Tag Archive magdalena

Wie is Maria Magdalena echt en wat vieren we op 22 juli?

Overgenomen van Kerknet! door: Lieve Wouters

Maria Magdalena is met mysterie omgeven. Leefde ze echt als kluizenares in de Provence? En welke versie vieren we op haar naamdag 22 juli?

De spirituele betekenis van Maria Magdalena kan moeilijk overschat worden. Deze opmerkelijke figuur heeft de hele westerse christelijke geschiedenis door een belangrijke rol gespeeld. Maar niet altijd als de leidersfiguur die ze was ten tijde van Jezus’ dood en verrijzenis. Door een mengeling van verschillende Bijbelse personages ontstond een heel ander beeld van haar. Ze werd een boetvaardige zondares. Rond haar personage kwamen allerlei legendes tot stand, die ook in de kunst weerklank vonden.

Samen leiden die legendes tot een biografie die bestaat uit drie delen: 

 1. Vita evangelica • haar leven met Jezus zoals beschreven in de Bijbel
 2. Vita apostolica • legende over haar leven als apostel na Jezus’ hemelvaart
 3. Vita eremitica • legende over haar teruggetrokken leven in een grot in Sainte Baume, tot vandaag een belangrijk bedevaartsoord

Laten we de beeldvorming rond Maria Magdalena door de eeuwen heen even overlopen.

Apostel der apostelen

Eerst bekijken we de Bijbelse Maria eens van dichterbij. Evangelist Lucas beschrijft de groep vrouwen die met Jezus meetrok als volgt: De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en susanna – en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden (Lucas 8,1-3)

Merk op dat Maria Magdalena en de andere vrouwen die voor de groep rond Jezus zorgen, welgesteld en zelfstandig waren.

Kerkvaders uit de 3de tot 5de eeuw (Clemens van Alexandrië, Tertullianus, Origines, Ambrosius van Milaan, Johannes Chrysostomus en Hiëronymus) zagen Maria Magdalena als apostel der apostelen. Zij was immers de eerste aan wie Jezus zich openbaarde als verrezen Heer en die deze boodschap doorgaf aan de leerlingen.

Dat beeld verdween nooit volledig, gelukkig. Ook Thomas van Aquino (13de eeuw) spreekt over haar als apostel der apostelen. Toch raakte dit beeld van haar wat bedolven onder een heel andere interpretaties.

Gelukkige boetelinge

Onder meer door toedoen van paus Gregorius (6de eeuw) ontstond verwarring over de diverse Maria’s in de evangelies. Het verhaal van Maria Magdalena werd vermengd met dat van Maria van Betanië (die Jezus’ hoofd zalfde) en ook nog eens met dat van de prostituee die zijn voeten zalfde. Vanaf dan wordt ze veeleer als gelukkige boetelinge neergezet (foto: schilderij van Caravaggio met als titel ‘De boetvaardige Maria Magdalena’).

Het ideaal van gelukkige boetelinge leek haalbaar voor velen en sprak duidelijk tot de verbeelding.

In de elfde en twaalfde eeuw werden verschillende wonderen aan Maria Magdalena toegeschreven. Deze vonden hun neerslag in de zogenaamde Vita Apostolica. Tezamen met verschillende gelegenheidspreken en de Vita Eremitica vormden deze verhalen een soort blauwdruk van de nieuwe standaardlegende over Maria Magdalena, de Gulden Legende

Sporen van Magdalena’s Gulden Legende in de Provence

Volgens de Gulden Legende spoelde een bootje met Maria Magdalena en enkele andere opvarenden aan in een dorp nabij Marseille, vandaag de pittoreske badplaats Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Rond 15 augustus vindt hier jaarlijks een bedevaart van Roma plaats voor hun patroonheilige Sara, die volgens uiteenlopende legendes ofwel een bediende aan boord was, ofwel een Romavrouw uit de streek die, door een visioen gedreven, het zwalpende bootje aan land kwam helpen. In de crypte van de plaatselijke kerk branden honderden kaarsen voor zwarte Sara, waarvan de Kerk het verhaal echter nooit voor waar aannam.

In Sainte Baume ontstond een tweede bedevaartplek. Hier zou Maria Magdalena vredig gestorven en begraven zijn na een leven van prediking en afzondering. Dominicanen staan nu al 7 eeuwen in voor het onderhoud en de pastoraal bij de grot met haar relikwieën, erkend door paus Bonifatius VIII in 1295. In het indrukwekkende massief rond het heiligdom bieden de paters spirituele wandelingen aan. Verder maakt ook de abdijkerk van Vézelay in Bourgondië aanspraak op de aanwezigheid van la Madeleine.

video van de dominicanen in Sainte Baume (Frans).

Waardigheid van de vrouw in de kerk

Pas in de 20ste eeuw zou de beeldvorming rond Maria weer definitief veranderen, en wel onder druk van feministische kritiek. De verwarring rond haar persoon wordt uitgelegd als onderdrukking van de vrouw in de eerste eeuwen na Christus. Gaandeweg werd Maria Magdalena de heilige die staat voor de waardigheid van de vrouw in de kerk.

De kerk hernieuwde de Bijbelse visie op Maria als dé getuige van de ‘Heilige Week’ en erkent eens te meer dat het christelijke geloof heel veel aan haar te danken heeft. Tegelijk eert ze ook de traditie en de Gulden Legende.

De veelvormigheid van beelden over Maria in de post-Bijbelse traditie is uiteindelijk ook een rijkdom.

Niet dat elke legende evenveel waarde heeft. Het criterium is dan de Schrift. Als een bepaalde legende over Maria niet strookt met het Bijbelse getuigenis, is ze minder relevant.

Van gewone naar bijzondere feestdag

In 2016 ging paus Franciscus nog een stapje verder door haar naamdag te verheffen van verplichte gedachtenis tot feest. Voortaan weerklinkt in de liturgie van 22 juli een bijzondere prefatie, waarin Maria Magdalena aangesproken wordt met haar titel ‘apostel der apostelen’.

De beslissing past in de huidige kerkelijke context, die erom vraagt dieper na te denken over de waardigheid van de vrouw, de nieuwe evangelisatie en de grootsheid van het mysterie van de goddelijke barmhartigheid, klonk het in een verklaring. De heilige Maria Magdalena is een voorbeeld van een ware en authentieke evangelisator, of van een evangelist die de centrale vreugdevolle boodschap van Pasen verkondigt.

Bron: Collationes 39,3

Meer lezen over Maria Magdalena? Kerjknet heeft heel wat informatie klaarstaan. Klik op volgende links:

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/kwam-maria-magdalena-echt-uit-magdala?microsite=108

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/fotoreportage/maria-magdalena-patrones-van-het-feminisme-en-van-bekeerlingen

Tweede verjaardag van onze pastorale eenheid

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat we de startviering hielden van onze pastorale eenheid H. Maria Magdalena. Wie had er kunnen denken dat we meer dan helft van die periode geteisterd zouden worden door de zwaarste pandemie in honderd jaar?

Maar Corona weerhield er ons niet van om enthousiast uit de startblokken te schieten. Een krachtig team nam het roer in handen. Nieuwe werkgroepen zagen het levenslicht, originele activiteiten brachten mensen samen, als biddende en vierende gemeenschap vonden we mekaar, online en in kleine groepjes in onze kerken.

Twee is geen rond getal, maar laten we er toch maar iets speciaals van maken. Op zondag 19 september zijn jullie allemaal om 9.30 uur welkom in de eerste kruispuntviering van het nieuwe werkjaar in de Basiliek. Er zullen getuigenissen zijn en ook muzikaal zetten we ons beste beentje voor.

