Tag Archive ontdekken

Waar vinden we Maria Magdalena terug in de 4 evangeliën?

foto boven: Maria Magdalena van Bernini

N.a.v. de boeiende avond van Jean Bastiaens over de heilige Maria Magdalena deed Wouter Verhaverbeke heel wat opzoekwerk om alle fragmenten uit onze bijbel waarin naar Maria Magdalena verwezen wordt op een rij te zetten.

Hieronder het overzicht van dat boeiende onderzoek.

Maria Magdalena in het Lucas evangelie:

Lucas, Hoofdstuk 8, vers 1- 3:

Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten genezen waren: Maria van Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van andere vrouwen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.’

Dat bij Maria Magdalena 7 demonen waren uitgedreven, wil zeggen dat zij volledig gezuiverd was. Maria (of Myriam in het Hebreeuws) wordt niet gelinkt aan een man (zoals wel bij Johanna het geval is) maar aan een plaats: Magdala. Magdala (in het Grieks) of Mikdal (in het Hebreeuws) is een welvarende stad met textiel- en visverwerking. Er wordt gezegd in de tekst dat de vrouwen uit de groep van Jezus bemiddeld zijn en de groep ondersteunen.

Lucas, Hoofstuk 7, vers 37 – 38:

Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurende olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zij voeteneinde; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie;

Een Paus uit de zesde eeuw heeft gezegd dat de boetvaardige zondares uit hoofdstuk 7 en Maria Magdalena uit hoofdstuk 8 één en dezelfde persoon zijn. In het evangelie wordt dat niet gezegd: het is een interpretatie.

Lucas 23, vers 49:

Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.’
Vanuit Galilea wil zeggen vanaf het begin, zij zijn ook de eerste getuigen.

Lucas 23, vers 55:

De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Zij zagen het graf en zagen hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd.’

De vrouwen zijn er ook getuige van dat Jezus in het graf gelegd werd.

Josef van Arimatea, een lid van de Joodse raad die het niet eens was met het raadsbesluit om Jezus te doden,  had gevraagd aan Pilatus om het lichaam van Jezus in het graf te leggen.

Lucas 24, vers 2-3:

Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.’

De vrouwen zijn getuige van de verrezen Heer.

Lucas 24, vers 4-8:

Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zieden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan’. Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

De vrouwen krijgen een zending mee.

Lucas 24, 9-10:

De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan de anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden.

De vrouwen, w.o. Maria van Magdala als eerstgenoemde, voeren de zending uit.

Maria Magdalena in het Johannes evangelie:

Johannes heeft de drie andere evangeliën, dat van Marcus, Matteüs en Lucas, herschreven. Het Johannes evangelie is het meest vrouwvriendelijke evangelie. Vrouwen komen voor op sleutelmomenten.

Johannes 19, 25-27:

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder’. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Johannes wordt geïdentificeerd als de beminde leerling.
Van Maria van Magdala spreekt Johannes pas op het einde van zijn evangelie, aan het kruis.

Johannes 20, 15-16:

’Waarom huil je?’ vroeg jezus. ‘Wie zoek je’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘Meester’.)

Pas wanneer de verrezen Heer haar bij haar naam noemt herkent ze hem. Maria Magdalena is hiermee de eerste getuige van de verrijzenis.

Johannes 20, 17-18:

‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.’ Maria Magdalena krijgt een zending mee ‘Ga naar mijn broeders …’

Apostola Apostolorum:

Paus Franciscus heeft gezegd dat we de titel van Maria Magdalena in ere moeten herstellen. Die titel is ‘Apostola Apostolorum’ (apostel van de apostels). Deze titel krijgt ze omwille van drie redenen:

 1. Zij is met Jezus op weg geweest van bij het begin (van in Galilea);
 2. Zij heeft de Heer gezien als de verrezene;
 3. Ze heeft een zending ontvangen van Hem.

Maria Magdalena: een boeiend verhaal door Jean Bastiaens

Wie was Maria Magdalena ? Wat wordt over haar gezegd of geschreven?  Of wat wordt over haar verzwege? Dat waren de vragen die onze gastspreker Jean Bastiaens zich stelde bij het begin van onze samenkomst op woensdag 31 mei 2023.

Wat we zeker weten is dat zij als heilige nog steeds tot de verbeelding spreekt, en dat niet alleen in onze eigen Pastorale Eenheid H Maria Magdalena !   

