Tag Archive proficiat

Proficiat aan alle vormelingen van Mortsel en Edegem

Op 11 mei mochten een grote groep jonge mensen het vormsel ontvangen in de basiliek in Edegem en in de Heilige Bernadettekerk in Mortsel. We feliciteren deze jongelui graag en hopen hen nog regelmatig in onze kerken terug te zien.

Dank aan onze vormheer Deken Jan Verheyen die gedreven en enthousiast deze jongen mensen op weg zette als volwassen gelovigen. Dank aan alle catechisten en vrijwilligers die zich gans het jaar belangeloos inzetten om deze jongeren voor te bereiden op die grote dag

We verwelkomen hen binnenkort allemaal samen voor de dankviering in de Basiliek.

85 jaar St.-Jozef Mortsel

Toen de mensen op zondag 5 mei de kerk binnen kwamen leek alles zoals altijd, behalve dat er achteraan in de kerk een lange tafel stond met (nog lege) glazen en schaaltjes. Je hoorde iedereen haast denken: “Wat zou er te vieren zijn?” want het was natuurlijk was het wel duidelijk dat er “iets” te vieren was.

Dat bleek pas op het einde van de viering. Na de mededelingen nam Ann het woord om namens de pastorale eenheid de parochiegemeenschap geluk te wensen met het 85-jarig bestaan van de parochie St.-Jozef. Zij had ook een groot boeket bloemen bij, eigenlijk bedoeld voor alle parochianen. Ze zette ze, begeleid door een warm applaus, in een vaas voor het altaar en we mogen ervan uitgaan dat ze zullen gebruikt worden om in deze meimaand het kapelletje te versieren dat zoals ieder jaar bij het altaar staat.

Sinds november 2023 is er in de St.-Jozefparochie weer af en toe een eucharistieviering. Iedere eerste zondag van de maand mogen we daarvoor rekenen op pater Hugo De Deckere. En ook hij werd in de bloemetjes gezet. Dat was een beetje voor zijn engagement voor onze gemeenschap, maar vooral omdat hij 50 jaar geleden tot priester gewijd werd. Dat “in de bloemetjes zetten” gebeurde voor hem met een boekenbon. Hij blijkt namelijk graag te lezen en heus ook wel eens iets anders dan zijn brevier. Met een welgemeend applaus drukten de aanwezigen een hartelijk proficiat uit bij dit gouden priesterjubileum.

Het werd een mooie viering met een gezellige receptie nadien.

Dirk Mahieu

Van harte proficiat aan gans de gemeenschap vanwege gans de pastorale eenheid. De foto’s spreken… Met dank aan Guido Hapers.

St.-Jozef Mortsel wordt 85 jaar!

Parochie St. Jozef, Mortsel viert haar 85e verjaardag op zondag 5 mei met een eucharistieviering om 9.45 uur en aansluitend een glaasje (cava of…) in de kerk. Namens het team van onze pastorale eenheid feliciteren we graag de vrijwilligers en parochianen uit deze parochie.

We hopen voor de nieuwsbrief van 6 mei op een verslagje en enkele fijne foto’s.

Gouden jubilee voor Rob Gillé

Rob Gillé speelde zijn eerste viering op kerstavond 1973 in de wijkschool van Buizegem op vraag van pastoor Leonard Goossens zaliger. Die pastoor had gehoord dat Rob piano speelde en meende dat hij dus wel orgel zou kunnen spelen. Rob vond toch dat het niveau beter kon en heeft dan orgel gestudeerd aan de academie in Wilrijk. Oud-Burgemeester Van de Kerckhof zaliger vond het orgeltje toch wat min en heeft toen het Johannes orgel laten plaatsen. Toen de kapel in Buizegem gesloten werd is dat via een omweg naar de kerk van Sint-Antonius verplaatst.

Rob speelde meestal in Buizegem meestal op zaterdagavond en alle feestdagen… nadien is meneer Grégoire gekomen, daarna werd de kapel van Buizegem gesloten…

Rob is dan als organist naar de basiliek gegaan. Luk De Deckers deed de zaterdagviering en Rob speelde dan op zondag zuiver orgelspel. Nu speelt Rob nog steeds in de basiliek. Zijn lievelingscomponist is Gustav Mahler, muziek met de grote gevoelens van de romantiek. Rob Gillé probeert met muziek mensen te helpen om te bidden zoals een zuster en pastoor André Goossens opmerkten.