Tijdens de viering worden ook een aantal nieuwe voorgangers aangesteld voor de woord- en communiediensten. Zij hebben hun opleiding afgerond en zullen binnenkort voorgaan in de verschillende parochies. Het gaat om Michèle Van de Put, Myriam Liénard en Mariluz Garcia. Binnenkort stellen we hen uitgebreider aan u voor.

Na de viering drinken we buiten een kopje koffie of thee. En we doen hierbij een warme oproep aan enthousiaste bakkers en baksters om cup cakes of muffins te bakken.

Op onze website www.mijnparochie.be vind je een tegel ‘2de verjaardag’  Daar kan je je aanmelden als bakker of bakster. Wie dat liever telefonisch doet, belt naar Peter De Vriendt 0475 87 45 37. Geef a.u.b. het aantal cakejes door dat je wil bakken ten laatste op 12 september. We kiezen dus uitdrukkelijk voor individuele hapjes, niet voor grote cakes of taarten die in stukken moeten worden gesneden.

Ook een warme uitnodiging om ons gelegenheidskoor te komen versterken: we oefenen op woensdag 15 september om 19.30 uur in de basiliek. Ook om je hiervoor aan te melden, vind je HIER!

Wie niet naar de viering zelf kan komen door engagementen in de eigen kerk, kan nog aansluiten bij de receptie rond 10.30 uur. De viering in Sint-Jozef Edegem van 10.45 uur gaat om die reden uitzonderlijk niet door.

Oproep om hulp! 19 september: 2de verjaardag van onze Pastorale Eenheid

Op 19 september om 9.30 u. gaat in de basiliek de eerste  kruispuntviering van het nieuwe werkjaar door. Twee jaar na de grootse startviering is er nu een bescheiden, maar hartelijk verjaardagsfeest.

Zangers gezocht

De viering wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor. Er is een repetitie op woensdagavond 15 september om 19.30 u. Inzingen doen we zondag om 8.30 u.

Wil je meedoen? Doe hier de doodle open. Vul ten laatste op zondag 12 september je naam in en zet erbij welke stem je hebt (sopraan, alt, tenor, bas)

Klik HIER!

Bakkers gezocht

Na de viering is er een gezellig samenzijn op het voorplein van de kerk. We drinken een kopje koffie of thee met iets lekkers.  We zoeken nog een aantal bakkers om cupcakes of muffins te bakken (corona-veilig, in aparte papiertjes gebakken).  Zie je dat zitten? Vul dan dit formulier liefst voor 12 september in:

Klik HIER!

Hartelijk bedankt. En hartelijk welkom aan iedereen.

Feestdag H. Maria Magdalena 22 juli

Over de Heilige Maria Magdalena valt veel te zeggen, maar zeker dat ze als eerste de verrezen Heer heeft ontmoet en zo apostel van de apostelen is geworden. We hopen en bidden dat zij ook ons de weg naar Christus en Zijn verrijzenis kan wijzen.

Voor meer info zie https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wie-maria-magdalena-echt-en-wat-vieren-we-op-22-juli?microsite=108

Steun alvast onze gemeenschap door volgend gebed te bidden:

Goede God,

wij eren uw grote naam
wij loven U omwille van uw oneindige liefde
en wij danken U voor onze wereld
en de mensen die Gij geschapen hebt.
Breng ons samen om een gemeenschap
te bouwen volgens uw wil.
Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord,
dat wij mogen leren van uw evangelie
en de weg mogen bewandelen
die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,
Dat wij met elkaar het leven mogen delen
als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest,
verlicht ons hart en onze geest
opdat we met uw kracht mogen bouwen
aan een dienstbare gemeenschap.

Heilige Maria Magdalena,
eerste getuige van de verrijzenis,
bid voor ons.

Amen.

22 juli feestdag Heilige Maria Magdalena

Uit vele inzendingen werd een shortlist gedistilleerd en toen kreeg elke heilige een persoonlijke advocaat, maar uiteindelijk haalde de Heilige Maria Magdalena het heel vlot als onze patrones voor de pastorale eenheid van Mortsel en Edegem.

Over de Heilige Maria Magdalena valt veel te zeggen, maar zeker dat ze als eerste de verrezen Heer heeft ontmoet en zo apostel van de apostelen is geworden. We hopen en bidden dat zij ook ons de weg naar Christus en Zijn verrijzenis kan wijzen.

Mag ik u vragen voor onze gemeenschap te bidden met dit gebed:

Goede God,

wij eren uw grote naam

wij loven U omwille van uw oneindige liefde

en wij danken U voor onze wereld en de mensen die Gij geschapen hebt.

Breng ons samen om een gemeenschap te bouwen volgens uw wil.

Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord, dat wij mogen leren van uw evangelie

en de weg mogen bewandelen die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,

Dat wij met elkaar het leven mogen delen als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest, verlicht ons hart en onze geest

opdat we met uw kracht mogen bouwen aan een dienstbare gemeenschap. Heilige Maria Magdalena, eerste getuige van de verrijzenis, bid voor ons. Amen.

PAROCHIE HEILIG KRUIS steunt “In de buurt”

Steun je mee de werking van “In de buurt”?

Eindelijk, zal je zeggen, een stuk bevrijding van die corona, de terugkeer naar wat we gewoon waren, de vrijheid. Maar die vrijheid is niet voor iedereen weggelegd. Elk jaar in juni doen we in onze Heilig-Kruisparochie een oproep voor steun aan de werking van In de buurt. Dit jaar is die oproep werkelijk een kreet om hulp. Vele hulpbehoevende mensen zijn nog meer getroffen door deze coronatijden.

We staan binnenkort voor de vakantieperiode, even terug op adem komen. Bij hulpbehoevende mensen is er geen sprake van vakantie, ja zelfs niet van op adem komen. Daarom onze oproep: wij willen de werking In de buurt steunen, waardoor zoveel gezinnen hulp vinden in hun situatie. Hoe doe je dat? Wel, op zondag 27 juni van 9 tot 13 uur doen we een inzameling van allerlei zeer praktische hygiënische producten. We zullen dozen in de ontmoetingsruimte van onze kerk plaatsen waarin je je bijdrage aan producten kunt leggen. Er zal ook een spaarbus staan voor wie liever een financiële bijdrage wil doen. Laat ons het evangelie van deze dag werkelijkheid doen worden!

Nu reeds hartelijk dank voor ieders bijdrage.

Op stap met Maria: verslag

opstapverslagbanner1
opstapverslagbanner2

Zonovergoten en vol enthousiasme gingen de gezinnen voor de derde keer dit jaar op stap. In deze meimaand was het thema ‘op weg met Maria’. Op allerlei bijzondere plekken konden de deelnemers kralen verdienen door opdrachten te doen. Toen iedereen was samengekomen aan de grot bleken al die stukjes samen een rozenkrans te vormen. Na een deugddoend en warm gebedsmoment op het einde keerde iedereen tevreden terug naar huis.

Wij zijn verhuisd (op de sociale media)

Eén van de grote projecten die we in 2020 net voor de lockdown waren gestart, was ons communicatiebeleid onder handen te nemen. Intussen zijn we een jaar verder en is er heel wat gebeurd.