In de christelijke traditie is zij een heilige met veel facetten. Haar levensverhaal is een combinatie van Bijbelse teksten en apocriefe verhalen . 

In het Nieuwe Testament  maakt de evangelist Johannes enkel op het einde éénmalig melding van een zekere Maria van Magdala die een weldadig leven leidt.  Nadat Jezus bij haar zeven demonen heeft uitgedreven wordt ze zijn trouwe volgeling.  Na de bewening en de graflegging van Jezus gaat ze op Paasochtend naar zijn graf om zijn lichaam te balsemen.  Maar daar ontdekt ze een leeg graf. De evangelist Johannes verhaalt hoe ze daarna de verrezen Jezus  herkent nadat Hij haar bij naam noemde . Zo wordt zij de allereerste getuige van de wederopstanding . In de tuin bij het lege graf is zij de allereerste die de Verrezene herkent in de tuinman. Hij noemt haar immers bij naam. Hij zegt haar dat Hij terug moet naar de Vader om de Geest te sturen. Hij vraagt haar zich van hem los te maken en Hem als Verrezene te herkennen. Hij vraagt haar terug te keren naar de leerlingen om hen duidelijk te maken dat Hij verrezen is. Om deze 3 redenen wordt zij door Johannes apostola apostolorum genoemd: zij wordt als eerste apostel gezonden naar de apostelen.

In het Lucasevangelie wordt ze vernoemd als een van die vrouwen die genezen werden van hun boze geesten. Bij haar, zo schrijft hij werden 7 demonen uitgedreven.  Zeven, een vol getal in de bijbel, wijst er op dat zij compleet genezen is. Verder beschrijft Lucas dat zij onder het kruis aanwezig was op de 1ste Paasdag van de week het graf bezocht

Maria Magdalena’s kluizenaarschap komt in het NT niet voor. In niet-bijbelse en apocriefe verhalen leeft zij echter na een tijd van weldaad en rijkdom in jarenlange ascese.

Zo doet zij dienst als na te volgen voorbeeld wat inkeer, berouw en boetedoening betreft. Die eigenschappen brengen haar dicht bij de Heer, die haar haar zonder vergeeft. Zo moedigt ze gelovigen ook aan berouw te tonen voor het te laat is.

Maria Magdalena is een onafhankelijke, eigenzinnige vrouw die wonderen verricht  en velen  bekeert tot het geloof.  Of dat geloof ons nu al dan niet aanspreekt, de eigenzinnigheid die uit haar handelen spreekt sluit zeer goed aan bij de huidige tijdsgeest die steeds meer aandacht heeft voor daadkrachtige vrouwen.  Hoewel Bijbelse vrouwen in hun naam doorgaans een verwijzing dragen naar een echtgenoot of vader, verwijst haar naam naar haar woonplaats: Magdala .  Ook dit benadrukt haar onafhankelijkheid.

Toch werd in het verleden maar al te vaak haar zelfstandige kant in de schaduw gesteld door haar vooral als zondaar te typeren. Een eenentwintigste-eeuwse Maria Magdalena verdient wellicht dus meer dan een naakte representatie!

In de 2de eeuw werden fragmenten van het ‘evangelie van Maria Magdalena’ ontdekt waarin zij de weg van zuivering, loutering en complete genezing bespreekt die zij zelf verworven heeft. Op weg naar de hemel beschrijft haar ziel hoe de macht van het kwaad overwonnen werd.  Zij beschrijft hoe haar ziel onvrij was ( = bezeten ), bezet door de 7 machten  van het kwaad: de duisternis, de begeerte, de onwetendheid, de afgunst van de dood, het koningschap van het vlees, de dwaze vleselijke wijsheid, en de driftige Sophia.

In de kunst wordt al te vaak de nadruk gelegd op haar zondig verleden.  Volgens de overlevering was Maria Magdalena immers een prostituee. Ze zag het licht, volgde Christus en ruilde vleselijke voor geestelijke liefde.  Maria Magdalena was ultiem menselijk maar toont door haar voorbeeldige ommezwaai de weg richting hemelse zaligheid. Blijkbaar heeft ze heel boetvaardig en ascetisch haar toevlucht gevonden en de laatste jaren van haar leven in stilte bracht zij door in een grot in de Sainte Beaume.

