Tag Archive corona

De nachtegaal speelt accordeon

Het was door Corona intussen al geleden van 2019, maar op zondag 12 juni was de accordeonvereniging opnieuw present in de basiliek voor de jaarlijkse misviering. Met een indrukwekkend orkest verzorgden ze de muziek tijdens de viering. Met een uitbundige zon buiten was dit een heel feestelijke viering, bijzonder geschikt om te spreken over het mysterie van de Heilige Drie-eenheid. We kijken nu al uit naar hun wederkomst volgend jaar. In de namiddag mochten ook de bewoners van Immaculata in de cafetaria genieten van hun muziek.

Nieuwe coronaregels vanaf 1 september

Vanaf 1 september zijn er geen maxima meer op het aantal mensen in de kerk; (Het aantal is beperkt door de brandbeveiliging zoals voorheen)
Er moet ook geen afstand meer gehouden worden.

Het mondmasker is voor IEDEREEN boven de 12 jaar gedurende de ganse eredienst verplicht.

Omhalingen zullen weer plaats vinden als vroeger!

Nu al dank aan alle mensen die voor het opvolgen van de maatregelen van de maatregelen hebben gezorgd.

Ook dankjewel aan de ploegen vrijwilligers die de komende week de kerk weer klaar zullen zetten.
Donderdag 2 september doet men in de Heilig Kruiskerk een oproep om hierbij te komen helpen van 9 tot 11.30. Er moet gepoetst worden en de stoelen/banken krijgen terug hun gewone plaats. Er is licht en wat zwaarder werk voor iedereen die een handje wil toesteken.

Opnieuw normaal. Versoepelingen op komst.


Voor zover iets normaal kan zijn, komt er vanaf het weekend van 12 en 13 juni een
‘normale’ regeling voor zondagsvieringen. Als de voorspelde regels voor de
versoepeling effectief ingaan op 9 juni, mogen er vanaf dat weekend 100 personen
tegelijk een dienst bijwonen in de kerk. Dat geldt voor alle diensten zoals
zondagsvieringen, maar ook uitvaarten, huwelijken, doopsels… Op dit moment is nog
niet duidelijk of dat aantal gekoppeld wordt aan de grootte van de kerk. Voorlopig
blijft het mondmasker wel verplicht en houden we afstand. De stoelen in de kerk
blijven dus op veilige afstand staan. Samen uitbundig zingen, is er voorlopig ook nog
niet bij. Er is op dit moment nog weinig bekend over wat er wel mag.

Enkele gevolgen.
Dat betekent dat u misintenties opnieuw kan aanvragen in de parochie waar u ze wil
laten doorgaan. Voorgangers, lectoren, cantors… kunnen aan de slag in de vertrouwde
kerken. We blijven de viering van zaterdagavond in de kerk van Sint-Benedictus
opnemen. Deze is vanaf zondagmorgen beschikbaar. Hoe we herdenkingsdiensten
gaan organiseren voor wie de laatste maanden gestorven is, geen we met de
uitvaartvoorgangers in de maand juni bekijken.

Een warme welkom!
Als dus alles loopt zoals voorzien, kan u vanaf zaterdag 12 juni en zondag 13 juni
zonder te reserveren naar een kerkdienst. We willen u dan ook heel hartelijk
uitnodigen en verwelkomen. Misschien is dit een goede gelegenheid om uw zusters en
broeders die gewoonlijk samen met u een viering bijwoonden aan te moedigen ook te
komen.