We hebben raad gevraagd aan specialisten en die hebben ons aangeraden om van onze website de draaischijf te maken voor alle communicatie. Dat betekent dat eigenlijk alles wat ook via andere kanalen verspreid wordt op de website te vinden moet zijn. Als u de website nog niet hebt bezocht, moet u dat zeker eens doen. Dankzij de ongelooflijke inzet van Dirk Van de Poel ziet die er nu al heel fantastisch uit. Positief is dat velen ook vlot de weg vinden. Op gewone dagen melden zich ongeveer 50 mensen en op zondag meer dan 100. Ook de ganse Goede Week was een voltreffer. Dat betekent bijvoorbeeld voor de periode van 25 maart tot 24 april op 30 dagen tijd 2174 bezoekers die in totaal meer dan 5000 pagina’s bezochten. De meeste van die bezoekers vinden ons via Google, gebruiken Google Chrome en surfen het vaakst in de voormiddag of de avond. De pagina met de links naar de digitale vieringen wordt het vaakst bezocht.

Wat is er dan verhuisd? Wel de parochies van Mortsel zaten al langer op facebook, maar nu heeft de pastorale eenheid H Maria Magdalena een echte eigen Facebookpagina én ook een Instagram account. Voor Facebook is de naam: PE-H-Maria-Magdalena en voor Instagram: pe_h_maria_magdalena Klinken die namen u redelijk exotisch in de oren? Geen nood, vraag eens aan iemand die er meer vertrouwd mee is, te tonen waar het over gaat. En vraag dan aub meteen om ons te ‘liken’ want op die manier bereiken we veel meer mensen en dat was toch wat Jezus ons heeft gevraagd!

Op elke pagina kan je linken naar Facebook, Instagram en ons eigen YouTubekanaal. Je kan ook pagina’s delen met WhatsApp. Je vindt de links in de kolom naast de tekst (op computerscherm) en/of onderaan (tablet, gsm en pc)Meimaand, maand van gebed in onze pastorale eenheid

Tijdens de maand mei, het hoogseizoen van bloei en vruchtbaarheid, gaat al eeuwenlang de aandacht van de Kerk uit naar Maria, Mirjam, Merjem, de Joodse jonge vrouw uit Nazareth die de moeder werd van Jezus. En sinds Jezus op het kruis (Joh 19,26-27) tegen de apostel Johannes zei: “Ziedaar uw moeder” beschouwen christenen Maria ook als hun moeder. Zeg dus niet dat je geen band hebt met Maria! Het is dan ook een mooie en zinvolle traditie Maria in het licht en in de bloemetjes te zetten en met haar als gezellin en voorspreekster dichter bij haar Zoon te komen.

Deze meimaand worden in onze pastorale eenheid verschillende gebedsinitiatieven op het getouw gezet:

Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ben je welkom op een avondgebed (19 tot 19.30 uur) aan de grot in Edegem (naast de basiliek) onder het motto “Bijbel en gebed met Maria”. Op de verschillende avonden zullen diverse accenten gelegd worden (zie ook de illustratie bij dit artikel).
Tot 8 mei met max 15 personen.
Vanaf 8 mei max. 50 personen.

Elke donderdagavond (19 uur) bidden we in de St.-Lodewijkkerk (Osylei, Mortsel) het rozenhoedje, omkranst met andere gebeden en liederen. Enkel op Hemelvaartsdag zal dit gebed niet doorgaan.

Elke zaterdag om 16 uur wordt ook in de winterkapel van de Heilig-Kruiskerk in Mortsel het rozenhoedje gebeden. Het eigene aan deze bijeenkomst is dat de gebeden in diverse talen (Frans, Engels, Spaans, Italiaans en… Nederlands) van medegelovigen uit onze pastorale eenheid worden voorgebeden.

Op al deze gebedsinitiatieven is iedereen van harte uitgenodigd. Uiteraard worden steeds de wettelijke maatregelen in verband met het coronavirus gerespecteerd. Zorg dus dat je gemaskerd (!) verschijnt. Voorlopig is het maximum aantal deelnemers 15, vanaf 8 mei 50 personen althans in open lucht.

Tenslotte vermelden we hier ook graag de gezinswandeling van 9 mei die ook rond het thema “Op weg met Maria” is opgebouwd. Meer info en inschrijven klik HIER!

Update corona

30 april

Erediensten met maximum 50 vanaf 8 mei in openlucht
Definitief groen licht van de overheid voor het buitenplan

Erediensten met maximum 50 vanaf 8 mei in openlucht

De erediensten krijgen van de overheid definitief groen licht om vanaf zaterdag 8 mei 2021 met maximaal 50 personen samen te vieren in openlucht. In de kerken blijft nog het maximumaantal van 15 personen gelden, behalve voor uitvaarten waaraan tot 50 personen mogen deelnemen.
Sinds Allerheiligen van vorig jaar mogen de plaatselijke gemeenschappen met slechts enkele gelovigen tegelijk samenkomen. Het wordt door velen aangevoeld als een ingrijpende beperking van hun geloofsleven. Vanaf 8 mei komt hierin een gevoelige verbetering. Vanaf dan mag met maximum 50 samen gevierd worden, maar dan wel alleen buiten, bedienaar van de eredienst, organist en kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.

De bisschoppen moedigen de plaatselijke verantwoordelijken aan overal waar het praktisch mogelijk is van deze uitbreiding gebruik te maken. Buitenlocaties zoals die bij een bedevaartsoord, een heiligdom, een tuin bij een klooster of pastorie zijn voor de liturgie daarvoor doorgaans prima geschikt.

De bisschoppen zijn ervan overtuigd dat ook binnen meer mogelijk moet kunnen  zijn. Samen met alle andere erkende erediensten blijven ze daarom bij de federale regering erop aandringen dat voor het samen komen in de cultusplaatsen opnieuw het relatieve cijfer wordt gehanteerd. Dat zou betekenen dat in de meeste kerken om en bij de 100 gelovigen samen kunnen vieren. Het werken met dat relatieve criterium heeft eerder aangetoond minder beperkend te zijn voor de godsdienstbeleving en tegelijk de volksgezondheid heel goed te beschermen.

De bisschoppen danken nogmaals iedereen die zich inzet in de strijd tegen het virus. Zij roepen op de veiligheidsmaatregelen van de overheid nauwkeurig op te volgen en zich zeker te laten vaccineren.  Ze steunen de oproep van de paus om aan te sluiten bij de gebedsmarathon in de maand mei, waaraan ook onze Mariaheiligdommen deelnemen.

IPID – Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België

Brussel, donderdag 29 april 2021

Concreet betekend dit alvast voor onze pastorale eenheid dat vanaf 8 mei de gebedsmomenten aan de grot vanaf 8 mei alvast kunnen doorgaan met 50 aanwezigen.

17 april

Gezien de coronamaatregelen voor erediensten verder verlengd zijn tot minstens 8 mei, blijven deze ook voor de kerken en erediensten zoals ze nu lopen.

Wij blijven ons best doen om voor iedereen zoveel mogelijk een gepast aanbod aan eucharistievieringen en gebedsmomenten te voorzien.

Er blijft een dagelijks digitaal gebedsmoment aangeboden om deze site.
Daarnaast is er elke zondag een digitale viering vanuit de St.-Benedictuskerk in Mortsel die iedereen uitgesteld kan bekijken. Dit digitaal aanbod vind je op onze website. Klik HIER!
Je kan voor ons digitaal aanbod ook abonneren op ons YouTubekanaal. Klik daarvoor HIER!

In verschillende parochies worden wekelijks gebeds- en/of eucharistievieringen georganiseerd. Hierop mogen telkens slechts maximaal 15 personen aanwezig zijn. Je MOET inschrijven voor deze vieringen. Klik HIER voor meer info!

9 februari

De geplande vormsels en eerste communievieringen zullen plaatsvinden na de zomervakantie.

