Tag Archive samen vieren

Missiemaand vieren met Afrikaans koor in Heilig-Kruiskerk

Soms hoor je wel eens zeggen dat het een saaie bedoening is in de mis. Wie regelmatig komt, zal dit zeker tegenspreken; Maar wie in de Heilig-Kruiskerk was vorige zondag 29 oktober heeft het zeker voluit beleefd.

Een Afrikaans koor met 9 zangers/muzikanten kwam met ons meevieren. Er werd geklapt, opgesprongen, bewogen, geluisterd. Wat kunnen wij nog veel leren van deze mensen. Mensen met hoortoestel konden plots alles horen (zelfs zonder toestel) en genoten mee voluit van de passionele muziek.

Het ritme nam je mee in het gebed. Zitten blijven lukt gewoon niet. En als pastoor Tom oproept om samen rond het altaar te staan, zijn het niet enkel de kinderen, maar verbinden heel wat mensen de kerk met het altaar. Zo worden we allemaal een grote kring.

Het was een warme viering. Mensen gingen met een warm hart huiswaarts. Enkele foto’s en filmfragmenten om jou lezer een beetje in de sfeer te brengen. Misschien ben jij er een volgende keer ook bij?

Gloria voor 4 jaar pastorale eenheid

De pastorale eenheid is al een flinke kleuter. In de kruispuntviering van 23 september in de basiliek bliezen we 4 kaarsjes uit.

Op het einde was er vier-vierdencake en tijdens het gloria klinken 4 x 4 dankzeggingen voor alles wat ons de voorbije jaren toegevallen is.

Bedankt aan de 16 mensen die elk vanuit hun werking, onderstaande dankzeggingen voorlazen.  Bedankt aan pianist en koor. Bedankt aan de koffieploeg en vooral aan de 10 vrouwen én mannen die de bakkersschort aantrokken.

♪ Gloria 

.    Dirk

Wij willen U danken, Heer, voor de deugd die wij hebben gehad bij het werk in het park van de grot en in het ‘Hofke van Olijven’, de nieuwe tuin aan  Sint-Antonius. Het bracht ons dichter bij uw schepping en bij mekaar. 

2.    Rita

Bedankt, Heer, dat wij op weg mogen gaan met onze vormelingen en communicantjes Hun enthousiasme vertelt ons iets over U.

3.    Erik

Heer, wij willen U danken voor al het mooie dat er gebeurt in de alpha-reeks. Voor het vertrouwen in de groepjes, de kracht van de getuigenissen, voor uw voelbare aanwezigheid, elke week opnieuw.

 Herman

Heer, hoe kunnen wij u bedanken voor de vriendschap  die wij ervaren in de samenkomsten van iedereen vurig verbonden. Bedankt dat Gij ons wil dragen, elke vierde zondag opnieuw.

Gloria

5.     Marie-Louise

Heer, wij danken U voor al het moois dat ons toevalt bij rouwgesprekken na een overlijden. In De Witte Vlinder voelen wij dat Gij aanwezig zijt met uw troost en zegen.

6.    Reinhilde

Heer, wat hadden wij een zalige zomer. We danken U voor de mooie momenten in de natuur, voor de vriendschap die we mochten ontvangen, voor de bezinnende momenten die we samen mochten beleven.

7.    Gert
Dank u, Heer, da de koren en de muzikanten van onze pastorale eenheid.  Bedankt dat Gij ons toon en klank geeft om voor u te zingen en muziek te maken.

8.    Dirk 
Heer, ontelbare keren stuurde Gij ons naar mensen in nood veraf en dichtbij. Bedankt voor alles wat we voor hen konden doen en meer nog, bedankt voor alle vriendschap van hen teruggekregen hebben.

Gloria

9.    Chris

Heer, wij danken U voor alle inzet binnen onze parochies. We danken U voor de inzet van kosters, muzikanten en lectoren, en voor de zorg van PKG’s en kerkraden.

10. Veerle

Heer God, in vele verenigingen proberen wij het werk verder te zetten. We danken U voor al die vriendschap en inzet.

11.  Martin Franken

Heer, wij danken U dat Gij ons niet alleen samenbrengt om te vieren en te bidden op zondag, maar ook in de vele kleine gebedsinitiatieven op weekdagen. Bedankt dat wij een biddende gemeenschap mogen zijn.