Jean Bastiaens heeft in ons als PE  vast en zeker het verlangen versterkt om haar beter te leren kennen.  Hij stelt voor het boek te lezen van Maria de Groot: ’Het evangelie naar Maria Magdalena‘. Bij nazicht blijkt het nog enkel als e-book beschikbaar.  


 Michèle Vandenput

Vormelingendag Edegem

Wie kent ze nog ?  De tien geboden ?

Bovenal bemin één God.
Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
Heilig steeds de dag des Heren.
Vader, moeder zult gij eren.
Dood niet, geef geen ergernis.
Doe nooit wat onkuisheid is.
Vlucht het stelen en bedriegen,
ook de achterklap en ’t liegen.
Wees steeds kuis in uw gemoed
en begeer nooit iemands goed.

Rond deze geboden bouwden we de vormelingendag in Edegem op.  Een combinatie van gebed, spel, nadenken en zingen.

Het Onze Vader werd in dialoogvorm gespeeld door Gert en Arthur.  Gert als 12 jarige jongen, die bidt tot God (Arthur). God die dan telkens duidt wat elke regel van het Onze Vader eigenlijk betekent . De kinderen waren muisstil.

Voor hun ouders mochten de kinderen een mooie tekst op een steen schrijven of iets tekenen.

In trefbal (dood niet) en dassenroof (vlucht het stelen ..) konden de vormelingen hun energie kwijt.

Respect voor elkaars zijn, geloof en eigenheid drukten de vormelingen uit aan de hand van getrokken kaartjes.

Met het verhaal over Zacheüs creëerden we opnieuw een rustpunt in de dag en leerden we nooit iemands goed te begeren, maar ook dat Jezus mensen steeds opnieuw kansen geeft om erbij te horen en goed te doen.

Door scheldwoorden te analyseren , zochten we de goede eigenschappen van mensen op en door een scrabble te leggen dachten we na over “de dag des heren”.

Uiteraard was er ook een elf-uurtje met koek en drank en lunchten we samen.

Na de zangrepetitie kwam pastoor Tom nog langs en kijken we nu met nog meer enthousiasme uit naar het Vormsel op 20 mei.

DE “VIER DE ZONDAG” VAN APRIL Jezus al ontmoet?

Foto’s staan onderaan!

Op 23 april viel ons in de voormiddag een stralend voorjaarszonnetje te beurt. ´s Namiddags daarentegen begon het te regenen. We gaan natuurlijk niet zo ver te denken dat de weergoden onze gemeenschap “IederEEN vurig verbonden” speciaal genegen zouden zijn, maar het moest toch maar lukken dat we juist onze voormiddagshift hadden en dus… hebben we dat zonnetje te midden van de aprilse grillen in dank aanvaard en heel erg geapprecieerd.

Want we gingen in kleine groepjes op wandel, net zoals de leerlingen van Emmaüs. Onderweg kwamen we zes foto’s tegen die ons konden inspireren om te delen over plaatsen en situaties waar we Jezus al ooit ontmoet hadden. Gebed, gemeenschap en dienstbaarheid, de natuur, onze familie, de Bijbel, de sacramenten bleken evenveel plaatsen te zijn waar we Jezus kunnen herkennen en ontmoeten. Ieder van ons had er zijn eigen, concreet verhaal bij.

Na de boterhammetjes met lekkere verse soep vierden we eucharistie. Toen bleek dat je Jezus ook kan ontmoeten in een turnzaal! In de St.-Benedictuskerk organiseerden de Mortsel Dorp Concerten immers een muzikaal evenement zodat wij uitweken naar de turnzaal van de Tandem.

Pastoor Tom ging nog even door op het thema. Zoals altijd was zijn woordje begrijpelijk voor jong en oud. Met ons enthousiast meegezongen gemeenschapslied sloten we deze Vier de zondag af.

Volgende keer komen we samen op Pinksteren (28 mei); weer de vroege dagorde (10-14 uur). In een volgende editie hoor je hier meer over. Iedereen is welkom op onze Vier de zondagen.