Het corona-virus blijft woekeren. Ook al is de vaccinering nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.

Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie, in de maanden september of oktober (nvdr voor de parochies van Mortsel en Edegem zal dat zaterdag 16 oktober zijn). Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Voor het bisdom Antwerpen worden naast alle Vormsels ook alle eerste communievieringen verschoven naar het najaar van 2021. Er zal op een later tijdstip gecommuniceerd worden tussen vicariaat, dekenaat en pastorale eenheid rond de concrete organisatie van deze vieringen. (Nvdr we overleggen binnen onze pastorale eenheid, begin maart zullen we meer laten weten)

Persdienst bisdom Antwerpen
9 februari 2021

29 januari

Diocesane richtlijnen voor catechesebijeenkomsten (versie 29 januari 2021)

De ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land hebben op 26 januari 2021 een voorlopig akkoord bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen doorgaan, zij het in kleinere bubbels en slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit. Ook kinderen ouder dan 12 jaar mogen in een kleine bubbel samenkomen, maar dan wel in openlucht. Deze maatregelen worden op 28 januari 2021 voorgesteld op het federaal overlegcomité dat zal beslissen of en wanneer deze van kracht worden.

Wat betekent dit voor de diocesane richtlijnen voor catechese-bijeenkomsten die zeker al gelden tot 1 maart 2021? 

Algemeen geldt:

 • Er is de sterke aanbeveling aan ouders om hun kinderen slechts 1 buitenschoolse activiteit te laten doen. Ook catechese-activiteiten gelden als buitenschoolse activiteit. De keuze van ouders en kind moet hierbij gerespecteerd worden.
  • Indien het kind een andere activiteit dan de catechese-activiteiten kiest als enige buitenschoolse activiteit, dan kan het kind toch op weg blijven gaan naar het ontvangen van eerste communie of vormsel.
   • Het contact en geloofsgesprek met en tussen geloofsgemeenschap, ouders, grootouders, peter, meter gebeurt dan digitaal.
   • Gezinnen worden aangemoedigd om – na een voorbereiding thuis en met een nawerking achteraf – apart een bezoek te brengen aan een open kerk of een eredienst met maximaal 15 personen bij te wonen in hun geloofsgemeenschap.
   • Bisdom Antwerpen | Kerknetbiedt heel wat inspiratie zoals bijvoorbeeld ‘Welkom in de mis (familie-editie)’, ‘Vieringen die je doen groeien’ en ‘Ga je mee op weg in geloof?’. 
 • Tot nog toe heeft de overheid een onderscheid gemaakt tussen de regels voor kinderen onder de twaalf jaar en de regels voor de rest van de bevolking. We hebben vastgesteld dat het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 deze grens verlegd heeft. De minder strenge regels gelden voor de kinderen tot en met twaalf jaar. De twaalfjarigen horen daar nog bij. Voor onze vormselwerkingen maakt dat natuurlijk een wezenlijk verschil. Het betekent dat wij geen aparte regels moeten hanteren voor de 12-jarigen.
 • Het is evident dat in alle omstandigheden de veiligheid primeert. Daarom…
  • Er gebeurt bij elke reële samenkomst een registratie van de aanwezigen.
   • De aanwezigheidslijst wordt door de organisator van de activiteit minimaal één maand bewaard. Als een kind of jongere na de activiteit positief test op corona, kan de organiserende instantie gecontacteerd worden om deze gegevens te delen.
  • Ga op zoek naar grote, goed verluchte lokalen. (niet “ten huize van…”, dus geen gezinscatechese).
 • Ingroeivieringen zijn NIET mogelijk!
 • Het blijft ook erg belangrijk om na te gaan welke richtlijnen de Lokale Overheid oplegt. Het gemeentebestuur kan strengere regels hanteren dan de Federale Overheid. Daarom: wie initiatieven organiseert, neemt best vooraf contact op met een plaatselijke mandataris. 
Voor alle kinderen tot en met 12 jaar geldt: Sterke aanbeveling om zich te beperken tot maximaal 1 buitenschoolse activiteit per week.Werken met maximaal 10 kinderen (dus exclusief begeleiding).In de krokusvakantie kan dit eventueel uitgebreid worden naar groepen van 25 (exclusief begeleiding). Daarbij is stabiliteit van de groep cruciaal. Alle activiteiten gaan bij voorkeur buiten door, op eigen terrein (niet “ten huize van…”, dus geen gezinscatechese). Activiteiten met hoge intensiteit (sport en spel) gaan sowieso buiten door.  De kinderen hoeven geen mondmasker te dragen.De kinderen moeten afstand houden bij contact met volwassenen, maar niet bij contact tussen elkaar.De catechisten houden ten allen tijde voldoende afstand van elkaar.De catechisten dragen altijd een mondmasker.De aanwezigheid van ouders in de lokalen wordt vermeden. Het eventuele brengen en ophalen van de kinderen door de ouders wordt zo veel mogelijk gespreid. Het werken met kiss & ride-zones kan hiertoe bijdragen.Overnachting blijft sowieso verboden. Voor 12+ geldt: Sterke aanbeveling om zich te beperken tot maximaal 1 buitenschoolse activiteit per week.Werken met maximaal 10 personen (exclusief begeleiding).  Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie. De groepen blijven beperkt tot maximaal 10 personen. Enkel activiteiten buiten; indien niet mogelijk = geen activiteit.De kinderen dragen een mondmasker.De kinderen en catechisten houden zoveel mogelijk afstand bij alle contacten. De catechisten dragen in deze groepen altijd een mondmasker. Net als de +12-jarigen worden ook de ouders niet toegelaten in/tot de lokalen. Het eventuele brengen en ophalen van de kinderen door de ouders wordt zo veel mogelijk gespreid. Het werken met kiss & ride-zones kan hiertoe bijdragen.Overnachting blijft sowieso verboden. Praktisch: Vraag aan ouders dat de kinderen/jongeren zoveel mogelijk hun eigen materiaal meenemen, dit om uitwisseling van bv. potloden en pennen te vermijden.Zorg dat de kinderen/jongeren ook hun eigen snack meebrengen. Indien je toch kiest om zelf een snack te voorzien, mag dit geen huisbereid voedsel zijn.Handhygiëne blijft uitermate belangrijk: extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek…

20 januari

Goede vrienden

Leven met corona is een onvoorspelbaar parcours. Bijna wekelijks krijgen we nieuwe informatie over mutaties van het virus en over de vooruitgang van de vaccinatie. Zeker, er is hoop, maar de roep om voorzichtigheid blijft groot. De regering heeft de huidige coronamaatregelen verlengd tot 1 maart 2021. We zullen dus nog een tijd met corona moeten leven, zonder stil te vallen of bij de pakken te gaan zitten.

In een vorige communicatie heb ik opgeroepen om de stelregel te hanteren: ‘niet doen wat niet kan of mag; wel doen wat wel kan of mag’. Het is belangrijk om de coronamaatregelen correct te onderhouden, zonder de kantjes af te rijden of verstoppertje te spelen. Daarvoor is het risico op besmetting en ziekte te groot. Tegelijk is het belangrijk om mensen te blijven bieden wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. De regering laat een marge toe van mogelijke activiteiten in de kerk. Het zou jammer zijn om van deze marge aan veilige activiteiten geen gebruik te maken. 

Wat betekent dit concreet?

