Tag Archive gebed

Hora Santa een prachtige ontmoeting met de verrezen Heer

English version under the photos available!

Afgelopen week hadden we tijdens Hora Santa een prachtige ontmoeting met de verrezen Heer. Ondanks het regenachtige weer kwam een mooie groep mensen samen in de Heilig Kruiskerk te Mortsel, ter voorbereiding op  Pinksteren. Het kaarsenpad dat door de kerk liep, maakte vanaf het begin de sfeer bijzonder. Hoe dichter we bij het tabernakel kwamen, hoe sacraler de plek aanvoelde. 

Talloze aanwezigen schreven gebedsintenties, waar we later in verschillende vieringen met de bredere gemeenschap gezamenlijk voor hebben gebeden.

Het was ontroerend om te zien hoe iedereen zijn of haar persoonlijke zorgen en wensen deelde, en hoe we samen in gebed verenigd waren.

De avond zelf werd begeleid door prachtige livemuziek die perfect aansloot bij de ontmoeting. Er waren momenten van diepe stilte, afgewisseld met gezang, waardoor er een serene en meditatieve sfeer heerste.  Dit alles zorgde voor een onvergetelijke ervaring.

We kijken nu al uit naar de volgende keer dat we dit heilige uur mogen beleven!

Last week, we had a wonderful encounter with the risen Lord during Hora Santa. Despite the rainy weather, a beautiful group of people gathered at the Holy Cross Church in Mortsel in preparation for Pentecost. The candle path that ran through the church made the atmosphere special from the start. The closer we got to the tabernacle, the more sacred the place felt.

Countless attendees wrote prayer intentions, which we later prayed for together with the wider community in several celebrations. It was moving to see how everyone shared their personal concerns and wishes, and how we were united in prayer together.

The evening itself was accompanied by beautiful live music that perfectly matched the meeting. There were moments of deep silence interspersed with singing, creating a serene and meditative atmosphere. All this made for an unforgettable experience.

We are already looking forward to the next time we get to experience this sacred hour!

Muzikale gebedsavond

Graag nodigen we jullie uit op de volgende muzikale gebedsavond van “IederEEN vurig verbonden in de St.-Antoniuskerk, Edegem op vrijdag 12 april om 20 uur.

Breng gerust nog anderen mee; iedereen is welkom.

Gebedsmomenten voor deze vastenweek.

Morgengebed om 8.30 uur in de St.-Benedictuskerk op de weekdagen van maandag
tot en met vrijdag.
Avondgebed om 19 uur in de St.-Antoniuskerk op de weekdagen van maandag tot en met
vrijdag.

Woensdag 13/03 – Hora Santa om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
Hora Santa wat letterlijk betekent ‘heilig uur’. Het is een uur van gebed, stilte, zang en aanbidding. Iedereen hartelijk welkom

Vrijdag 15/03 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)

Gebedsmomenten voor de tweede week van de vasten:

Morgengebed om 8.30 uur in de St.-Benedictuskerk op de weekdagen van maandag
tot en met vrijdag.
Avondgebed om 19 uur in de St.-Antoniuskerk op de weekdagen van maandag tot en met
vrijdag.

Vrijdag 8/03 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)

BIDDEND UITZIEN NAAR KERSTMIS

morgen – en avondgebed tijdens de advent

Advent: sterke start van een nieuw liturgisch jaar; tijd van verwachting, van hoopvol uitzien naar het Licht voor onze wereld en voor ieder mens persoonlijk.

Zoals reeds enkele jaren de gewoonte is, vullen we dit in onze pastorale eenheid ook in met extra gebedsinitiatieven waar iedereen kan aan deelnemen.

Elke weekdag (van maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december) bidden we om 8.30 u. een morgengebed in de St. Benedictuskerk (Mortsel).

Psalmen uit het getijdengebed van die dag, lezing uit het evangelie, een lied, stille tijd en vrije voorbede zijn de ingrediënten. Het gebed duurt een half uur.

Elke weekdag (van maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december) bidden we om 19 uur een avondgebed in de St. Antoniuskerk (Edegem). Het avondgebed is opgebouwd zoals het morgengebed en duurt ook ongeveer een half uur.