Alpha voor iedereen die mee wil op spirituele reis

Op 12 april wordt het startschot gegeven van ons Alpha 2-avontuur, het anker wordt geheven en de tocht aangevat . Het belooft een boeiende reis te worden.
Liefhebben, luisteren en lachen, drie woorden die beginnen met een l, zijn de kernwoorden van onze bijeenkomsten.
Gedurende 11 weken  (en 1 WE )  gaan we op ontdekkingstocht naar onszelf :’ Wie ben ik, wat drijft mij, waarin geloof ik ? ‘

Een tocht ook naar onze gesprekspartners: ‘Wie zijn zij, waar dromen ze van, wat beweegt hen in het leven?’
Een reis die ons hopelijk via Jezus dichter zal brengen bij God .
Ons doel is duidelijk, de reisroute ligt deels vast . Onderweg zullen we wellicht hindernissen ondervinden, ballast uit onze reistas moeten wegkiepen, de weg bevragen, zijwegen inslaan, ons kompas moeten bovenhalen …

Met een 30-tal mensen uit onze PE hebben we alvast in de herfst van 2022 een eerste maal mogen ervaren dat de Geest ons stuurt .
‘Is er méér in dit leven ? ‘is de hamvraag van onze eerste bijeenkomst .
In kleine gespreksgroepjes wordt ook gevraagd: ‘Stel dat God bestaat, en je mag Hem één vraag stellen, wat vraag je dan ?’

Ook aan jullie wordt deze vraag gesteld ?

Gelovig, randgelovig, andersgelovig, atheist….IEDEREEN IS WELKOM EN MAG OP DEZE SPIRITUELE REIS AANSLUITEN !

Wil je meedoen? Wil je kennismaken? Laat even weten dat je komt. Klik hier.


Opnieuw bedevaart naar het Heilig Land

Beste allemaal

het was vorig jaar een zot idee ergens in maart en plots werd het realiteit en zijn we in november jongstleden met 18 op bedevaart geweest in het Heilig Land. U heeft ongetwijfeld de enthousiaste reacties gehoord van de mensen die mee waren.

Intussen was er al een heuse lijst ontstaan van mensen die ook graag mee wilden gaan, maar niet meer mee konden. Dus werd een plan gestart voor een tweede versie (er zijn zelfs al mensen op de lijst voor een derde en een vierde versie).

We gaan opnieuw van 3 tot 10 november op bedevaart (wat een goeie periode is voor het weer (normaal gezien toch)). We verblijven drie nachten in Nazareth en vier nachten in Jeruzalem (op de Via dolorosa). Die overnachtingen zijn al geboekt.

Is dat niet gevaarlijk denken sommigen onder u. Wel als het echt gevaarlijk wordt en er is negatief reisadvies van Buitenlandse zaken dan gaan we niet. Toen we omwille van Corona niet konden gaan, kreeg iedereen zijn geld terug.

Verder kunnen we zeggen dat het Noorden (Nazareth, meer van Galilea… een rustige streek is, daar verwachten we zeker geen problemen. Jeruzalem zelf is soms moeilijker daarvoor moeten we de info van onze contactpersonen ter plaatse goed opvolgen). Vorig jaar ben ik er zelf alvast drie keer geweest en nu in juli ga ik voor school nog eens terug.

De prijs is tegenover het afgelopen jaar stevig gestegen wat voor een deel te wijten is aan de inflatie (+10%), maar vooral aan de vluchten die 400 euro pp duurder werden. Omdat de prijzen alleen nog maar kunnen stijgen heb ik de vluchten al geboekt. Enkel de busjes kon ik nog niet boeken, laten we hopen dat die prijs enkel de inflatie volgt.  

Dat maakt dat de totale prijs nu 1675 euro is, maar daar is wel alles inbegrepen (vluchten, busjes met benzine en tolgelden, overnachtingen, alle maaltijden buiten middagmaal eerste dag, alle toegangsgelden…). Dit met drie kanttekeningen: prijs bij volledige bezetting van 18 personen, aan de huidige koers van de dollar.

Mocht de prijs hét obstakel zijn, spreek gerust de pastoor aan, we bekijken wat mogelijk is. We willen graag iedereen die echt wil de kans geven mee te gaan.

