Tag Archive ontdekken

Catechesemoment over sacramenten: vormelingen van Edegem

Onderaan fotoreportage!

Ondanks de winterprik, komen de eerste jongens en meisjes om 18.15 u. de basiliek binnen. Zo blijven ze tot 18.30 u. binnenstromen voor een nieuw catechesemoment.

Ook Pastoor Tom is stilletjes binnengekomen, hij komt eens kijken en een praatje maken met enkele vormelingen.

Ondertussen zijn ze in zes groepjes verdeeld aan de hand van een gekleurd briefje.  Het ene groepje is al wat groter dan het andere, ze hebben zelf een ruilhandeltje opgestart om toch maar bij dat ene vriendje of vriendinnetje in een groepje te zitten.

We beginnen met het smeren van de stemmen, door de kleine liedjes onder leiding van Gert nog eens goed te oefenen. 

Hierna gaan we aan de slag met de 7 sacramenten. Enkele moeders komen het team van de catechisten versterken.  Waarvoor onze dank, want met een groep van 84 is extra hulp welkom.

Zo is er in de doopkapel, Katleen, zij vertelt met het gebruik van tekeningen, over het doopsel, logisch want ze zitten in de doopkapel.

Aan de biechtstoel geeft Arthur uitleg over verzoening en hoe dat vroeger ging als je om vergeving ging vragen.  Daarvoor gebruikt hij de biechtstoel.

Een beetje verderop treffen we Katrien, zij vertelt over de ziekenzalving, wanneer en wie deze kan vragen en krijgen.

Aan het tabernakel zit Sofie het volgende groepje op te wachten. Zij stelt de vraag wat ze thuis gezamenlijk doen.  Het meest gehoorde antwoord is samen eten en dat vinden ze toch wel heel belangrijk.  En zo wordt de link naar de eucharistie gelegd.

Voor het altaar krijgen ze de verschillende stappen over het huwelijk te horen.
Fabienne geeft de stappen weer die nodig zijn om een kerkelijk huwelijk aan te gaan.

En dan vinden we in de sacristie Bart, hij vertelt hen over het priesterschap, de studies,  die zijn best lang en wie er priester kan worden.

Aan het einde komen alle groepjes terug samen in de kerk en wordt hen de vraag gesteld of er niets opgevallen is bij de sacramenten.

Bijna in koor antwoorden ze, het waren er maar zes.  Waar is het sacrament van het Vormsel?  

Het antwoord hierop is.  Voor jullie is dit op dit moment in jullie leven het belangrijkste sacrament en daarom gaan we daar in april wat meer tijd aan besteden tijdens onze catechesedag.

Na het bidden van het “Onze Vader” keerden we allen huiswaarts.

De grote Godly Play adventsreis (Er zijn nog plaatsen voor zondag 10 december!)

Zondag kwamen we met een aantal kinderen samen voor de grote Godly Play adventsreis. 
Na een fijne kennismaking waren we helemaal klaar om ondergedompeld te worden in het verhaal.

Lang geleden, spraken de wijze profeten over een bijzonder kind dat zou komen. Ze vertelden over een sterke koning, een Redder die hoop en licht zou brengen in de wereld. 
In die tijd leefde er een jonge vrouw, Maria, die werd bezocht door de engel Gabriël. Hij vertelde haar dat zij de moeder zou worden van dit bijzondere kind. 
Maria en haar man Jozef reisden naar Bethlehem, waar het kindje Jezus geboren werd in een eenvoudige stal. Hij was het antwoord op alle voorspellingen van de profeten. 
Boven deze stal verscheen er een ster, die de herders en de drie wijzen naar Hem toe leidde.

Samen ontdekten we dat het adventsverhaal een verhaal vol hoop, geloof, liefde en vreugde is. Na het verhaal was het tijd voor een creatief moment.
Sommigen kozen om kerstlampjes te maken, anderen gingen aan de slag met stiften en kleurplaten, weer anderen maakten kerstkaarten.
We sloten deze bijeenkomst af met een gezellige babbel, hapje en drankje.