Op woensdag 20 december is er geen avondgebed, maar wel een verzoeningsviering in de H. Bernadettekerk (Mortsel) ook om 19 uur.

gezongen avondgebed op woensdag 6 december

Op woensdag 6 december, breiden we het avondgebed in de St. Antoniuskerk uit tot een volledige vesperdienst. We zingen samen op eenvoudige melodieën de psalmen die in de hele wereldkerk op die avond worden gebeden door monniken en monialen, maar ook door gelovigen die zich tot deze gebedsvorm aangetrokken voelen. Je hebt geen voorkennis nodig.

Het is een mooie gelegenheid om eens actief kennis te maken met het getijdengebed dat al eeuwenlang in onze Kerk gebeden wordt. Iedereen is welkom op al deze gebedsinitiatieven

Samen op weg naar Kerstmis

Nog 2 weken en het is het de vierendertigste zondag door het jaar en Christus Koning. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en een week later beginnen we dus met de eerste zondag van de Advent aan een nieuw kerkelijk jaar. En natuurlijk ook aan de aanloop naar Kerstmis.

In die aanloop is er op woensdagen weer ons verdiepingsaanbod om bewuster toe te leven naar het feest van Kerstmis. Op die avonden komen we in een volgend nummer nog terug, maar hier alvast een overzicht.

 • Woensdag 6 december: Gezongen avondgebed – Sint-Antonius Edegem – 19 uur.
 • Woensdag 13 december: Een dak voor iedereen – Is er nog plaats in onze herberg? Infoavond rond betaalbaar wonen – Johannes XXIII Mortsel – 20 uur.
 • Woensdag 20 december: Verzoeningsviering – H. Bernadette Mortsel – 19 uur.

Allerheiligen en Allerzielen : dagen van herinnering en hoop

Het is goed nu even stil te worden en te her-inneren.

We denken terug aan lieve mensen die ons ontvallen zijn,
met al de pijn van het scheiden.
We willen hen niet vergeten want we zullen de leegte ervaren als ze niet langer diep in ons aanwezig leven.

Tot God bidden we dat Hij zou aanvullen
wat hen aan volkomenheid ontbreekt en
dat zij in Zijn nabijheid helemaal gelukkig mogen zijn, voorgoed .

We nemen ons voor alles wat onze na(-naast)bestaanden kwetst
angstvallig te vermijden en teder met hen om te gaan,
warme zorg aan hen te besteden zodat zij daaruit vreugde en levenskracht kunnen putten.

Moge Gods zegen dan ook op ons rusten, en mocht – op ons uur – het uur van onze dood Hij ons vertrouwen en onze toekomst zijn.

Mogen deze dagen voor u en uw nabije mensen dagen van zegen zijn

Valeer Deeschacht

God roept u

Het laatste weekend van april hebben we opnieuw roepingenzondag in onze kerken. We bidden dan vaak om priesterroepingen, later met veel warmte uitgebreid naar diakenroepingen, roepingen voor het religieuze leven én natuurlijk ook voor gelovige gezinnen…

Wat we misschien minder hebben benadrukt is de universele roeping van elke christen. God roept immers iedere mens om dichter bij te komen, om te leven vanuit de liefde en warmte van God en om verkondiger te zijn van het goede nieuws.

Wanneer mensen antwoord geven op die roepstem van God en samen gemeenschap vormen, vertellen over de genade van God en Zijn Zoon Jezus Christus, samen lief en leed delen en dragen, zorgzaam omgaan met medemens en planeet, samen bidden en vieren in de kerk… ontstaat de voedingsbodem waarin het zaad van nieuwe roepingen vruchtbare grond kan vinden.

Bidden we dus voor ieder van ons. Bidden we om open oren en ogen om Gods roep te herkennen en zo een gelovige gemeenschap te vormen waarin mensen die een bijzondere roeping krijgen zich gedragen weten. Bidden we opdat we eerst samen die gemeenschap mogen zijn die als een warme schoot kiemen van geloof kan laten groeien. Bidden we dat Gods Geest ons mag helpen uitzuiveren wat God van ieder van ons vraagt.