Wat gaan we doen? Programma onder voorbehoud

 • Dag 1: vluchten en eerste verkenning Nazareth
 • Dag 2: Kafarnaüm, Tabgha (broodvermenigvuldiging) en de berg Tabor
 • Dag 3: Nazareth uitgebreid en Akko of Karmel
 • Dag 4: via Caesarea naar Jeruzalem
 • Dag 5: Jeruzalem in alle glorie
 • Dag 6: Bethlehem en Jericho
 • Dag 7: Dode zee, Massada, woestijn…
 • Dag 8: Yad Vashem en terugvluchten

Hebt u interesse, laat dan aub zo snel mogelijk iets weten, vol is vol. De inschrijving is pas definitief na het betalen van de eerste schijf van 500 euro op het nummer van de PE BE87 7310 3581 4694. Het saldo  moet betaald zijn voor 1 sept 2023. Vermeld aub als mededeling uw naam en bedevaart Heilig Land 2023.

Woestijnwandeling 18-3-2023: Samen op stap

Een artikel met heel veel foto’s onderaan!

Niets zo mooi als wandelen in de natuur met een beetje bezinning. Dat was alvast de insteek.  Maar we begonnen niet met een lege maag en onze boterhammetjes en salade gingen er dan ook onmiddellijk aan.


We kregen bij start een  tekst mee uit een liedje van Elly en Rikkert en we mochten in een cirkel de woorden noemen die het stukje woestijn bij ons opriepen. 
En dan wandelen maar , we mochten volledig ons eigen ritme volgen en zelfs wat afdwalen.  Een beetje alleen op onszelf en toch tesamen. 

Ik was vergeten hoe het was om te wandelen in de duinen.  Best een stevige oefening voor de benen en een zandmassage voor de voeten. 

En de meditatie kwam als vanzelf. Alsook de deugddoende woorden die we wisselden met elkaar.
Opnieuw een cirkel stop om stil te staan bij hoe we ons voelden en wat het allemaal met ons deed. Dankbaarheid,  voldoening en stilstaan bij de dingen,  het welde allemaal in ons op.
Zij die nog een bochtje meer wilde wandelen,  gingen nog voort , een ander deel zakte al af naar waar de kinderen in volle lust in kampen klauterden van takken en zandkastelen bouwden.

Nadat we eerder al getrakteerd werden met lekker verse verjaardagscakejes kwam er ook nog een vieruurtje bovenop.
Nog wat bijpraten en zingen  , en de dag die letterlijk en figuurlijk zonnig eindigde , zat er weeral op.
Tot de volgende keer  want dan zijn we er graag opnieuw bij!

Er werd ons een zee aan foto’s toegestuurd; Een zee waarschijnlijk ter compensatie van de woestijn…
Dank aan Annick, Kartien, Elise en Dirk. Hieronder zie je het volledige album. klik links of rechts van de foto om door te gaan.

Doe mee met onze tweede Alphareeks.

Op 12 april gaan we in onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena van start met een tweede Alpha-reeks. Gedurende elf opeenvolgende weken verwelkomt het Alpha-team om 19 uur de gasten in het Atrium (naast de kerk van de H. Bernadette) te Mortsel met een vriendenmaal. Samen tafelen schept verbondenheid, creëert vertrouwelijkheid en biedt de kans om elkaar op een informele wijze te leren kennen.

Na de maaltijd gaan we van start met een korte inleidende film van ongeveer 20 minuten. Door middel van getuigenissen en ervaringen van tochtgenoten proberen we een antwoord te vinden op de vraag wat Christus voor ons, mensen in de 21ste eeuw in een westerse, geseculariseerde samenleving, kan betekenen.

Vervolgens gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek. De gespreksleiders treden op als moderator, zorgen ervoor dat iedereen die dat wil aan het woord kan komen, maar dringen hun visie niet op. Alles mag en kan gezegd, gevraagd, geopperd worden. Openheid en respect voor elkaars visie en inzichten is onze leidraad. Doorheen éénieders zoektocht en ervaringen hopen we samen een hechtere relatie te ontwikkelen tussen onszelf, onze tochtgenoten en God.