Kerkdiensten mogen doorgaan met max. 15 personen, zowel op zondag als op weekdag. Als dit aantal zou veranderen, zullen we daarover communiceren. Ondertussen nodigen we alle pastorale medewerkers uit om gelovigen de kans te geven aan een kerkdienst deel te nemen. In deze moeilijke tijd hebben zij nood aan de steun van het geloof en het gebed.

Omdat de maatregel van max. 15 personen geen betrekking heeft op de inhoud van de kerkdienst, kunnen zowel de eucharistie als andere vieringen zoals uitvaarten, huwelijken en doopsels onder dezelfde voorwaarden doorgaan. Uiteraard met inachtneming van alle regels over afstand, handgel, mondmasker en verbod van lichamelijk contact.

Woensdag 17 februari 2020 is Aswoensdag. Met een askruisje beginnen gelovigen aan deze belangrijke periode in de kerkelijke kalender. We willen gelovigen die het wensen de kans niet onthouden om ook dit jaar een askruisje te ontvangen. Daarvoor deze suggesties. De voorganger raakt de gelovige niet aan; hij plaatst geen kruisje op het voorhoofd van de gelovige, maar strooit wat as op het hoofd van de gelovige, die zich buigt voor de voorganger. Men kan het aantal kerkdiensten met asoplegging uitbreiden, bv. op donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 februari. Het is ook mogelijk om een of meerdere opleggingen te doen buiten de eucharistie, bijvoorbeeld in een verkorte liturgische vorm. Op de diocesane bladzijde van Kerknet kan u een model en suggesties daarvoor vinden.

In alle pastorale eenheden zijn data vastgelegd voor de eerste communie en het vormsel tussen Pasen en Pinksteren. Het is nog onduidelijk of deze vieringen op de voorziene dag en wijze zullen kunnen doorgaan. Echter, voor alle Belgische bisdommen is afgesproken om pas na de maatregelen van de regering begin maart een beslissing over deze vieringen te nemen. Tot zolang blijven zij dus op de agenda staan en loopt de catechese verder, zo goed als mogelijk. Wij hopen immers nog steeds op een positieve kentering na Pasen.

Hoe blijven we verbonden met de kerkgemeenschap, met name in de veertigdagentijd? Graag nodigen wij alle pastorale eenheden uit om creatief te zoeken naar kansen voor bezinning of gebed, in kleine groep of digitaal. Het bisdom en de diocesane diensten zullen een digitaal aanbod blijven doen, waarop iedereen kan inloggen. Via de site van het Bisdom Antwerpen kan u dat dagelijks of wekelijks aanbod volgen. Alle informatie vindt u daar. Zo zal er wekelijks op woensdag een bijdrage van Sterke Tijden voor de veertigdagentijd zijn. Zelf zal ik ook wekelijks een bezinningsmoment verzorgen. Dank om deze mogelijkheid aan de gelovigen bekend te maken en hen eventueel te helpen bij de aansluiting.

Mededelingen of maatregelen voor de Goede Week stellen we uit tot in maart. Het is nog te vroeg om te weten wat einde maart wel of niet mogelijk zal zijn. Bij het naderen van Palmzondag zullen we daarover opnieuw communiceren.

Met vragen over de organisatie van kerkdiensten of pastorale activiteiten kan u zich steeds wenden tot de verantwoordelijken van uw pastorale eenheid, dekenaat of vicariaat. Zij zullen u graag verder helpen. Graag wens ik u een goede voorzetting van het nieuwe jaar 2021.

+ Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen

12 december 22u

Vanaf morgen 13 december mogen maximaal 15 personen tegelijk in een kerkgebouw zijn voor gebed, bezoek aan de Kerststal…

Dit aantal is te klein voor echte diensten. We houden daarom zoals de voorbije periode ons dagelijks gebed en de eucharistieviering van de zondag uitgezonden vanuit de kerk van Sint-Benedictus.

Op Kerstavond zal er een gezinsviering beschikbaar zijn vanaf 17u en een klassieke viering ten laatste vanaf Middernacht. U kan de vieringen uiteraard later nog steeds bekijken.

31 oktober 21 u

Deze bijkomende maatregelen gaan in op maandag 2 november 2020. Geplande vieringen voor Allerzielen moeten dus worden afgelast.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op vrijdag 30 oktober 2020 in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Concreet heeft dit voor onze kerkgemeenschap de volgende gevolgen:

·       Erediensten zijn niet meer toegelaten;

·       Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen.  Zonder maaltijd of receptie achteraf;

·       Gebedshuizen mogen open blijven voor individueel gebed (maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand);

·       Huwelijken mogen plaatsvinden in aanwezigheid van enkel het bruidspaar en de getuigen.

 

27 oktober 19 u

Zoals we daarnet in de pers vernamen zijn vanaf vrijdag 30 oktober 18 u. kerkdiensten beperkt tot maximum 40 personen. Dit geldt voor alle mogelijke kerkelijke diensten!

We regelen het de zondagskerken (H.Kruis , Basiliek Edegem) voor iedereen als volgt:
Wie in een oneven huisnummer woont, mag de vieringen in het weekend van 1 november bijwonen. Wie in een even huisnummer woont, mag het weekend van 8 november de vieringen bijwonen.
De vieringen zijn telkens beperkt tot 40 personen. Er worden dan ook niet meer mensen in de diensten toegelaten.
Verdere planning:
Weekend met een oneven zondag voor mensen die wonen in een huis met oneven huisnummers.
Weekend met even zondag voor mensen die wonen in een huis met een even huisnummer.

In de andere kerken van de pastorale eenheid kunnen we telkens in een viering 40 personen toelaten. Gezien de huidige omstandigheden is dit aantal haalbaar en kunnen deze vieringen zonder extra maatregelen doorgaan.

22 oktober 10 u

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen en op vraag van de bisschop hebben we beslist om voor dit weekend (24/25 oktober de vieringen in 3 kerken te ontdubbelen.
Sint-Benedictus: zaterdag om 17.15 en 17.45 u
O.-L.-Vrouw Edegem zondag om 8.45 en 9.30
Heilig Kruis ondag om 11 u en 11. 45 u   In de andere kerken kunnen de vieringen gewoon doorgaan.
De ontdubbelde vieringen worden dus wat ingekort (op vlak van muziek, lezingen, homilie). Daar zijn we mee bezig.  

We doen een oproep aan onze gekende kerkgangers om spontaan naar de extra viering te komen, de viering op het ongewone uur, zodat al een zekere spreiding gegarandeerd is. Aan deze bekendmaking kan iedereen meewerken. Dus wie mensen kent en kan bereiken die gewoonlijk naar de gewone vieringen gaan, kun je vragen om te komen om 17.45 u. in Sint-Benedictus, 8.45 u in Onze-Lieve-Vrouw Edegem en 11.45 u in Heilig Kruis.
Beslissingen over de volgende weekends (Allerheiligen,  gedachtenisvieringen) worden pas morgen ten vroegste genomen.   Het wordt weer eens organisatorisch lastig, maar laten we de zaak positief bekijken en aan de slag gaan met wat kan/mag.

Met hartelijke groet

21 aug 12u

Brief van de bisschop

Beste eerstecommunicanten en vormelingen,

Beste ouders en grootouders, peters en meters,

Beste catechisten en medewerkers,

Niemand had zoiets verwacht. Het coronavirus kwam als een dief in de nacht.   In enkele weken tijd werd alles anders. Scholen, jeugdbewegingen, catechesegroepen, parochiekerken… allen moesten hun gewone werking stopzetten.  Alle vieringen van de eerste communie of het vormsel dienden noodgedwongen verschoven van het voorjaar naar dit najaar.   Het kwam in vele gezinnen of families hard aan. Ze waren klaar voor een feest, zowel in de kerk als thuis, dat niet kon doorgaan. Gelukkig komt na maanden van wachten de nieuwe datum voor de eerste communie of het vormsel dichterbij.   We gaan voor een tweede en hopelijk gelukte poging, al zal veel nu anders verlopen.