Update corona

30 april

Erediensten met maximum 50 vanaf 8 mei in openlucht
Definitief groen licht van de overheid voor het buitenplan

Erediensten met maximum 50 vanaf 8 mei in openlucht

De erediensten krijgen van de overheid definitief groen licht om vanaf zaterdag 8 mei 2021 met maximaal 50 personen samen te vieren in openlucht. In de kerken blijft nog het maximumaantal van 15 personen gelden, behalve voor uitvaarten waaraan tot 50 personen mogen deelnemen.
Sinds Allerheiligen van vorig jaar mogen de plaatselijke gemeenschappen met slechts enkele gelovigen tegelijk samenkomen. Het wordt door velen aangevoeld als een ingrijpende beperking van hun geloofsleven. Vanaf 8 mei komt hierin een gevoelige verbetering. Vanaf dan mag met maximum 50 samen gevierd worden, maar dan wel alleen buiten, bedienaar van de eredienst, organist en kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.

De bisschoppen moedigen de plaatselijke verantwoordelijken aan overal waar het praktisch mogelijk is van deze uitbreiding gebruik te maken. Buitenlocaties zoals die bij een bedevaartsoord, een heiligdom, een tuin bij een klooster of pastorie zijn voor de liturgie daarvoor doorgaans prima geschikt.

De bisschoppen zijn ervan overtuigd dat ook binnen meer mogelijk moet kunnen  zijn. Samen met alle andere erkende erediensten blijven ze daarom bij de federale regering erop aandringen dat voor het samen komen in de cultusplaatsen opnieuw het relatieve cijfer wordt gehanteerd. Dat zou betekenen dat in de meeste kerken om en bij de 100 gelovigen samen kunnen vieren. Het werken met dat relatieve criterium heeft eerder aangetoond minder beperkend te zijn voor de godsdienstbeleving en tegelijk de volksgezondheid heel goed te beschermen.

De bisschoppen danken nogmaals iedereen die zich inzet in de strijd tegen het virus. Zij roepen op de veiligheidsmaatregelen van de overheid nauwkeurig op te volgen en zich zeker te laten vaccineren.  Ze steunen de oproep van de paus om aan te sluiten bij de gebedsmarathon in de maand mei, waaraan ook onze Mariaheiligdommen deelnemen.

IPID – Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België

Brussel, donderdag 29 april 2021

Concreet betekend dit alvast voor onze pastorale eenheid dat vanaf 8 mei de gebedsmomenten aan de grot vanaf 8 mei alvast kunnen doorgaan met 50 aanwezigen.

17 april

Gezien de coronamaatregelen voor erediensten verder verlengd zijn tot minstens 8 mei, blijven deze ook voor de kerken en erediensten zoals ze nu lopen.

Wij blijven ons best doen om voor iedereen zoveel mogelijk een gepast aanbod aan eucharistievieringen en gebedsmomenten te voorzien.

Er blijft een dagelijks digitaal gebedsmoment aangeboden om deze site.
Daarnaast is er elke zondag een digitale viering vanuit de St.-Benedictuskerk in Mortsel die iedereen uitgesteld kan bekijken. Dit digitaal aanbod vind je op onze website. Klik HIER!
Je kan voor ons digitaal aanbod ook abonneren op ons YouTubekanaal. Klik daarvoor HIER!

In verschillende parochies worden wekelijks gebeds- en/of eucharistievieringen georganiseerd. Hierop mogen telkens slechts maximaal 15 personen aanwezig zijn. Je MOET inschrijven voor deze vieringen. Klik HIER voor meer info!

9 februari

De geplande vormsels en eerste communievieringen zullen plaatsvinden na de zomervakantie.

Het corona-virus blijft woekeren. Ook al is de vaccinering nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen.

Daarom hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie, in de maanden september of oktober (nvdr voor de parochies van Mortsel en Edegem zal dat zaterdag 16 oktober zijn). Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Voor het bisdom Antwerpen worden naast alle Vormsels ook alle eerste communievieringen verschoven naar het najaar van 2021. Er zal op een later tijdstip gecommuniceerd worden tussen vicariaat, dekenaat en pastorale eenheid rond de concrete organisatie van deze vieringen. (Nvdr we overleggen binnen onze pastorale eenheid, begin maart zullen we meer laten weten)

Persdienst bisdom Antwerpen
9 februari 2021

29 januari

Diocesane richtlijnen voor catechesebijeenkomsten (versie 29 januari 2021)

De ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land hebben op 26 januari 2021 een voorlopig akkoord bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen doorgaan, zij het in kleinere bubbels en slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit. Ook kinderen ouder dan 12 jaar mogen in een kleine bubbel samenkomen, maar dan wel in openlucht. Deze maatregelen worden op 28 januari 2021 voorgesteld op het federaal overlegcomité dat zal beslissen of en wanneer deze van kracht worden.