In het Pinksterweekend (zondag 28 en maandag 29 mei) gaan we naar de Abdij van Postel, waar we doorheen gesprek, stilte en gebed vertrouwd willen raken met en ons laten raken door de Heilige Geest. Tijdens de vorige Alpha-reeks mochten we de Geest werkzaam zien in velen van de deelnemers. Gelovig, rand-gelovig, ongelovig of anders-gelovig: iedereen is van harte welkom

Godly Play groeit uit…

Tot wat het bedoeld was…

Woensdag 15 maart kwamen we voor de laatste keer samen.  Na het verhaal en het creatief moment was het tijd voor het feest. En wat voor een feest!  We kregen bezoek van pastoor Tom en zongen voor Jef zijn 6de verjaardag. We dankten de Heer voor zoveel gezelligheid en vreugde!  Genietend van het heerlijk fruit-maal luisterden we nog naar elkaars verhalen. Zo was elke bijeenkomst rond Hem een herbeleving van wat Hij voor ons heeft gedaan. Na drie wondermooie ontmoetingen kwamen we tot wat het bedoeld was… 

Hopelijk tot een volgende keer! 

Bedevaart naar Heilig Land deel 02

Onze bedevaart

Wàt een intens gebeuren! Het mogen en kunnen delen van ons geloof, gewoon tussen reisgenoten tijdens het samen zingen en bidden op wel heel bijzondere plekken zoals aan en op het meer van Galilea, op de Olijfberg, tijdens de kaarsjesprocessie of gewoon in de tuin van het gastverblijf, op een braakliggend stuk grond in Jericho; en ja zelfs tijdens onze autorit. Of nog; het bezoek aan Kafarnaüm de Klaagmuur, wandelend langs het Hofke van Olijven, …

Wàt een ervaring! Een fijn groepsgebeuren, samen op stap – al wandelend en al rijdend, al toeziend en luisterend, al zingend en biddend, al etend en zorgend voor elkaar. In de drukke straten van Jeruzalem maakten we een ingebeelde ketting met bijzonder aandacht voor wie direct voor en achter ons liep zodat we niemand uit ’t oog verloren.

Wàt een verbondenheid onder mekaar hebben we zo ervaren; als schakels van die ketting; elke schakel was uniek maar zo onmisbaar. Zelfs onze valiezen konden het niet nalaten op de laatste dag een ware ketting te vormen tijdens onze laatste picknick op de vlieghaven.

Wàt een dankbaarheid aan de initiatiefnemers, de verzorgers van de vieringen en de uitstappen,  de helpers bij het de boodschappen doen, de vriendschap van alle reisgenoten.
Reinhilde

Kijk verder onder de foto! Nog een impressie en de hele fotoreeks! Voor wie al de indrukken wil opdoen voor volgend jaar!


Een traktaat i.v.m. het rondrijden in het Heilig Land:

We reden rond in twee gehuurde witte busjes, elks voor 9 personen. Bijna alle auto’s zijn wit daar. Tegen de warmte. Verkeersregels bestaan er niet. Rode lichten kom je zelden tegen. Iedereen rijdt en parkeert naar believen, op, onder, schots en scheef.. waar een gaatje is. Toeteren… liefst om ter hardst en om ter meest om de ander te imponeren, te intimideren of te bedanken. Spookrijden, op een oprit weer terugdraaien, met drie naast elkaar op een bergweg in een bocht inhalen? Geen probleem! Dat kan allemaal in het Heilig Land. Alle auto’s zijn gehavend en beblutst. Onze busjes liever niet!
Rijden en navigeren in het Heilig Land is geen sinecure..

Memorabel was onze weg naar Beit Sahour, Bethlehem.Een kleine 15 km van Jeruzalem. In normale omstandigheden zou dit ons een half uurtje kosten. Bijna 5 uur zijn we die zondag onderweg geweest! Aan den lijve mochten we ondervinden wat het voor Jozef en Maria moet geweest zijn toen in Bethlehem. “Hier is geen plaats voor jullie.”Een blokkade, wegversperring richting Bethlehem, militairen die ons uitlachen en geen Engels verstaan, “gewoon doorrijden”, Googlemaps die tilt slaat, eigenaardige telefoon hulp van ons gasthuis, 3 keer door dezelfde tunnel rijden om achteraf te ontdekken dat we onder DE muur door waren gereden… 

Het is me nog steeds niet duidelijk hoe we er uiteindelijk geraakt zijn, maar uiteindelijk arriveerden we er toch bij wonder. Mooi om te vermelden is dat heel de groep zo geduldig is gebleven gedurende deze lange rit! Zelfs met humor en een kwinkslag! We sloten bij aankomst deze dag af met net geen middernachtmis.
Elise

Hieronder volgt nog een chronologisch verslag en nog heel mooie landschapsfoto’s!