Alles parochies hebben voor de eerste communie en het vormsel een nieuwe datum kunnen vastleggen, tussen einde augustus en einde oktober. Ook hebben ze aanwijzingen ontvangen omtrent de manier waarop de viering kan doorgaan en de voorzorgsmaatregelen die ze in acht moeten nemen.   We willen deze kerkelijke vieringen immers zo veilig mogelijk laten verlopen, in overeenstemming met de regelgeving van de overheid.  Wat is zeker? De dag en het uur waarop de vieringen doorgaan.  Wat is minder zeker?  De regelgeving van de overheid die voor deze dag van toepassing zal zijn:  wekelijks kan de overheid de regelgeving immers nog aanpassen – strenger of soepeler – in functie van de ontwikkeling van COVID-19.  We rekenen op het nodige begrip voor deze onvoorspelbare factoren.  Zodra een aanpassing nodig is, zullen de parochies daarover de nodige informatie ontvangen van hun vicariaat of dekenaat.  Nu is het belangrijkste dat alle kinderen en jongeren hun voorziene viering nog in 2020 kunnen meemaken.    Voor 2021 staan immers weer nieuwe kandidaten klaar!

Ondertussen zullen alle eerstecommunicanten in een hoger studiejaar zitten en de meeste vormelingen zelfs in een andere school.   Ze zullen hun vormsel niet ontvangen aan het einde van het basisonderwijs maar aan het begin van het secundair onderwijs.   Op hun leeftijd is dat een groot verschil!  Overigens zullen het voor alle kinderen en jongeren drukke tijden zijn: een nieuw schooljaar, nieuwe vormen van lesgeven en studeren, een nieuwe agenda en een nieuwe vriendenkring.  Bij voorbaat dank aan alle catechisten om daarmee rekening te houden.    Het zal creativiteit en aanpassing vragen om de aandacht van uw kinderen of jongeren te richten op het sacrament dat ze ontvangen.  Hoewel, velen zullen blij zijn dat het ‘eindelijk’ zover is!   

Zelf zal ik, zoals ieder jaar, een aantal vormselvieringen voorgaan, in diverse hoeken van ons bisdom. Ik kijk ernaar uit om, na een half jaar verplicht thuisblijven, opnieuw te midden van gemeenschappen en families te mogen toeven.  Het is eenzaam geloven zonder gemeenschap om je heen! Het zal goed doen elkaar weer te zien en ‘in het echt’ te horen, zij dan met een mondmasker en op anderhalve meter afstand.  Ik wens u veel inspiratie en vreugde toe. En een gemoedelijk feest achteraf, met de nodige corona-voorzichtigheid, zeker tegenover de ouderen in het gezelschap!

+ Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen

1 aug 9u

Er is gisteren overleg geweest voor de eerste communies. Een echte goede oplossing is er niet. Eén van de grote problemen is dat we de toekomst niet kennen en niet weten of er wel een gunstig moment zal komen… We contacteren nu een aantal mensen om de ideeën te toetsen en zullen dan communiceren.

29 juli 15u

Aanstaande vrijdag 31 juli hebben in de parochies van Mortsel en Edegem overleg over de eerste communies. We moeten met heel veel dingen rekening houden en zoeken naar zo zinvol mogelijke oplossingen. Suggesties en vragen zijn welkom op pastoor.tomschellekens@gmail.com Van zodra er besluiten zijn, laten we het u zo snel mogelijk weten.

28 juli 17u

In uitvoering van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020, kunnen vanaf woensdag 29 juli nog maximum honderd mensen deelnemen aan een viering in een kerk. Een afstand van 1,50m blijft daarbij de stelregel. Ook de verplichtingen om een masker te dragen en handen te desinfecteren bij het betreden van het kerkgebouw blijven gelden, aangezien het een openbare plaats is. Al deze maatregelen zijn alvast tot eind augustus van kracht.

In het verlengde van de nationale veiligheidsraad van 27 juli is ook de crisiscel van de provincie Antwerpen en van de stad Antwerpen samen geweest. Dit om de situatie in de stad en de randgemeenten van Antwerpen op te volgen en bijkomende maatregelen te treffen. Belangrijk hierbij is dat, althans voor nu, erediensten overal kunnen plaatsvinden. Er worden op dit moment nergens in ons bisdom kerken gesloten voor de eredienst.

De andere richtlijnen van het eerder afgesproken protocol blijven eveneens onverminderd van kracht. Het protocol staat online op de sites van Kerknet.be en Cathobel.be.

27 juli om 21u

Beste ouders van de eerste communie:
we kregen enkele bezorgde reacties en vragen van ouders ivm de eerste communies van eind augustus en begin september. We hebben veel begrip voor die reacties en vragen en beseffen zeer goed dat niet alles zomaar zal kunnen doorgaan. Op dit moment hebben we nog te weinig informatie en richtlijnen om al echt besluiten te kunnen nemen. Het spreekt voor zich dat we de richtlijnen van de veiligheidsraad, lokale overheden én het bisdom zullen respecteren. We zullen onmiddellijk contact met u opnemen wanneer we meer duidelijkheid krijgen. We begrijpen dat dit voor u als familie heel vervelend is. We rekenen op uw begrip en zoeken naar de best mogelijke oplossingen. Hartelijk dank alvast.

16 juli

Intussen heeft u gehoord en gezien dat samenzang niet kan én iedereen in de kerk een mondmasker moet dragen.

1 juli

Vanaf vandaag, 1 juli 2020 zijn de voorwaarden voor het vieren gewijzigd. De regering heeft haar ministerieel besluit gisteren 30 juni 2020 gepubliceerd waarin ook aanpassingen staan voor de publieke uitoefening van de eredienst.

De bisschoppenconferentie heeft naar aanleiding daarvan ook hun draaiboek aangepast. We staan er op om jullie dit ook te laten weten.

Alle maatregelen op een rijtje:

 1. Vanaf nu en tot en met 31 juli 2020 mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 200 personen per gebouw. Vanaf 1 augustus mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 400 personen per gebouw.
 1. De regel van 10m² per persoon valt weg om het toegelaten aantal personen per gebouw te bepalen.
 1. Alle andere eerder geldende voorwaarden blijven onverminderd van kracht:

§  Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;

§  Verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;

§  Handhygiëne bij in- en uitgangen.

Volgende websites worden actueel aangepast aan de geldende richtlijnen. Blijf hen zeker consulteren. Deze linken kunnen daarbij handig zijn:

§   Het integrale draaiboek van de bisschoppenconferentie is online terug te vinden: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/draaiboek-katholieke-kerk-hervatting-publieke-vieringen-300720

§   Blijft u met vragen zitten? Consulteer dan zeker ook onze Ad Valvas en Frequently Asked Questions (FAQ). Deze worden ook dagelijks aangepast.

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronacrisis-ad-valvas-faq?microsite=203

§   En alle publicaties in verband met het heropstarten van de vieringen zijn gebundeld onder de pagina: “Terug naar de mis?”:

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/terug-naar-de-mis?microsite=203

16 juni

Vormsels: voor de basiliek op 12 sept, voor de andere parochies van Mortsel en Edegem op 26 september.

