Tag Archive paaswake

Paaswake in Heilig Kruis

Om 21 uur was het intussen wel donker. Dat donker belette niet dat we werden meegenomen in een hele mooie reis doorheen de lezingen van de Paaswake. Wie de verhalen zo één voor één hoort passeren, ziet hoe God en mens verbonden met elkaar doorheen de geschiedenis trekken. Op zo’n moment vallen de duizendtallen weg en loopt het spoor van de geschiedenis geruisloos onze tijd binnen.

Ook nu nog gaan we in datzelfde spoor. Ook nu worstelen we met de verrijzenis, Jezus die de Zoon van God is… Ook nu zoeken we Gods Geest om vooral in ons hart en ons spreken en handelen de kracht van die leven gevende boodschap te ontvangen.

Met Witte Donderdag legde pastoor Tom in de homilie nog de nadruk op de gemeenschap die ook op dat Laatste Avondmaal aanwezig was. Tijdens de Paaswake waren wij die gemeenschap. De plek waar God mensen kan aanspreken en hen roept om getuigen te worden, getuige van de liefde die God ook nu in onze wereld wil doorgeven.

De Paaswake in de basiliek

De vroege Pasen hielp een handje, helemaal donker was het nog niet, maar de schemering was er toch wel. En dus bracht het vuur meteen de boodschap van het scheppingsverhaal tot leven: God sprak er moet licht zijn. Dat licht brachten we basiliek binnen samen met Oksana en haar doopkaars, op weg naar het licht van haar doopsel.

We zijn het in onze pastorale eenheid zo gewend geraakt jaarlijks volwassenen te dopen, dat we bijna niet meer zien hoe speciaal dat is. Voor de mensen in de basiliek moet het toch zo’n speciale ervaring geweest zijn, voor hen was het immers wel de eerste keer.

Ook voor Oksana was het duidelijk speciaal. Ze heeft er samen met haar meter Gert en peter Koen heel sterk van genoten. We wensen haar toe dat het vuur van de Geest in haar hart steeds sterker mag worden en als gelukkige christen de weg van Jezus mag gaan.

Paaswake voor gezinnen in St.-Benedictus

We zetten onze paasmarathon in met de gezinsviering in Sint-Benedictus. Het vuur brandde enthousiast en zo werd de eerste paaskaars ontstoken en gewijd.  De kinderen waren onder de indruk. Toen dachten ze dat ze wel rustig op hun stoelen konden zitten, maar niets was minder waar. In het verhaal van de vlucht uit Egypte en de doortocht door de zee, moesten ze letterlijk een piramide bouwen.  De opzichter van farao legde er de riem op. Daarna konden ze vluchten, maar een zee van water versperde de weg naar de overkant.  6 bereidwillige ouders deden het grote blauwe zeil dreigend wapperen, geen één kind waagde zich naar de overkant, tot Mozes zijn hand uitstrekte en de zee tot rust kwam.  Haastig staken ze over, waarna de het water weer terugvloeide. In de preek kregen ze instructies van pastoor Tom: ze moesten maar eens vragen aan de grote mensen wat dat dan wel betekende dat Jezus leefde. 

Nog wat later in de viering moesten ze komen kijken hoe pastoor Tom het doopwater wijdde en iedereen nat spetterde. Om dan tijdens het Onze Vader en de vredeswens een grote kring te maken die de verbondenheid uitdrukte van heel de wereldkerk bij dit grote feest van Pasen. 

De chocolade eitjes aan het eind waren welverdiend!

Peter DV


Op Paaszaterdag had pastoor Tom zichzelf stomweg buitengesloten, zo vertelde hij aan de jongeren in de homelie tijdens de Paaswake. Hij had de achterdeur van zijn woning gewoon toegedaan of laten dichtslaan. Eigen schuld, dikke bult! Tja, het kan iedereen overkomen.

Het deed me wel meteen denken aan de boodschap van onze bisschop Johan Bonny in Kerknet (28/3/2024). Hij verwees naar het schitterende liedje van de betreurde Ann Christy (1945-1984): Dat heet dan gelukkig zijn waarin ze o.a. zingt: “Dat heet dan gelukkig zijn, een deur die plots opengaat, dat heet dan gelukkig zijn, waardoor je weer hopen gaat; dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij!” Onze bisschop bombardeerde het lied zelfs tot een geschikt paaslied.  En gelijk heeft hij. Een deur die plots open gaat, waardoor je weer hopen gaat. Het rijmt niet alleen perfect, het is een wellicht ongewilde maar mooie weergave van een diepe betekenis van de plots weggerolde steen voor het graf en van de immense hoop die daar uiteindelijk uit voortvloeide.