Naar het Heilig Land…

Toevallig las ik in het Parochieblad over de reis naar het Heilig Land. De beslissing was vlug genomen, na telefoon met pastoor Tom er waren nog twee plaatsen over, mijn broer en ik gaan mee.
De vliegreis verliep vlot, in Tel Aviv ging het minder vlot om onze 2 busjes te krijgen.

Op naar Nazareth waar we de eerste nacht verbleven in Chemin Neuf.
De eerste dag naar het meer van Tiberias, waar we een gezellige picknick hielden.Na een bezinning aan het meer van Galilea, op de boot: het verhaal van de wonderbare visvangst.
Ons tweede verblijf in Nazareth was in een vroeger klooster van Italiaanse zusters, Bethharram Father. Een mooi verblijf, met lekker eten en zeer ruime slaapkamers.

De volgende dag bezoek aan de mooie kerk van de Aankondiging.

Dag 3: ‘s Morgens naar Caesarea, waar de oudheid zich vermengde met een nieuwbouw stadion. Een mooie wandeling langs de zee tussen de oude stenen door.
Lekker middagmaal in een Italiaans restaurant. Pastoor Tom weet de goede plekken uit te kiezen.
‘S Avonds op weg naar onze volgende slaapplaats werden we tegengehouden door zwaar bemande soldaten. Onze eerste kennismaking met het probleem Joden – Palestijnen. Na veel zoeken en met de hulp van onze hospita, bereikten we toch The Arabic Women Association in Bethlehem.

De dag daarop vol verwachting naar Jeruzalem, waar onze 2 chauffeurs ons dropten en gingen parkeren vlak bij David’s poort, die deel uitmaakt van de mooie omwalling van de stad.
In de voormiddag op verkenning in de oude stad met veel kerken en moskeeën, die mekaar wilden overtreffen met hun specifiek geluid.
Op de Via Dolorosa de kruisweg gedaan, een pakkend moment.
De Grafkerk, eigenaardig verdeeld door de verschillende godsdiensten en waar de mensen met veel geduld aanschoven om Jezus’graf te zien en ook de plaats waar hij zou gebalsemd zijn.
Het was er zo druk dat we onze picknick op straat moesten opeten.
De klaagmuur moesten we natuurlijk ook zien, tegenwoordig ook apart voor vrouwen. Daarna gingen de meesten de Olijfberg beklimmen, daar ik minder goed te been ben ging ik niet mee om het prachtig zicht over de stad te zien.

Zonder probleem ditmaal terug naar Bethlehem. Het Ressort is opgericht om de vrouwen te helpen zelfstandig te worden, aan de overkant was er ook een kinderopvangverblijf, gesponsord door Amerikanen. De gastvrouw Basma ontving ons heel hartelijk en legde ons een beetje de toestand in Palestina uit.
We kregen er een lekker en typisch maal.

De dag daarop bezoek aan Bethlehem: de Geboortekerk. Een grote, mooie kerk met in de diepte de plaats waar Jezus zou geboren zijn. De mensen verdrongen zich om op die plaats gefotografeerd te worden. Daarna naar Shepperds’Fields. Er stond een mooie eenvoudige, romaanse kerk, waar een paar leden van de groep het “Herdenkens lagen bij nachten” zongen met een formidabele akoestiek. Daaronder lagen mooie tuinen.
Dan op naar Jericho: met een prachtige, klimmende weg tot op de uitkijkplaats, waar we in het dal het majestueuze klooster van de Franciscanen zagen liggen.
Na nog een mooie bezinning naar huis, want om 17u werd het daar al donker.

De dagen vlogen voorbij. Vandaag bezoek aan de rots van Massada, waar je een prachtig zicht had op de Dode Zee en Jordanië. Hoe het mogelijk om in die tijd zo’n fort te bouwen, dat later door de Romeinen verwoest werd.

Onze laatste dag is aangebroken.
We gaan nog het grote indrukwekkende museum Yad Vashem, over de Holocaust bezoeken. Het is schrijnend te horen hoeveel Joden vernietigd werden in de tweede Wereldoorlog. Het museum ligt in een groot park met verschillende paviljoenen.

Dan naar de vlieghaven, want onze reis zit er op.
Wat we te zien kregen zal ons nog lang bijblijven.
Bedankt aan de organisatoren voor hun inzet.
Katelijne V