Voor allen die er niet konden bijzijn, niet getreurd, er zijn nog enkele plaatsen vrij op 10/12. 
Inschrijven kan nog via deze link https://forms.gle/vj8JJKYLcKZwyEcN9

Hartelijk welkom! 

Eerste communicantjes gespot in Fort V

Onze eerste communie voorbereiding van de Heilige Familie bracht ons naar Fort V op zoek naar de symbolen van het doopsel.

De grote adventsreis is een activiteit die speciaal gericht is naar kinderen tussen de 6 en de 9 jaar. Een aanrader voor wie zijn eerste communie doet!

De grote adventsreis is een activiteit die speciaal gericht is naar kinderen tussen de 6 en de 9 jaar.

Via deze link: https://forms.gle/vj8JJKYLcKZwyEcN9  kan u uw zoon en/of dochter inschrijven voor deze bijeenkomst die doorgaat op 3 december van 16u tot 17u.

Indien de sessie van 3 december volzet is, kunnen er bijkomende sessies worden gepland op 10 december en mogelijk ook op 17 december.

Wilt u meerdere kinderen inschrijven, gelieve dan een formulier per kind in te vullen.

De activiteit gaat door in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes Basiliek van Edegem.

Afspraak aan de ingang van de Basiliek (Hovestraat 58, 2650 Edegem)  

De activiteit zelf is gratis.   

Breng zeker een zitkussen mee!

Waar vinden we Maria Magdalena terug in de 4 evangeliën?

foto boven: Maria Magdalena van Bernini

N.a.v. de boeiende avond van Jean Bastiaens over de heilige Maria Magdalena deed Wouter Verhaverbeke heel wat opzoekwerk om alle fragmenten uit onze bijbel waarin naar Maria Magdalena verwezen wordt op een rij te zetten.

Hieronder het overzicht van dat boeiende onderzoek.

Maria Magdalena in het Lucas evangelie:

Lucas, Hoofdstuk 8, vers 1- 3:

Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten genezen waren: Maria van Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van andere vrouwen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.’

Dat bij Maria Magdalena 7 demonen waren uitgedreven, wil zeggen dat zij volledig gezuiverd was. Maria (of Myriam in het Hebreeuws) wordt niet gelinkt aan een man (zoals wel bij Johanna het geval is) maar aan een plaats: Magdala. Magdala (in het Grieks) of Mikdal (in het Hebreeuws) is een welvarende stad met textiel- en visverwerking. Er wordt gezegd in de tekst dat de vrouwen uit de groep van Jezus bemiddeld zijn en de groep ondersteunen.

Lucas, Hoofstuk 7, vers 37 – 38:

Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurende olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zij voeteneinde; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie;

Een Paus uit de zesde eeuw heeft gezegd dat de boetvaardige zondares uit hoofdstuk 7 en Maria Magdalena uit hoofdstuk 8 één en dezelfde persoon zijn. In het evangelie wordt dat niet gezegd: het is een interpretatie.

Lucas 23, vers 49:

Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.’
Vanuit Galilea wil zeggen vanaf het begin, zij zijn ook de eerste getuigen.

Lucas 23, vers 55:

De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, waren Josef gevolgd. Zij zagen het graf en zagen hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd.’

De vrouwen zijn er ook getuige van dat Jezus in het graf gelegd werd.

Josef van Arimatea, een lid van de Joodse raad die het niet eens was met het raadsbesluit om Jezus te doden,  had gevraagd aan Pilatus om het lichaam van Jezus in het graf te leggen.

Lucas 24, vers 2-3:

Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.’

De vrouwen zijn getuige van de verrezen Heer.

Lucas 24, vers 4-8:

Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zieden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan’. Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

De vrouwen krijgen een zending mee.