12 juni

U heeft via de media al vele versoepelingen vernomen:

 • vanaf 8 juni kunnen kerkdiensten tot max 100 personen, kijk goed na het weekend van 7 juni naar het max aantal per kerk. Alle kerken van Mortsel en Edegem zullen open zijn vanaf het weekend van 13-14 juni voor vieringen.
 • De data van de eerste communie staan al online, voor het vormsel komen er tegenstrijdige berichten, info komt nog.
 • Doopsels kunnen ook opnieuw, neem contact op met de pastoor

31 mei

Voor wie graag alle achtergrondinfo heeft: lees https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/05/20200529-draaiboek-heropstart-katholieke-Kerk.pdf

30 mei

Maximum honderd deelnemers aan kerkelijke vieringen na lockdown

De bisschoppenconferentie van de katholieke Kerk heeft in samenwerking met de Gees-expertengroep een omstandig protocol met veiligheidsvoorschriften uitgewerkt voor een herneming van publieke vieringen in de kerken. In een eerste fase wordt een maximum van honderd deelnemers per viering vastgelegd. Omdat tegelijk een afstand van anderhalve meter moet worden gerespecteerd, zal dit aantal in kleinere kerken lager liggen.Tussen de pastoor en gelovigen moet steeds drie meter afstand zijn, koorzang kan tot nader orde niet. Verder mag elk voorwerp (microfoon, kaars) door slechts één persoon aangeraakt worden, en geen gezang- of gebedenboekjes voor meermaals gebruik. Er is geen geldcollecte, wel de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren achter in de kerk. Wie de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en ‘laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant’, stipuleert het protocol. Het protocol is door de overheid goedgekeurd. Een concrete datum voor de herneming van vieringen valt wellicht woensdag, wanneer de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt, meldt de Belgische bisschoppenconferentie.

16/05

U heeft het wellicht al via de media vernomen. Intussen zijn weer 30 mensen toegelaten voor huwelijken en uitvaarten. Wanneer de kerken open gaan voor gewone religieuze diensten weten we nog niet, maar we starten alvast met het poetsen van de kerken, uit elkaar zetten van stoelen en banken… we dromen voor zondagsvieringen van de maand juni.

22/04 18.30u

Graag melden we u dat we vanaf deze week een initiatief opzetten om de namen van een overleden familielid biddend te noemen via de internetkanalen van ons bisdom.

Als teken van solidariteit met rouwende families en kennissen zullen we in de komende weken elke zaterdag aansluitend op de mis van 10 uur een gebedsmoment uitzenden vanuit de kathedraal van Antwerpen. We willen de nabestaanden de kans bieden om de naam van de overledene te laten vernoemen tijdens dit digitaal gedenk- en gebedsmoment zolang er door het coronavirus geen normale liturgische vieringen en pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden. De Kerk wil nu staan waar ze moet staan: tussen het kruis en de verrijzenis, met troost en bemoediging, nauw verbonden met al wie zich inzet om het virus onder controle te krijgen.

Indien u graag een familielid laat gedenken, vragen we u om ten laatste donderdagmiddag de naam van de overledene te mailen naar vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of naar  vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be. U mag ook een foto meesturen. De privacywetgeving vereist dan wel dat u in de mail duidelijk maakt wie u bent, wat uw verwantschap met de overledene is en expliciet de toestemming geeft om deze foto van uw familielid te tonen. Ook een kindertekening die gemaakt is voor de overledene is van harte welkom.

Mensen nemen maar één keer afscheid van hun geliefden. Elk gebaar telt, elk woord telt. In dat kader verwijzen we u ook graag door naar de website www.wijrouwenmee.be, een mooi initiatief van de coronadenktank.

20/04 12.30u

We hebben de voorbije weken niet veel gepubliceerd omdat er ook niet echt iets veranderde. Ik kreeg vandaag een brief van de bisschoppen van 16 april:

De bisschoppen nemen kennis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en danken de beleidsmakers en experts voor hun aanpak van de crisis.

De Belgische bisschoppen nemen nota van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 15 april 2020 om de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Ze danken de federale regering en de regeringen van de deelstaten om, samen met verschillende equipes van experts, de coronacrisis in goede banen te leiden.

De beslissing van 15 april 2020 betekent dat alle maatregelen die burgerlijke en kerkelijke overheden hebben genomen met betrekking tot kerkelijke vieringen of activiteiten gehandhaafd blijven tot en met 3 mei 2020.   Zodra een volgende Nationale Veiligheidsraad een wijziging van de algemene maatregelen toelaat, zal de permanente raad van de bisschoppenconferentie met de burgerlijke overheden nagaan hoe ook de Kerk haar maatregelen kan wijzigen, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden.  Hierover zal zo spoedig mogelijk een nieuwe communicatie volgen.

Nauwgezet richtlijnen volgen

De bisschoppen beseffen dat de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen zwaar wegen op het kerkelijke leven in al zijn aspecten.  Sacramenten, gebedsvieringen, catechese, diaconale initiatieven, vormingsinitiatieven, huisbezoeken, vergaderingen en ontmoetingen: ze kunnen tot nader order niet doorgaan of slechts in een minimale vorm, met naleving van alle veiligheidsregels.   We herinneren eraan dat het ministeriële besluit van 3 april 2020 sommige artikels van het ministeriële besluit van 23 maart 2020 heeft gepreciseerd.  Worden toegestaan: begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximum 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; kerkelijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.   De bisschoppen dringen erop aan bij alle medewerkers om zich nauwgezet aan de opgelegde regels te blijven houden.   Tegelijk nodigen ze alle medewerkers uit om via veilige kanalen contact te houden met hun gemeenschap, in het bijzonder met zieke, kwetsbare of eenzame personen.   Overigens blijft het noodzakelijk en mogelijk om ‘personen in nood’ bij te staan.

Uitstel pastorale activiteiten

De verlengde maatregelen hebben als gevolg dat een aantal pastorale activiteiten die meestal in de lente of in de maand mei plaatsvinden, niet kunnen plaatsvinden. De vieringen van de eerste communies en de vormsels werden al uitgesteld tot volgend schooljaar en dit blijft behouden. Daarnaast zijn er de bedevaarten, mariale vieringen of jongerenontmoetingen en andere pastorale activiteiten die normaal in de zomervakantie doorgaan, al of niet in het buitenland (zoals bedevaarten naar Lourdes) met deelname van ook oudere personen of personen met een ziekte of beperking.  Wij raden de organisatoren aan om deze activiteiten tijdig te annuleren.  

Kwaad, maar ook een kans

Tot slot nodigen de bisschoppen de gelovigen uit om in deze crisis niet alleen een kwaad, maar ook een kans te zien.    Elke tegenslag stemt tot nadenken, plaatst ons voor nieuwe uitdagingen en doet een beroep op onze creativiteit. Zoals paus Franciscus zegt in een interview van 18 maart: We moeten begrijpen dat onze schat in kleine dingen ligt.  Kleine gebaren van genegenheid en medeleven riskeren verloren te gaan in de anonimiteit van het dagelijkse leven, toch zijn ze beslissend en belangrijk. Ze geven zin aan het leven.  Ze maken dat er verbinding en communicatie is tussen ons. En hij voegt eraan toe: ‘Verkwist deze moeilijke dagen niet!

De bisschoppen van België

IPID – Brussel, donderdag 16 april 2020

03/04 21.30u.

 • we kregen vandaag het bericht dat nog maximum 15 personen aanwezig mogen zijn op een uitvaart
 • we zijn hard bezig met een planning voor de eerste communies en de vormsels. Meer info volgt wanneer we klaar zijn.

31/3 8.30u.