Wat betekent dit voor de diocesane richtlijnen voor catechese-bijeenkomsten die zeker al gelden tot 1 maart 2021? 

Algemeen geldt:

 • Er is de sterke aanbeveling aan ouders om hun kinderen slechts 1 buitenschoolse activiteit te laten doen. Ook catechese-activiteiten gelden als buitenschoolse activiteit. De keuze van ouders en kind moet hierbij gerespecteerd worden.
  • Indien het kind een andere activiteit dan de catechese-activiteiten kiest als enige buitenschoolse activiteit, dan kan het kind toch op weg blijven gaan naar het ontvangen van eerste communie of vormsel.
   • Het contact en geloofsgesprek met en tussen geloofsgemeenschap, ouders, grootouders, peter, meter gebeurt dan digitaal.
   • Gezinnen worden aangemoedigd om – na een voorbereiding thuis en met een nawerking achteraf – apart een bezoek te brengen aan een open kerk of een eredienst met maximaal 15 personen bij te wonen in hun geloofsgemeenschap.
   • Bisdom Antwerpen | Kerknetbiedt heel wat inspiratie zoals bijvoorbeeld ‘Welkom in de mis (familie-editie)’, ‘Vieringen die je doen groeien’ en ‘Ga je mee op weg in geloof?’. 
 • Tot nog toe heeft de overheid een onderscheid gemaakt tussen de regels voor kinderen onder de twaalf jaar en de regels voor de rest van de bevolking. We hebben vastgesteld dat het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 deze grens verlegd heeft. De minder strenge regels gelden voor de kinderen tot en met twaalf jaar. De twaalfjarigen horen daar nog bij. Voor onze vormselwerkingen maakt dat natuurlijk een wezenlijk verschil. Het betekent dat wij geen aparte regels moeten hanteren voor de 12-jarigen.
 • Het is evident dat in alle omstandigheden de veiligheid primeert. Daarom…
  • Er gebeurt bij elke reële samenkomst een registratie van de aanwezigen.
   • De aanwezigheidslijst wordt door de organisator van de activiteit minimaal één maand bewaard. Als een kind of jongere na de activiteit positief test op corona, kan de organiserende instantie gecontacteerd worden om deze gegevens te delen.
  • Ga op zoek naar grote, goed verluchte lokalen. (niet “ten huize van…”, dus geen gezinscatechese).
 • Ingroeivieringen zijn NIET mogelijk!
 • Het blijft ook erg belangrijk om na te gaan welke richtlijnen de Lokale Overheid oplegt. Het gemeentebestuur kan strengere regels hanteren dan de Federale Overheid. Daarom: wie initiatieven organiseert, neemt best vooraf contact op met een plaatselijke mandataris. 
Voor alle kinderen tot en met 12 jaar geldt: Sterke aanbeveling om zich te beperken tot maximaal 1 buitenschoolse activiteit per week.Werken met maximaal 10 kinderen (dus exclusief begeleiding).In de krokusvakantie kan dit eventueel uitgebreid worden naar groepen van 25 (exclusief begeleiding). Daarbij is stabiliteit van de groep cruciaal. Alle activiteiten gaan bij voorkeur buiten door, op eigen terrein (niet “ten huize van…”, dus geen gezinscatechese). Activiteiten met hoge intensiteit (sport en spel) gaan sowieso buiten door.  De kinderen hoeven geen mondmasker te dragen.De kinderen moeten afstand houden bij contact met volwassenen, maar niet bij contact tussen elkaar.De catechisten houden ten allen tijde voldoende afstand van elkaar.De catechisten dragen altijd een mondmasker.De aanwezigheid van ouders in de lokalen wordt vermeden. Het eventuele brengen en ophalen van de kinderen door de ouders wordt zo veel mogelijk gespreid. Het werken met kiss & ride-zones kan hiertoe bijdragen.Overnachting blijft sowieso verboden. Voor 12+ geldt: Sterke aanbeveling om zich te beperken tot maximaal 1 buitenschoolse activiteit per week.Werken met maximaal 10 personen (exclusief begeleiding).  Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie. De groepen blijven beperkt tot maximaal 10 personen. Enkel activiteiten buiten; indien niet mogelijk = geen activiteit.De kinderen dragen een mondmasker.De kinderen en catechisten houden zoveel mogelijk afstand bij alle contacten. De catechisten dragen in deze groepen altijd een mondmasker. Net als de +12-jarigen worden ook de ouders niet toegelaten in/tot de lokalen. Het eventuele brengen en ophalen van de kinderen door de ouders wordt zo veel mogelijk gespreid. Het werken met kiss & ride-zones kan hiertoe bijdragen.Overnachting blijft sowieso verboden. Praktisch: Vraag aan ouders dat de kinderen/jongeren zoveel mogelijk hun eigen materiaal meenemen, dit om uitwisseling van bv. potloden en pennen te vermijden.Zorg dat de kinderen/jongeren ook hun eigen snack meebrengen. Indien je toch kiest om zelf een snack te voorzien, mag dit geen huisbereid voedsel zijn.Handhygiëne blijft uitermate belangrijk: extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek…