Lucas 24, 9-10:

De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan de anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden.

De vrouwen, w.o. Maria van Magdala als eerstgenoemde, voeren de zending uit.

Maria Magdalena in het Johannes evangelie:

Johannes heeft de drie andere evangeliën, dat van Marcus, Matteüs en Lucas, herschreven. Het Johannes evangelie is het meest vrouwvriendelijke evangelie. Vrouwen komen voor op sleutelmomenten.

Johannes 19, 25-27:

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder’. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Johannes wordt geïdentificeerd als de beminde leerling.
Van Maria van Magdala spreekt Johannes pas op het einde van zijn evangelie, aan het kruis.

Johannes 20, 15-16:

’Waarom huil je?’ vroeg jezus. ‘Wie zoek je’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘Meester’.)

Pas wanneer de verrezen Heer haar bij haar naam noemt herkent ze hem. Maria Magdalena is hiermee de eerste getuige van de verrijzenis.

Johannes 20, 17-18:

‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.’ Maria Magdalena krijgt een zending mee ‘Ga naar mijn broeders …’

Apostola Apostolorum:

Paus Franciscus heeft gezegd dat we de titel van Maria Magdalena in ere moeten herstellen. Die titel is ‘Apostola Apostolorum’ (apostel van de apostels). Deze titel krijgt ze omwille van drie redenen:

 1. Zij is met Jezus op weg geweest van bij het begin (van in Galilea);
 2. Zij heeft de Heer gezien als de verrezene;
 3. Ze heeft een zending ontvangen van Hem.

Maria Magdalena: een boeiend verhaal door Jean Bastiaens

Wie was Maria Magdalena ? Wat wordt over haar gezegd of geschreven?  Of wat wordt over haar verzwege? Dat waren de vragen die onze gastspreker Jean Bastiaens zich stelde bij het begin van onze samenkomst op woensdag 31 mei 2023.

Wat we zeker weten is dat zij als heilige nog steeds tot de verbeelding spreekt, en dat niet alleen in onze eigen Pastorale Eenheid H Maria Magdalena !   

In de christelijke traditie is zij een heilige met veel facetten. Haar levensverhaal is een combinatie van Bijbelse teksten en apocriefe verhalen . 

In het Nieuwe Testament  maakt de evangelist Johannes enkel op het einde éénmalig melding van een zekere Maria van Magdala die een weldadig leven leidt.  Nadat Jezus bij haar zeven demonen heeft uitgedreven wordt ze zijn trouwe volgeling.  Na de bewening en de graflegging van Jezus gaat ze op Paasochtend naar zijn graf om zijn lichaam te balsemen.  Maar daar ontdekt ze een leeg graf. De evangelist Johannes verhaalt hoe ze daarna de verrezen Jezus  herkent nadat Hij haar bij naam noemde . Zo wordt zij de allereerste getuige van de wederopstanding . In de tuin bij het lege graf is zij de allereerste die de Verrezene herkent in de tuinman. Hij noemt haar immers bij naam. Hij zegt haar dat Hij terug moet naar de Vader om de Geest te sturen. Hij vraagt haar zich van hem los te maken en Hem als Verrezene te herkennen. Hij vraagt haar terug te keren naar de leerlingen om hen duidelijk te maken dat Hij verrezen is. Om deze 3 redenen wordt zij door Johannes apostola apostolorum genoemd: zij wordt als eerste apostel gezonden naar de apostelen.

In het Lucasevangelie wordt ze vernoemd als een van die vrouwen die genezen werden van hun boze geesten. Bij haar, zo schrijft hij werden 7 demonen uitgedreven.  Zeven, een vol getal in de bijbel, wijst er op dat zij compleet genezen is. Verder beschrijft Lucas dat zij onder het kruis aanwezig was op de 1ste Paasdag van de week het graf bezocht

Maria Magdalena’s kluizenaarschap komt in het NT niet voor. In niet-bijbelse en apocriefe verhalen leeft zij echter na een tijd van weldaad en rijkdom in jarenlange ascese.