12.  Patrick

Heer, wij danken u dat wij als uitvaartvoorgangers rouwende families nabij mogen zijn. En bedankt voor zoveel inzet van als onze  ploeg voorgangers in Woord- en communiediensten. 

Gloria

     13. Pastoor Tom

Heer wij danken u voor de liefde die mensen bij elkaar brengt en voor de trouw die ze elkaar in het huwelijk beloven. Dank u wel dat ze in onze kerken ook Uw liefde mogen ontmoeten

14. Sara

Heer, in de Yez! mogen wij samen op weg gaan.  Bedankt, Heer,  voor wat U ons allemaal cadeau geeft. Samen groot worden en groeien in geloof is zalig!

15.  Ann

Heer, een pastorale eenheid aansturen is een grote verantwoordelijkheid. We danken u voor wat wij mochten realiseren en voor de inzet en de steun van zoveel mensen.

16. Mia 

Bedankt, Heer voor de mensen die zich inzetten om van onze zondagskerken een hartelijke gastvrije plek te maken. Voor de onthaalploeg en de koffieploeg en voor alle helpende handen.

Gloria

Samen jezelf zijn, dat is geluk!

Jezelf kunnen zijn betekent echt eerlijk kunnen zijn over wie je bent, zonder jezelf te verbergen voor anderen. Het geeft zelfvertrouwen, helpt bij het maken van oprechte contacten en zorgt ervoor dat je je eigen keuzes kan maken. Verbondenheid vinden bij anderen die jou begrijpen zodat je verhalen en emoties met elkaar kan delen. In Samana mag iedereen zijn wie hij is, mag iedereen ’thuiskomen’, bij zichzelf en bij elkaar. Want samen jezelf zijn, dat is geluk!

Op de tweede zondag van oktober vraagt Samana traditiegetrouw extra aandacht voor mensen met een chronische ziekte en lichamelijke beperking. Op 8 oktober 2023 zetten we het thema ‘Samen jezelf zijn, dat is geluk’ dus om in de praktijk!

Daarom nodigen wij iedereen uit op de Eucharistieviering van die zondag om 11.00 uur in de Heilig Kruiskerk te Mortsel.

Alles begon met God

Velen zullen spontaan de eerste woorden herkennen van een mooi lof- en danklied op de schepping. Het begrip schepping verwijst immers meteen naar God. Geen enkele mens is de bron van het eigen leven laat staan van de aarde in haar geheel. Het is goed dat te blijven beseffen en voorzichtig naar omhoog te kijken. Dank u wel God voor deze mooie schepping waarin wij mogen leven.

Op die manier worden we als christen ook meteen opgeroepen om zorgzaam om te gaan met de aarde die ons huis is. Ecologie zou voor christenen dan ook geen modieus woord mogen zijn, maar een ingebakken grondhouding. Met dankbaar respect stappen we rond in onze wereld en trachten we te leven op een manier die de draagkracht van de natuur niet te boven gaat.

Dat is voor Westerlingen niet zo eenvoudig. We zijn gewend geraakt aan een heel luxueuze levensstandaard die niet alleen onze aarde, maar ook onze medemens tekort doet. Daarom roept paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si ook op om zorg voor de natuur altijd te laten samengaan met de zorg voor de medemens. Dat kunnen we maar als we de schepping en onze medemens zien als een blijk van liefde van God zelf want alles begon met God.

Dat vieren we op de eerste zondag van september die ook scheppingszondag is en meteen ook de eerste kruispuntviering van het werkjaar. Welkom in de kerk van Heilig Kruis op zondag 3 september om 11u.

18 Juni Kruispuntviering en dankviering voor vormelingen en eerste communicantjes in de basiliek

foto’s onderaan!