20 januari

Goede vrienden

Leven met corona is een onvoorspelbaar parcours. Bijna wekelijks krijgen we nieuwe informatie over mutaties van het virus en over de vooruitgang van de vaccinatie. Zeker, er is hoop, maar de roep om voorzichtigheid blijft groot. De regering heeft de huidige coronamaatregelen verlengd tot 1 maart 2021. We zullen dus nog een tijd met corona moeten leven, zonder stil te vallen of bij de pakken te gaan zitten.

In een vorige communicatie heb ik opgeroepen om de stelregel te hanteren: ‘niet doen wat niet kan of mag; wel doen wat wel kan of mag’. Het is belangrijk om de coronamaatregelen correct te onderhouden, zonder de kantjes af te rijden of verstoppertje te spelen. Daarvoor is het risico op besmetting en ziekte te groot. Tegelijk is het belangrijk om mensen te blijven bieden wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. De regering laat een marge toe van mogelijke activiteiten in de kerk. Het zou jammer zijn om van deze marge aan veilige activiteiten geen gebruik te maken. 

Wat betekent dit concreet?

Kerkdiensten mogen doorgaan met max. 15 personen, zowel op zondag als op weekdag. Als dit aantal zou veranderen, zullen we daarover communiceren. Ondertussen nodigen we alle pastorale medewerkers uit om gelovigen de kans te geven aan een kerkdienst deel te nemen. In deze moeilijke tijd hebben zij nood aan de steun van het geloof en het gebed.

Omdat de maatregel van max. 15 personen geen betrekking heeft op de inhoud van de kerkdienst, kunnen zowel de eucharistie als andere vieringen zoals uitvaarten, huwelijken en doopsels onder dezelfde voorwaarden doorgaan. Uiteraard met inachtneming van alle regels over afstand, handgel, mondmasker en verbod van lichamelijk contact.