Zo doet zij dienst als na te volgen voorbeeld wat inkeer, berouw en boetedoening betreft. Die eigenschappen brengen haar dicht bij de Heer, die haar haar zonder vergeeft. Zo moedigt ze gelovigen ook aan berouw te tonen voor het te laat is.

Maria Magdalena is een onafhankelijke, eigenzinnige vrouw die wonderen verricht  en velen  bekeert tot het geloof.  Of dat geloof ons nu al dan niet aanspreekt, de eigenzinnigheid die uit haar handelen spreekt sluit zeer goed aan bij de huidige tijdsgeest die steeds meer aandacht heeft voor daadkrachtige vrouwen.  Hoewel Bijbelse vrouwen in hun naam doorgaans een verwijzing dragen naar een echtgenoot of vader, verwijst haar naam naar haar woonplaats: Magdala .  Ook dit benadrukt haar onafhankelijkheid.

Toch werd in het verleden maar al te vaak haar zelfstandige kant in de schaduw gesteld door haar vooral als zondaar te typeren. Een eenentwintigste-eeuwse Maria Magdalena verdient wellicht dus meer dan een naakte representatie!

In de 2de eeuw werden fragmenten van het ‘evangelie van Maria Magdalena’ ontdekt waarin zij de weg van zuivering, loutering en complete genezing bespreekt die zij zelf verworven heeft. Op weg naar de hemel beschrijft haar ziel hoe de macht van het kwaad overwonnen werd.  Zij beschrijft hoe haar ziel onvrij was ( = bezeten ), bezet door de 7 machten  van het kwaad: de duisternis, de begeerte, de onwetendheid, de afgunst van de dood, het koningschap van het vlees, de dwaze vleselijke wijsheid, en de driftige Sophia.

In de kunst wordt al te vaak de nadruk gelegd op haar zondig verleden.  Volgens de overlevering was Maria Magdalena immers een prostituee. Ze zag het licht, volgde Christus en ruilde vleselijke voor geestelijke liefde.  Maria Magdalena was ultiem menselijk maar toont door haar voorbeeldige ommezwaai de weg richting hemelse zaligheid. Blijkbaar heeft ze heel boetvaardig en ascetisch haar toevlucht gevonden en de laatste jaren van haar leven in stilte bracht zij door in een grot in de Sainte Beaume.

Jean Bastiaens heeft in ons als PE  vast en zeker het verlangen versterkt om haar beter te leren kennen.  Hij stelt voor het boek te lezen van Maria de Groot: ’Het evangelie naar Maria Magdalena‘. Bij nazicht blijkt het nog enkel als e-book beschikbaar.  


 Michèle Vandenput

Vormelingendag Edegem

Wie kent ze nog ?  De tien geboden ?

Bovenal bemin één God.
Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
Heilig steeds de dag des Heren.
Vader, moeder zult gij eren.
Dood niet, geef geen ergernis.
Doe nooit wat onkuisheid is.
Vlucht het stelen en bedriegen,
ook de achterklap en ’t liegen.
Wees steeds kuis in uw gemoed
en begeer nooit iemands goed.

Rond deze geboden bouwden we de vormelingendag in Edegem op.  Een combinatie van gebed, spel, nadenken en zingen.

Het Onze Vader werd in dialoogvorm gespeeld door Gert en Arthur.  Gert als 12 jarige jongen, die bidt tot God (Arthur). God die dan telkens duidt wat elke regel van het Onze Vader eigenlijk betekent . De kinderen waren muisstil.

Voor hun ouders mochten de kinderen een mooie tekst op een steen schrijven of iets tekenen.

In trefbal (dood niet) en dassenroof (vlucht het stelen ..) konden de vormelingen hun energie kwijt.