Ook vandaag was het een stralende dag!!!
Zowel de eerste communicantjes als de vormelingen waren welkom in de Kruispunt Viering/Dankviering.
Voor de communicantjes was het de gelegenheid om de tweede communie te ontvangen (zoals Pastoor Tom het zegt). 
De vormelingen werden verwacht om te danken dat ze enkele weken geleden het Vormsel mochten ontvangen.  Het geschenk van de Heilige Geest. Door de evangelielezing en tijdens de homilie kregen ze te horen “iets doen voor een ander, komt uit je hart, daar hoef je niets voor terug te verwachten”. 
Pastoor Tom schetste het heel mooi met een tiener die verwacht om centjes te krijgen voor bv. auto wassen, tafel dekken…. Maar groot is de verbazing als mama/papa een briefje terug schrijft, met daarin1000 pampers ververst, zoveel keer naar de hobby’s gebracht en dat alles voor 0 Euro.  Dan beseft de tiener, oh ja, iets doen voor een ander kan vreugde geven, geeft warmte!
Met die boodschap gingen de communicantjes en vormelingen huiswaarts.We hopen dan ook dat ze daadwerkelijk hier iets mee gaan doen!!!

Intieme Witte Donderdagviering in Heilige Familie.

Het is een mooie traditie om afwisselend in Heilige Familie en Sint-Jozef Edegem Witte Donderdag te vieren rond een lange tafel. Dit jaar gaat de viering door in Heilige Familie, donderdag om 20 u. Samen gedenken we het Joodse Pesach en het Laatste Avondmaal van Jezus.  Het koor Rabboeni helpt ons zingend bidden.
Voor de eerste keer is er geen Paaswake in Heilige Familie. Met versterking van enkele zangers uit Mortsel luisteren we de paaswake op in Heilig  Kruis, paaszaterdag om 21 uur.

Oecumenische Viering voor de Eénheid van de Christenen op 6 juni om 19u in de St. Bavo-kerk, Boechout

“Doe goed, zoek recht” (Jesaja 1 vers 17)

De ‘Week van gebed voor Eénheid van Christenen’ wordt jaarlijks gevierd door miljoenen Christenen wereldwijd. Door samen te bidden ervaren we, dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen, door de problemen van de samenleving te noemen en ze in onszelf een plaats te geven.

‘Leer goed te doen, zoek het recht’. De ‘Eénheid van Christenen’ zou een teken  moeten zijn van de éénheid van de hele schepping, maar verdeeldheid onder Christenen verzwakt dit teken.

‘Goed leren doen’, betekent dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. Samen bidden voor ‘Eénheid van Christenen’ doet ons nadenken over wat ons bindt.

Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. Wij willen onderdrukking doorbreken en pleiten voor gerechtigheid. We willen samen nadenken, over wie er niet gehoord worden in onze samenleving en gemeenschappen.

Samen met onze Protestantse Gemeente en onze Parochies, vieren we dit verlangen naar éénheid op dinsdag 6 juni om 19u in de St. Bavo-kerk. Na afloop is er ontmoeting met een drankje.

Ieder van u is van harte welkom!

In de Pinkstertijd vieren we het ontstaan van de Kerk en dat we door de kracht van de Heilige Geest, sàmen het Lichaam van Christus vormen. Met deze Oecumenische Gebedsviering laten we als lokale geloofsgemeenschappen zien, dat wij deze éénheid sàmen willen vieren. Ieder jaar bevat de gebedsviering symbolen die uitdrukking geven aan onze verbondenheid. Dit jaar zijn dat ‘water’ en ‘stenen’. ‘Water’ verwijst naar onze doop en ‘stenen’ stellen onze persoonlijke en familiale geschiedenis voor.

Vanuit onze geloofsgemeenschappen en de ‘oecumenische werkgroep’,
dominee Marieke den Hartog, diaken Jan Keersmaekers, pastoor Tom Schellekens

Kruispuntviering met eerste communicantjes 19 maart 2023

Als derde en laatste en ook als talrijkste, was de eerste communiewerking van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes te gast in een kruispuntviering in haar eigen basiliek. Bedankt aan de ploeg catechisten die deze kinderen voorbereidt op hun grote feest. Samen zongen we uit volle borst:
‘Mijn hartje zingt, ik ben zo blij, Jezus licht straalt ook in mij! Ik blink van vreugde en plezier, want Jezus is nu hier.’

Samen solidair

Op zaterdag 11 maart ben je van harte uitgenodigd op een solidaire namiddag. Kom jij ook. Schrijf alvast GRATIS in!

Inschrijven? Klik HIER!

Vastenactiviteiten: samen naar Pasen

Hierbij vind je een overzicht van alle geplande activiteiten voor de vastentijd. Je bent van harte welkom!