Met Pasen zullen we hem in de viering van de basiliek om 9.30u omwille van die lange carrière van 50 jaar bijzonder danken. Iedereen hartelijk welkom.

Een dikke pluim voor al onze eerst communicantjes

Vanaf eind april tot midden mei deden verschillende groepen hun eerste communie; Een dikke proficiat. Jullie hebben dat heel knap gedaan. We hopen jullie nog vaak terug te zien in onze kerken voor een tweede, derde, vierde , … communie. Tot binnenkort?

Proficiat aan alle Vormelingen van Mortsel en Edegem

Op 20 mei mochten onze vormelingen in een stralende zon hun dag beleven. Ze werden gevormd door onze vicaris Wim Selderslaghs die voor iedereen een persoonlijk woordje klaar had. Een dikke proficiat aan allemaal. We hopen jullie nog vaak in onze kerkgemeenschap te mogen ontmoeten!

foto’s van Bert Bloemen

VORMSEL EDEGEM

Zaterdag 20 mei, kwart voor tien, de 64 kandidaat-vormelingen stromen binnen in de Crypte.

Na nog een korte zangstonde waren ze om half elf klaar voor het grote moment.

De ene was al wat zenuwachtiger dan de andere, het blijft (blijkbaar) telkens spannend, maar Vormheer Vicaris Wim Selderslaghs stelde hen voor het binnenwandelen allemaal gerust.

“Er kan niks fout gaan, jullie gaan dat allemaal zeer goed doen”, zei hij tot hen.

De Basiliek zat bomvol met ouders, broers, zussen, peters, meters, grootouders, andere supporters, zij waren er allemaal om hun kind te steunen bij dit belangrijk moment in hun weg naar volwassenheid. Ja, ze zijn tussen 11 en 12, geen kinderen meer, maar halverwege tussen klein en groot.

Toen de Vormheer door handoplegging de gave van de Geest aan ieder van hen meegaf, kon je een speld horen vallen.
Ook tijdens de homilie was het in die volle kerk stil, iedereen luisterde aandachtig naar wat de Vicaris te vertellen had.

Deze dag waren er ook twee vormelingen jarig, ze kregen van de Vormheer een extra geschenk.  Ze mochten samen met alle andere 62, de naam Christus aan hun voornaam toevoegen.  Christus, de gezalfde, ook zij werden vandaag gezalfd met chrisma en worden zo doordrongen van de Heilige Geest.

Na het slotlied “Gaudeaumus hodie!”, wees blij vandaag om zoveel mooie dingen die ons gegeven zijn, wandelden de 64 vormelingen naar buiten.

Een stralende zon was van de partij, zo was de warmte van de Heilige Geest vandaag aanwezig op hun pad.

Wij, de catechisten, hopen dat die warmte, dat vuur, mag blijven branden in hun hart!!!

Griet Harboort: Zilveren Jubileum.

Alles begon in de jaren zeventig. De toenmalige onderpastoor in de Bernadette parochie te Mortsel was op zoek naar catechisten om jongeren voor te bereiden op hun vormsel. Op een zondag zag hij in de kerk een jong koppel: man en vrouw met twee kinderen. Naar het scheen woonden zij in de Justus Lipsiusstraat te Edegem. De onderpastoor had het wel gezien in die jonge mensen. Zo trok hij naar Edegem, met de vraag of zij catechese wilden geven.
De man, Piet Van Lierde, ging dadelijk akkoord om die taak voor enkele jaren op zich te nemen. Maar in feite heeft Piet nooit veel catechese gegeven. Het was zijn vrouw, Griet Harboort, die alle werk deed voor de vormelingen.

Van eenvoudige catechiste groeide Griet uit tot de hoofdverantwoordelijke van de catechese. Zij, die steeds beweerde dat zij eerder schuchter was en niet graag in het openbaar optrad, werd de grote bezielster van de ganse ploeg. Zij was zeer goed ter tale, had een prachtige stem en wist die goed te gebruiken. De vormelingen, en allen die haar hoorden, hingen aan haar lippen. Zij wist een gehele kerk te begeesteren en haar preken waren pareltjes. De Heilige Geest was blijkbaar over haar gekomen.