Respect voor elkaars zijn, geloof en eigenheid drukten de vormelingen uit aan de hand van getrokken kaartjes.

Met het verhaal over Zacheüs creëerden we opnieuw een rustpunt in de dag en leerden we nooit iemands goed te begeren, maar ook dat Jezus mensen steeds opnieuw kansen geeft om erbij te horen en goed te doen.

Door scheldwoorden te analyseren , zochten we de goede eigenschappen van mensen op en door een scrabble te leggen dachten we na over “de dag des heren”.

Uiteraard was er ook een elf-uurtje met koek en drank en lunchten we samen.

Na de zangrepetitie kwam pastoor Tom nog langs en kijken we nu met nog meer enthousiasme uit naar het Vormsel op 20 mei.

DE “VIER DE ZONDAG” VAN APRIL Jezus al ontmoet?

Foto’s staan onderaan!

Op 23 april viel ons in de voormiddag een stralend voorjaarszonnetje te beurt. ´s Namiddags daarentegen begon het te regenen. We gaan natuurlijk niet zo ver te denken dat de weergoden onze gemeenschap “IederEEN vurig verbonden” speciaal genegen zouden zijn, maar het moest toch maar lukken dat we juist onze voormiddagshift hadden en dus… hebben we dat zonnetje te midden van de aprilse grillen in dank aanvaard en heel erg geapprecieerd.

Want we gingen in kleine groepjes op wandel, net zoals de leerlingen van Emmaüs. Onderweg kwamen we zes foto’s tegen die ons konden inspireren om te delen over plaatsen en situaties waar we Jezus al ooit ontmoet hadden. Gebed, gemeenschap en dienstbaarheid, de natuur, onze familie, de Bijbel, de sacramenten bleken evenveel plaatsen te zijn waar we Jezus kunnen herkennen en ontmoeten. Ieder van ons had er zijn eigen, concreet verhaal bij.

Na de boterhammetjes met lekkere verse soep vierden we eucharistie. Toen bleek dat je Jezus ook kan ontmoeten in een turnzaal! In de St.-Benedictuskerk organiseerden de Mortsel Dorp Concerten immers een muzikaal evenement zodat wij uitweken naar de turnzaal van de Tandem.

Pastoor Tom ging nog even door op het thema. Zoals altijd was zijn woordje begrijpelijk voor jong en oud. Met ons enthousiast meegezongen gemeenschapslied sloten we deze Vier de zondag af.

Volgende keer komen we samen op Pinksteren (28 mei); weer de vroege dagorde (10-14 uur). In een volgende editie hoor je hier meer over. Iedereen is welkom op onze Vier de zondagen.

Alpha voor iedereen die mee wil op spirituele reis

Op 12 april wordt het startschot gegeven van ons Alpha 2-avontuur, het anker wordt geheven en de tocht aangevat . Het belooft een boeiende reis te worden.
Liefhebben, luisteren en lachen, drie woorden die beginnen met een l, zijn de kernwoorden van onze bijeenkomsten.
Gedurende 11 weken  (en 1 WE )  gaan we op ontdekkingstocht naar onszelf :’ Wie ben ik, wat drijft mij, waarin geloof ik ? ‘

Een tocht ook naar onze gesprekspartners: ‘Wie zijn zij, waar dromen ze van, wat beweegt hen in het leven?’
Een reis die ons hopelijk via Jezus dichter zal brengen bij God .
Ons doel is duidelijk, de reisroute ligt deels vast . Onderweg zullen we wellicht hindernissen ondervinden, ballast uit onze reistas moeten wegkiepen, de weg bevragen, zijwegen inslaan, ons kompas moeten bovenhalen …

Met een 30-tal mensen uit onze PE hebben we alvast in de herfst van 2022 een eerste maal mogen ervaren dat de Geest ons stuurt .
‘Is er méér in dit leven ? ‘is de hamvraag van onze eerste bijeenkomst .
In kleine gespreksgroepjes wordt ook gevraagd: ‘Stel dat God bestaat, en je mag Hem één vraag stellen, wat vraag je dan ?’