Deze info kregen we van het bisdom:

Wat met de vieringen van eerste communie? Het team van de pastorale eenheid zal voor het geheel van de pastorale eenheid een lijst opstellen van zondagse eucharistievieringen met de mogelijkheid tot ‘eerste communie’, tussen 15 augustus en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de eerste communicanten aan bij de plaatselijke viering. Indien de datum van deze plaatselijke viering voor de ouders of de familie niet haalbaar is, kunnen zij aansluiten bij een andere eucharistieviering met ‘eerste communie’ in de pastorale eenheid. Het verloop van de corona-curve laat vandaag nog geen duidelijke datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven ernaar om deze duidelijkheid wel te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan hopen we voor alle vieringen een nieuwe datalijst te kunnen bezorgen aan de kinderen en hun ouders.
Wat met de vormselvieringen? Samen met de deken en de bisschoppelijke vicaris zal het team van de pastorale eenheid een aantal vormselvieringen per pastorale eenheid programmeren, tussen 1 september en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de vormelingen aan bij de plaatselijke vormselviering. Indien de datum van deze plaatselijke viering voor de ouders of de familie niet haalbaar is, kunnen zij aansluiten bij een andere vormselviering in de pastorale eenheid. Om de vormsels vlot te laten verlopen en de voorbereiding beperkt te houden, zullen alle vormsels in het bisdom Antwerpen dit jaar doorgaan volgens de ritus zonder eucharistieviering. Zo kunnen meerdere vormselvieringen op eenzelfde dag doorgaan. De vicariaten en de dekens zullen een model van deze vormselviering zonder eucharistieviering bezorgen aan de pastorale verantwoordelijken. De werkgroep vormselcatechese zal suggesties maken voor de concrete invulling. Het verloop van de corona-curve laat vandaag nog geen duidelijke datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven ernaar om deze duidelijkheid wel te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan hopen we voor alle vieringen een nieuwe datalijst te kunnen bezorgen aan de kinderen en hun ouders.

29/3 12.50u.

We keken er met een bang hartje naar uit. Vandaag heeft onze bisschop mgr. Johan Bonny op vrt gezegd dat de eerste communies en vormsels niet zullen doorgaan tussen Pasen en Pinksteren. Morgen komt er een officiële mededeling en dan zullen we hopelijk meer weten.

27/3 20.00u.

Omdat onze vieringen en activiteiten allemaal al afgelast waren tem 19 april, moeten wij voorlopig nog niets doen. Heel veel mensen hebben grote vragen bij de vieringen de eerste communie en het vormsel, maar daar kunnen we nu nog niets over zeggen. U hoort het meteen wanneer we nieuws hebben.

Wat we wel al kunnen zeggen: de weekends of grootse activiteiten die de vormselwerkingen voorzien hadden in het weekend van 24-26 april kunnen niet doorgaan. Mochten de scholen weer openen dan is het mogelijk dat er wel catechese wordt gegeven, u krijgt nog een bericht van de eigen werking.

25/3 18.42u.

23/3 11.30u.

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast; dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen.

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van social distancing of bewaren van een veilige afstand zorgvuldig in acht nemen.

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet en Cathobel (zowel op de algemene als op de microsites van de bisdommen).

1. Palmzondag

Hoewel er geen publieke vieringen doorgaan, zullen uitsluitend vieringen plaatsvinden met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring en met inachtneming  van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.  Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.  Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.

2. Chrismaviering

De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma (voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving) kan alleen maar plaatsvinden in besloten kring, met de bisschop als voorganger, samen met enkele priesters. De  bisschop kan de chrismaviering ook uitstellen tot wanneer opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk zijn. De verdeling van de heilige oliën zal gebeuren na de pandemie, volgens richtlijnen die elk bisdom daarover zal geven.

3. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen 

Er zijn enkel vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren.

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen?  Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

4. Volwassendopen

Dit jaar kunnen de volwassendopen niet doorgaan in de paasnacht of op Pasen. De bisschoppen weten zich verbonden met wie zich al lange tijd voorbereiden op hun doopsel met Pasen. Zij begrijpen hun ontgoocheling en vragen hen geduld. Zodra mogelijk zullen zij een andere dag of periode voor hun doopsel voorstellen.

5. Doopsels en kerkelijke huwelijken

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

6. Vormsels en eerste communies

Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen de impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

7. Kerkgebouwen blijven open

Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

8. Vastencampagnes Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité

De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Voor Entraide et Fraternité via BE68 0000 0000 3434.

9. Klokken van dank en hoop

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, bijvoorbeeld door een kaars voor het raam te zetten of door de klokken te luiden (beter de angelusklok dan de feestklokken).

10. Media

De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en overzichten op de algemene en de diocesane pagina’s van Kerknet of Cathobel.

VRT en RTBF proberen op zondag hun vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv voort te zetten. Ook RCF, KTO, France 2, Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze vieringen uit.  

De Bisschoppen van België

IPID – Brussel, maandag 23 maart 2020

19/3 12.00u.

Normaal gezien zijn er in april verkiezingen van de Kerkraden en in mei verkiezingen van de Centrale kerkbesturen. We hebben net bericht gekregen dat die verkiezingen voor onbepaalde duur zijn uitgesteld en dat de huidige raadsleden allemaal in functie blijven.

17/3 21.40u.

Velen beginnen zich af te vragen wat er met de Goede Week zal gebeuren en nadien de vieringen met de eerste communie of het vormsel. Officieel weten we nog niets over de Goede Week, maar we vrezen dat de huidige maatregelen dan nog van kracht zullen zijn, u hoort er meer over van zodra we dat weten. De bisschop heeft aangekondigd dat op 30 maart meer info zal gegeven worden over de vieringen met eerste communie of het vormsel. Als de info beschikbaar is, zal u die ook hier kunnen vinden.

16/3 21.16u.

De beloofde webinar op 17 maart over de Handelingen gaat ook niet door. Intussen is er wel de viering geweest op 15 maart die te zien is via MortselTV en ook vandaag is een gebedsmoment opgenomen. Morgen dinsdag 17 maart volgt een interview met Gazet Van Antwerpen, u hoort er nog van.

14/3 16.30u.

We kregen net het bericht dat ook doopsels en huwelijken in beperkte kring verboden zijn, enkel uitvaarten in beperkte kring kunnen nog. Neem voor de geplande doopsels contact met de voorganger om een nieuwe datum af te spreken.

12/3 23.00u.

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk  vanaf 14 maart en voorlopig tot vrijdag 3 april.

De kerkgebouwen H. Kruis, H. Familie en O.-L.-Vrouw-Edegem blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Voor doopsels, huwelijken en begrafenissen gelieve contact op te nemen. Raadpleeg bij voorkeur de website www.mijnparochie.be of telefoneer naar pastoor Tom op 0494 478 499.

Alle activiteiten georganiseerd door de parochies van Mortsel en Edegem worden alvast tot 3 april geannuleerd, zoals catechese, eerste communiewerking, mis dienen, leesgroep Handelingen, woensdagavondbezinningen van de Veertigdagentijd, …

Wij gaan maximaal digitaal, nieuws volgt op www.mijnparochie.be.

12/3 16.04u.

Beste mensen

de maatregelen ivm het corona virus volgen elkaar snel op. Via deze link zullen we u op de hoogte brengen van wat de kerkelijke en burgerlijke overheden ons hebben opgedragen.

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april.

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie beslist de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.

Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

IPID -Brussel, donderdag 12 maart 2020

Of en welke vieringen wel of niet zullen doorgaan, kan u hier lezen.