Griet is een zeer belezen vrouw. Vooral geestelijke lectuur is haar terrein. De studie van de bijbel kan hierin natuurlijk niet ontbreken. Zij heeft een speciaal oog voor mystiek. Met haar zin voor vorming wilde zij zich meer inzetten in de kerk. Daarom ging zij cursus volgen om in de parochie “Pastorale Werkster” te worden. Met succes bracht zij die vorming tot een goed einde. Meer zelfs, zij werd een gewaardeerde begeleidster voor vele cursisten. Op pastorale of parochiële samenkomsten kent iedereen haar. Allen spreken vol lof over haar.

Sinds die opleiding staan wij weeral 25 jaar verder… Een jubileum… maar geen eindpunt. Nog steeds is Griet de grote band die ons samenhoudt op de parochie van de Heilige Bernadette. Daar is zij als het ware het “manusje van alles”. Voor vele dingen wordt zij gevraagd: voorgaan in vieringen… mee de preekbeurten verzorgen… voorgaan bij begrafenissen… zorgen dat de kerk in orde is… op tijd en stond een bloemetje op het altaar… zorgen voor de kuisbeurten van de kerk… mee diensten verzorgen in een Woon- en Zorg Centrum… Zij doet dit alles met een groot hart. Zij heeft  oog voor hen die in het leven  minder kansen krijgen.  In woord en daad staat Griet zulke mensen bij in hun nood.

Om deze activiteiten geestelijk te voeden is zij, bij mijn weten, lid van minstens twee christelijk georiënteerde bewegingen. Zij is een actief lid binnen een gezinsgroep. Met enkele mensen komen zij regelmatig samen en bespreken   mystiek georiënteerde figuren binnen de kerk. Zo zorgt zij voor een volgehouden vorming in het eigen leven.

Dit alles is wellicht nog maar een kleine greep uit al de activiteiten die Griet op zich neemt. In een mensenleven zijn er immers zoveel taken en zorgen die op ons wachten, taken die vaak geen naam hebben maar die toch van het allergrootste belang zijn. Op de eerste plaats is Griet immers een opperbeste moeder en grootmoeder.  Steeds paraat staan is een hele opgave.

Voor dit jubileum en voor dat ganse leven, Griet, wensen wij je van harte proficiat. Jij bent een noodzakelijke schakel in dat ganse pastorale werk. Wij hopen nog lang op jouw inzet te kunnen rekenen.

Griet, het ga je goed !!!

Pater Gust Koyen,

mede namens het team van de P.E.

100 jaar Femma Heilig Kruis

Op zondag 16 oktober vierde Femma Heilig Kruis in de eucharistie de honderdste verjaardag van de vereniging. We werden verwelkomd door Myreleine.

Lieve mensen,

Vandaag is het voor onze Femma-afdeling een speciale dag, waarop we jullie van harte welkom heten. Niet vele verenigingen kunnen hun 100-jarig bestaan vieren. Daarom zijn we vandaag zo dankbaar voor alles wat Femma ons bijbracht, niet enkel praktische zaken, maar ook een sfeer van verbondenheid, vriendschap, samen genieten van het mooie in het leven, maar ook meevoelen in pijnlijke situaties.

In deze viering willen we daarvoor dankzeggen en met pijn in het hart de voorbije mooie jaren herinneren.

Het werd een mooie viering met steeds een terugblik op het voorbije. Heel wat leden waren aanwezig in de kerk. Het was ook een slotviering bij het bestaan van Femma op de parochie door gebrek aan verjonging.

Bij het einde van de viering was er ook een woord door Linda als afgevaardigde van het verbond om Femma H. Kruis te danken.

Ook pastoor Tom zette het getal 100 nog heel speciaal in de verf en als dank aan de drie bestuursleden, Irene, Myreleine en Linda, werden bloemen gegeven voor hun jarenlange inzet. Na de viering was er nog een receptie en voor die bestuursleden had pastoor Tom nog een grote doos pralines voorzien.

Briljant

Naast de gekende cijfers die in alle media verschijnen, verzamelen we in onze parochies dit jaar ook topcijfers. Op zondag 5 december hadden we opnieuw een briljanten bruiloft in onze gemeenschap.

Herman Van Kerckhoven en Mounette Nennen vierden na hun gouden en diamanten bruiloft nu ook hun 65 jarig jubileum in de basiliek, enkele misdienaars keken bewonderend toe.
Woow 65 jaar is wel heel veel! We wensen het paar nog veel gedeelde liefde, geluk en gezondheid toe.

Moge de Heer hen zegenen en bewaren.