Ook aan jullie wordt deze vraag gesteld ?

Gelovig, randgelovig, andersgelovig, atheist….IEDEREEN IS WELKOM EN MAG OP DEZE SPIRITUELE REIS AANSLUITEN !

Wil je meedoen? Wil je kennismaken? Laat even weten dat je komt. Klik hier.


Opnieuw bedevaart naar het Heilig Land

Beste allemaal

het was vorig jaar een zot idee ergens in maart en plots werd het realiteit en zijn we in november jongstleden met 18 op bedevaart geweest in het Heilig Land. U heeft ongetwijfeld de enthousiaste reacties gehoord van de mensen die mee waren.

Intussen was er al een heuse lijst ontstaan van mensen die ook graag mee wilden gaan, maar niet meer mee konden. Dus werd een plan gestart voor een tweede versie (er zijn zelfs al mensen op de lijst voor een derde en een vierde versie).

We gaan opnieuw van 3 tot 10 november op bedevaart (wat een goeie periode is voor het weer (normaal gezien toch)). We verblijven drie nachten in Nazareth en vier nachten in Jeruzalem (op de Via dolorosa). Die overnachtingen zijn al geboekt.

Is dat niet gevaarlijk denken sommigen onder u. Wel als het echt gevaarlijk wordt en er is negatief reisadvies van Buitenlandse zaken dan gaan we niet. Toen we omwille van Corona niet konden gaan, kreeg iedereen zijn geld terug.

Verder kunnen we zeggen dat het Noorden (Nazareth, meer van Galilea… een rustige streek is, daar verwachten we zeker geen problemen. Jeruzalem zelf is soms moeilijker daarvoor moeten we de info van onze contactpersonen ter plaatse goed opvolgen). Vorig jaar ben ik er zelf alvast drie keer geweest en nu in juli ga ik voor school nog eens terug.

De prijs is tegenover het afgelopen jaar stevig gestegen wat voor een deel te wijten is aan de inflatie (+10%), maar vooral aan de vluchten die 400 euro pp duurder werden. Omdat de prijzen alleen nog maar kunnen stijgen heb ik de vluchten al geboekt. Enkel de busjes kon ik nog niet boeken, laten we hopen dat die prijs enkel de inflatie volgt.  

Dat maakt dat de totale prijs nu 1675 euro is, maar daar is wel alles inbegrepen (vluchten, busjes met benzine en tolgelden, overnachtingen, alle maaltijden buiten middagmaal eerste dag, alle toegangsgelden…). Dit met drie kanttekeningen: prijs bij volledige bezetting van 18 personen, aan de huidige koers van de dollar.

Mocht de prijs hét obstakel zijn, spreek gerust de pastoor aan, we bekijken wat mogelijk is. We willen graag iedereen die echt wil de kans geven mee te gaan.

Wat gaan we doen? Programma onder voorbehoud

 • Dag 1: vluchten en eerste verkenning Nazareth
 • Dag 2: Kafarnaüm, Tabgha (broodvermenigvuldiging) en de berg Tabor
 • Dag 3: Nazareth uitgebreid en Akko of Karmel
 • Dag 4: via Caesarea naar Jeruzalem
 • Dag 5: Jeruzalem in alle glorie
 • Dag 6: Bethlehem en Jericho
 • Dag 7: Dode zee, Massada, woestijn…
 • Dag 8: Yad Vashem en terugvluchten

Hebt u interesse, laat dan aub zo snel mogelijk iets weten, vol is vol. De inschrijving is pas definitief na het betalen van de eerste schijf van 500 euro op het nummer van de PE BE87 7310 3581 4694. Het saldo  moet betaald zijn voor 1 sept 2023. Vermeld aub als mededeling uw naam en bedevaart Heilig Land 2023.