Ons verstand kan er eigenlijk niet zo goed bij: opstanding uit de doden? Het blijft moeilijk, ook de apostelen hadden het er trouwens een tijd lang behoorlijk moeilijk mee – Pastoor Tom blijkbaar ook! We hoeven ons dus niet te schamen.  Het paasmysterie is echter de sterkste en belangrijkste hoeksteen van ons geloof.  En geloven doen we gelukkig niet met ons verstand, wel met ons hart.

De weggerolde steen zorgt uiteindelijk voor vernieuwd licht in de wereld – zoals de paaskaars doet. De weggerolde steen is een sterk signaal van hoop voor volwassenen, natuurlijk, maar die we vooral ten overvloede moeten meegeven aan onze kinderen en kleinkinderen opdat de paasbloemen overal ter wereld voor hen zouden kunnen blijven bloeien.

Vóór mij in de kerk zaten verschillende jonge gezinnen met kleine kinderen – zelfs een baby van 2 maand in een draagdoek. Dat maakte mij oprecht blij en hoopvol: jong en nieuw leven in de kerk! Pasen is inderdaad een deur die weer open gaat zodat iedereen weer hopen gaat. 

Zalig Pasen.
Alex Vanneste

Vieringen en individuele biechtgelegenheid tijdens de Goede Week en Pasen 2023

PALMZONDAG zondag 2 april

Wijding en uitdelen van de palmtakjes in alle vieringen volgens het gewone uurschema.

WITTE DONDERDAG donderdag 6 april

Herdenking van het “Laatste Avondmaal”, toen Jezus met zijn leerlingen voor de laatste keer het Paasmaal vierde en de eucharistie instelde.

 • H. Kruiskerk, Mortsel om 18.30 u.
 • OLV-basiliek, Edegem om 20 u.
 • H. Familie, Edegem om 20 u.

GOEDE VRIJDAG vrijdag 7 april

Individuele biechtgelegenheid

Van 13.30 u. tot 14.45 u. in Heilig Kruis ́

s Namiddags herdenking van Jezus’ dood aan het kruis.

In alle kerken (uitgezonderd H. Bernadette Mortsel) van de PE wordt de “kruisweg” gebeden om 15 u.

’s Avonds:

 • sobere gebedsdienst met kruishulde.
  • – H. Kruiskerk, Mortsel om 18.30 u.
  • – OLV-basiliek, Edegem om 20.00 u.

PAASWAKE zaterdag 8 april

Individuele biechtgelegenheid

Van 13.00 u. tot 14.00 u. in de Basiliek

De meest intense liturgie van het kerkelijk jaar met wijding van vuur en water en feestelijke viering van de Verrijzenis van Jezus.

 • OLV-basiliek, Edegem: 19.00 u.
 • H. Kruiskerk, Mortsel: 21 u.

PASEN zaterdag 8 en zondag 9 april

Feestelijke vieringen van Pasen in alle kerken:

zaterdag 8 april om 17 uur
Eucharistieviering voor gezinnen met kinderen:
St. Benedictus, Mortsel.

zondag 9 april
Eucharistievieringen in

 • St. Antonius, Edegem: 8 u.
 • OLV-basiliek, Edegem: 9.30 u.
 • Sint Lodewijk, Mortsel: 9.45 u.
 • H. Kruiskerk, Mortsel: 11 u.
 • H. Familie, Edegem: 11.30 u

Woord – en communiedienst in de andere kerken

 • Heilige Bernadette en St.-Jozef Mortsel om 9.45 u.
 • St.-Jozef, Edegem-Molenveld om 11 u.

Paaswake in de basiliek 16/4/2022

Het is donker in de kerk wanneer we binnenkomen.  Een beetje vreemd en beangstigend.

Iedereen wordt gevraagd terug naar buiten te gaan, naar de vuurpot, waar pastoor Tom vuur maakt, het zegent en  de paaskaars er mee aansteekt.  Want God sprak “Er zij licht”, er was licht en God zag dat het goed was.

Het vuur verspreidt zich door de kerk.  Hier zorgen de misdienaars en de gelovigen voor.  Want allen weten : God is Licht en dank zij Hem is de Heer waarlijk opgestaan tijdens de paasnacht.

De paaskaars wordt gewijd, de doopvont gevuld en gewijd, de paaskaars in het water gedoopt, en wij belijden ons geloof en hernieuwen onze doopbelofte.