Vastentijd: sterke tijd

Ja, zo wordt de vastentijd genoemd: een van de sterke tijden in het kerkelijk jaar.
Het doet me denken aan de slogan van een intussen lang vervlogen vastenperiode:
vasten verzwakt niet, vasten versterkt.
Waarom? Omdat we als christen ons geloof in al zijn aspecten sterker beleven:

 • door te versoberen, krijgen we meer aandacht voor wat er écht toe doet: daar vaart onze gezondheid (lichamelijk én geestelijk) goed bij: we worden sterkere mensen, die tegen een stootje kunnen.
 • door solidariteit bewuster te beleven versterken we onze gemeenschap,
 • door meer en intenser te bidden, wordt onze relatie met God en ons geloof sterker.

Elders lees je meer over onze woensdagavond initiatieven. Hier hebben we het over een andere traditie in onze PE: het “dagelijks halfuurtje voor God”

 • Op alle weekdagen van de vastentijd ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
 • We starten op donderdag 23 februari, de dag na Aswoensdag; het laatste gebed heeft plaats op woensdag 5 april, daags voor Witte Donderdag.
 • Op woensdag 2 maart breiden we het avondgebed uit tot een volledige gezongen vesperdienst (zie de woensdagfolder elders)
 • Op woensdag 29 maart is er geen avondgebed (wel een verzoeningsviering in de H. Kruiskerk te Mortsel)
 • We bidden een psalm en lezen het evangelie van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbede en het Onze Vader.

Iedereen is heel welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.

Kan je niet deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed dan nodigen we je uit om tijdens de veertigdagentijd persoonlijk mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

Tot slot een onlinetip: probeer eens www.biddenonderweg.org : elke dag 10 minuutjes begeleid gebed, een initiatief van de Jezuïetengemeenschap.

Internationaal gebed voor de scheppingsperiode

De internationale ‘Season of Creation’ is een gezamenlijk oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken.
Onderstaand gebed sluit aan bij het thema voor 2022: ‘Luister naar de stem van de Schepping’.

Schepper van Alles,
Vanuit uw gemeenschap van liefde ging uw Woord uit
om een symfonie van het leven te scheppen die uw lof zingt.

Door uw Heilige Wijsheid ontstond de Aarde
en de diversiteit aan schepselen die u prijzen vanuit hun eigen aard.
Dag na dag stroomt hun spraak; nacht na nacht onthullen ze kennis.
U riep mensen op, uw tuin te bewerken en te bewaren.
U plaatste ons in de juiste relaties met elk schepsel,
zodat we naar hun stemmen konden luisteren
en konden leren hoe we de voorwaarden voor het leven konden beschermen.

Maar we keren ons in onszelf, weg van onze medeschepselen.
We sluiten onze oren voor de raad van onze medeschepselen.
We luisteren niet naar de kreten van de armen en de noden van de meest kwetsbaren.
We leggen het zwijgen op aan hen die de tradities bewaren die ons leren om voor de Aarde te zorgen.
We sluiten onze oren voor uw creatief, verzoenend en blijvend Woord dat ons roept doorheen de Schrift.

We betreuren het verlies van onze mede-soorten en hun leefgebieden, die nooit meer zullen spreken.
Wij rouwen om het verlies van menselijke culturen,
en om de levens en bestaansmiddelen die zijn weggedrukt of omgekomen.
De schepping schreeuwt het uit
als bossen knetteren en dieren vluchten voor het vuur van onrecht
dat we hebben aangestoken door onze onwil om te luisteren.

In deze scheppingstijd bidden wij dat u ons wilt roepen,
als vanuit de brandende braamstruik,
met het ondersteunende vuur van uw Geest.
Adem op ons.
Open onze oren en beweeg ons hart.
Geef een draai aan ons binnenwaarts gestaar.
Leer ons om uw schepping te beschouwen
en om te luisteren naar de stem van elk schepsel dat spreekt van uw glorie.
Want ‘geloof komt voort uit het horen’.

Geef ons een hart dat luistert
naar het goede nieuws van uw belofte om het aangezicht van de Aarde te vernieuwen.
Verlicht ons met de genade om de weg van Christus te volgen
terwijl we leren om met lichte stap te wandelen over heilige grond.
Vul ons met de hoop om het vuur van onrecht te doven
met het licht van uw genezende liefde die de stut is van ons gemeenschappelijke huis.
In de naam van Degene die kwam om goed nieuws te verkondigen aan de hele schepping, Jezus Christus.
Amen.

(vertaling: Ecokerk)

celebrationguide

Dit gebed werd overgenomen uit de Engelstalige internationale brochure met vieringen voor de Scheppingsperiode.

Seasonofcreation.org