Luister naar HEM.”

We vertrokken met een warm gevoel uit de kerk.

Misdienaars (vormelingen en een vaste ploeg) in de kijker

Onderaan het fotoalbum

Toen ik zelf misdienaar was, noemde men ons al wel een lachend de ‘bodygards’ van de pastoor. We stonden dan ook elke week (en soms op weekdagen) paraat om te zorgen dat de eredienst vlot verliep. Ook nu zijn er een vaste ploeg jongeren en heel veel vormelingen die wekelijks die taak op zich nemen. Ze verzorgen op hun manier de mee de eredienst, helpen voorlezen, staan de pastor bij en maken zo kennis met ‘samen eucharistie vieren‘. Op hen kunnen we rekenen. We zijn hen dan ook dankbaar. Daarom zetten we hen hier in de kijker. We zullen het fotoalbum ook graag verder aanvullen. Heb jij foto’s van onze misdienaars in actie? Stuur ze graag door. We zetten ze er meteen bij.

En… Een dikke dankjewel jongelui!

Catechesemoment over sacramenten: vormelingen van Edegem

Onderaan fotoreportage!

Ondanks de winterprik, komen de eerste jongens en meisjes om 18.15 u. de basiliek binnen. Zo blijven ze tot 18.30 u. binnenstromen voor een nieuw catechesemoment.

Ook Pastoor Tom is stilletjes binnengekomen, hij komt eens kijken en een praatje maken met enkele vormelingen.

Ondertussen zijn ze in zes groepjes verdeeld aan de hand van een gekleurd briefje.  Het ene groepje is al wat groter dan het andere, ze hebben zelf een ruilhandeltje opgestart om toch maar bij dat ene vriendje of vriendinnetje in een groepje te zitten.

We beginnen met het smeren van de stemmen, door de kleine liedjes onder leiding van Gert nog eens goed te oefenen. 

Hierna gaan we aan de slag met de 7 sacramenten. Enkele moeders komen het team van de catechisten versterken.  Waarvoor onze dank, want met een groep van 84 is extra hulp welkom.

Zo is er in de doopkapel, Katleen, zij vertelt met het gebruik van tekeningen, over het doopsel, logisch want ze zitten in de doopkapel.

Aan de biechtstoel geeft Arthur uitleg over verzoening en hoe dat vroeger ging als je om vergeving ging vragen.  Daarvoor gebruikt hij de biechtstoel.

Een beetje verderop treffen we Katrien, zij vertelt over de ziekenzalving, wanneer en wie deze kan vragen en krijgen.

Aan het tabernakel zit Sofie het volgende groepje op te wachten. Zij stelt de vraag wat ze thuis gezamenlijk doen.  Het meest gehoorde antwoord is samen eten en dat vinden ze toch wel heel belangrijk.  En zo wordt de link naar de eucharistie gelegd.

Voor het altaar krijgen ze de verschillende stappen over het huwelijk te horen.
Fabienne geeft de stappen weer die nodig zijn om een kerkelijk huwelijk aan te gaan.

En dan vinden we in de sacristie Bart, hij vertelt hen over het priesterschap, de studies,  die zijn best lang en wie er priester kan worden.

Aan het einde komen alle groepjes terug samen in de kerk en wordt hen de vraag gesteld of er niets opgevallen is bij de sacramenten.

Bijna in koor antwoorden ze, het waren er maar zes.  Waar is het sacrament van het Vormsel?  

Het antwoord hierop is.  Voor jullie is dit op dit moment in jullie leven het belangrijkste sacrament en daarom gaan we daar in april wat meer tijd aan besteden tijdens onze catechesedag.

Na het bidden van het “Onze Vader” keerden we allen huiswaarts.

Eind januari ‘werelddag voor de Melaatsen’ Damiaanactie in actie

60 jaar Damiaanactie!

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Onze Damiaanactieploeg staat in het weekend van 27 en 28 januari dan ook paraat.

Op zaterdagnamiddag trekken de vormelingen van Mortsel rond om stiften te verkopen en met de schudbussen om uw milde giften te verzamelen.

We zijn aanwezig na de viering op zaterdagavond in de St.-Benedictuskerk. Op zondag vieren we mee in de tv-mis en aansluitend zijn we erbij in de viering van de Heilige Familie.

Volgende week volgt een film n.a.v. 60 jaar Damiaanactie en de Heilige Damiaan als ons grote voorbeeld.

Soep op de stoep een succes!

Zondag 17 december op de derde zondag van de advent deden we mee aan de ‘Soep op de stoep’-actie van Welzijnszorg.

In de basiliek en de Heilig Kruiskerk werden liters soep aangeboden voor 5 euro. Die was door ouders van vormelingen en vrijwilligers gemaakt. Er was na de viering ook een beker soep te krijgen. Die werd goed gesmaakt door de kerkgangers die lang bleven napraten en genoten van de gezelligheid.

De opbrengst een stevige 700 Euro die we graag overmaken aan Welzijnszorg.

Dank aan alle vrijwillige soepkokers, helpers, opscheppers en verkopers

Ook onze bisschop trok de straat op om soep uit te delen. Voor het bisschopshuis stond het soepkraampje. Klik HIER voor het artikel van GVA.

Naamopgave van de vormelingen van Edegem en soep op de stoep in de P.E. Maria-Magdalena.

Foto’s Katrien B.

Op 15 november hadden de vormelingen van Edegem catechese over de naamopgave en over de betekenis van water, als symbool in de Kerk.

Zij leerden dat Jezus zijn apostelen riep, bij hun naam, om Hem te volgen en dat zij ook geroepen worden om hun Vormsel te ontvangen.  Zij moeten dan hun naam opgeven zodat de vormheer weet wie er wil gevormd worden.   Over water onthielden wij dat het zowel levensnoodzakelijk als levensbedreigend is maar vooral dat er heel veel kracht in water zit.  Dat het daarom gebruikt wordt om te dopen, om mensen te besprenkelen, ….

Op 7 december volgde een catechese over diaconie en solidariteit. Daar kwamen vrijwilligers praten over Samana, ArmenteKort, Gastvrij Edegem en Oekraïneproject Edegem. Daar leerden we dat christen-zijn niet alleen geloven-in-God betekent maar ook de-weg-die-Jezus-ging zelf bewandelen : bidden tot God de Vader, eucharistie vieren, de naakten kleden, de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de gevangenen bezoeken, ….

Tijdens de kruispuntviering van 17 december konden de vormelingen en alle aanwezigen al deze facetten in één viering beleven.  Bidden, vieren, de naamopgave, soep verkoop ten voordele van welzijnszorg.

Er werd door de ouders, vormelingen en catechisten liefst 125 liter soep gekookt die voor meer dan 700 euro werd verkocht aan de basiliek en de H.-Kruis kerk.  De 17 liter die we niet konden verkopen werden ingevroren en zullen uitgedeeld worden aan mensen die hier nood aan hebben.

Voor Gastvrij Edegem wordt er ook dessert gemaakt dat mee in de kerstpakketten wordt uitgedeeld.

Hieronder nog wat extra foto’s die Annick B. ons bezorgde.