Zoals elk jaar herdenken wij de Verrijzenis van de Heer, zoals elk jaar zijn wij blij dat dat wij opnieuw uitgenodigd worden om te “leven” zoals Jezus ons heeft voorgedaan en dit leven zo door te geven.

Goede week en Pasen in onze pastorale eenheid

Witte donderdag in St.-Jozef Edegem: Met drie keer zoveel als toen

Zo vierden we eucharistie op Witte Donderdag in Sint-Jozef Edegem: samen rond een lange tafel, intens verbonden met mekaar en met de Heer. Zoals toen braken we het matsosbrood en dronken we de wijn van het Nieuwe Verbond.


ST.-BENEDICTUSKERK De wet van Murphy en de gezinspaaswake

Zaterdag 16 april. De Sint-Benedictuskerk wordt volop in gereedheid gebracht voor de feestelijke gezinsviering met wijding van het vuur, het water en de paaskaars van St.-Benedictus en St.-Lode. Maar er zal van alles mis gaan. Een euh … chronologisch overzicht.
Zaterdag middag
Telefoontje van de verantwoordelijke voor de bloemenversiering in de kerk: meldt zich ziek. Of iemand anders de bloemstukken kan gaan afhalen? So far so good, vervanger gevonden. Oef!
De mooie bloemstukken staan te pronken voor altaar en micro. Geel en wit, dé paaskleuren! En een gulle geefster heeft ook nog een geel-wit boeket bezorgd dat voor de ambo staat.
De viering gaat zoals elke zaterdag, opgenomen worden. Maar o wee, de verantwoordelijke voor die opname ligt in de lappenmand met griepverschijnselen en moet zich dus ziek melden. So far so good, vervanger gevonden. Oef!
16.15 uur
De kosteres-lector opent de kerk en zet een en ander klaar voor de viering, terwijl de muzikanten en zangers al een tijdje druk aan het oefenen en inzingen zijn. Het bloemstuk voor rond de paaskaars wordt door maakster Martina binnengebracht en op de kandelaar geplaatst. Prachtige geel-witte bloemenweelde.
16.45 uur
De paaskaars van St.-Lode wordt binnen gebracht. De opnameleider-ad-interim neemt ze aan. Daar moet nog een reserve kandelaar voor van de zolder gehaald worden. Hij kruipt dus snel-snel naar boven.
En dan … slaat het noodlot toe! Bij het snel-snel naar beneden brengen van de kandelaar komt de opnameleider met zijn pink in de knel. Héél erg zelfs. Dus gaat de kosteres-lector met de opnameleider-ad-interim sito presto naar de spoeddienst van het naburige St.-Jozefziekenhuis. Ondertussen is het bijna 17 uur en pastoor Tom heeft dus op dat moment géén opnameleider en géén lector om de viering mee te beginnen. In allerijl wordt dan een opnameleider-ad-interim als vervanging voor de opnameleider-ad-interim opgetrommeld. Deze ‘vliegt’ naar de kerk (short snel vervangen door een deftige pantalon), nét op tijd nog om de opname in te zetten. So far so good, ja. Maar dan blijkt de paaskaars van St.-Lode zoek … Wéér paniek!
17.05 uur
De viering vangt aan. Beetje chaotisch, iedereen moet nog wat zijn/haar plaatsje zoeken. De kosteres-lector is ondertussen nog verwoed op zoek naar de paaskaars van Sint-Lode …
Maar dan komt alles stilaan op zijn plooi en wordt het een warme en kindvriendelijke viering, met extra mooie muzikale invulling. Ergens in de viering komt dan toch de paaskaars van St.-Lode op de proppen en kan ze alsnog gewijd worden. Oef!
Epiloog De enige ‘nawee’ van het hele gebeuren, is die van de opnameleider-ad-interim die nog verder moet behandeld worden met thuiszorg en pijnstillers. We hopen dat hij er ondertussen, als hij dit leest, al een beetje mee kan lachen (of nog wat groen misschien?…)


Heilig Kruis: Paaswake met volwassendoopsel: een fotoverslag


Ook dit was Pasen: Gebedsmoment voor vrede bij zonsopgang op het kerkhof in Mortsel

Aan de graven van de slachtoffers van het bombardement op Mortsel van 5 april 1943 kwamen wij samen op Paasmorgen, bij zonsopgang. We baden voor vrede in Oekraïne en overal ter wereld.
Dit is Pasen, tot zijn essentie herleid. Naar een graf gaan en hopen, bidden, ervaren dat er Licht schijnt door de barsten van ons bestaan, dat het Leven overwint op de dood.