Woensdag 17 februari 2020 is Aswoensdag. Met een askruisje beginnen gelovigen aan deze belangrijke periode in de kerkelijke kalender. We willen gelovigen die het wensen de kans niet onthouden om ook dit jaar een askruisje te ontvangen. Daarvoor deze suggesties. De voorganger raakt de gelovige niet aan; hij plaatst geen kruisje op het voorhoofd van de gelovige, maar strooit wat as op het hoofd van de gelovige, die zich buigt voor de voorganger. Men kan het aantal kerkdiensten met asoplegging uitbreiden, bv. op donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 februari. Het is ook mogelijk om een of meerdere opleggingen te doen buiten de eucharistie, bijvoorbeeld in een verkorte liturgische vorm. Op de diocesane bladzijde van Kerknet kan u een model en suggesties daarvoor vinden.

In alle pastorale eenheden zijn data vastgelegd voor de eerste communie en het vormsel tussen Pasen en Pinksteren. Het is nog onduidelijk of deze vieringen op de voorziene dag en wijze zullen kunnen doorgaan. Echter, voor alle Belgische bisdommen is afgesproken om pas na de maatregelen van de regering begin maart een beslissing over deze vieringen te nemen. Tot zolang blijven zij dus op de agenda staan en loopt de catechese verder, zo goed als mogelijk. Wij hopen immers nog steeds op een positieve kentering na Pasen.

Hoe blijven we verbonden met de kerkgemeenschap, met name in de veertigdagentijd? Graag nodigen wij alle pastorale eenheden uit om creatief te zoeken naar kansen voor bezinning of gebed, in kleine groep of digitaal. Het bisdom en de diocesane diensten zullen een digitaal aanbod blijven doen, waarop iedereen kan inloggen. Via de site van het Bisdom Antwerpen kan u dat dagelijks of wekelijks aanbod volgen. Alle informatie vindt u daar. Zo zal er wekelijks op woensdag een bijdrage van Sterke Tijden voor de veertigdagentijd zijn. Zelf zal ik ook wekelijks een bezinningsmoment verzorgen. Dank om deze mogelijkheid aan de gelovigen bekend te maken en hen eventueel te helpen bij de aansluiting.

Mededelingen of maatregelen voor de Goede Week stellen we uit tot in maart. Het is nog te vroeg om te weten wat einde maart wel of niet mogelijk zal zijn. Bij het naderen van Palmzondag zullen we daarover opnieuw communiceren.

Met vragen over de organisatie van kerkdiensten of pastorale activiteiten kan u zich steeds wenden tot de verantwoordelijken van uw pastorale eenheid, dekenaat of vicariaat. Zij zullen u graag verder helpen. Graag wens ik u een goede voorzetting van het nieuwe jaar 2021.

+ Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen

12 december 22u

Vanaf morgen 13 december mogen maximaal 15 personen tegelijk in een kerkgebouw zijn voor gebed, bezoek aan de Kerststal…

Dit aantal is te klein voor echte diensten. We houden daarom zoals de voorbije periode ons dagelijks gebed en de eucharistieviering van de zondag uitgezonden vanuit de kerk van Sint-Benedictus.

Op Kerstavond zal er een gezinsviering beschikbaar zijn vanaf 17u en een klassieke viering ten laatste vanaf Middernacht. U kan de vieringen uiteraard later nog steeds bekijken.

31 oktober 21 u

Deze bijkomende maatregelen gaan in op maandag 2 november 2020. Geplande vieringen voor Allerzielen moeten dus worden afgelast.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op vrijdag 30 oktober 2020 in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Concreet heeft dit voor onze kerkgemeenschap de volgende gevolgen:

·       Erediensten zijn niet meer toegelaten;

·       Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen.  Zonder maaltijd of receptie achteraf;

·       Gebedshuizen mogen open blijven voor individueel gebed (maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand);

·       Huwelijken mogen plaatsvinden in aanwezigheid van enkel het bruidspaar en de getuigen.

 

27 oktober 19 u

Zoals we daarnet in de pers vernamen zijn vanaf vrijdag 30 oktober 18 u. kerkdiensten beperkt tot maximum 40 personen. Dit geldt voor alle mogelijke kerkelijke diensten!

We regelen het de zondagskerken (H.Kruis , Basiliek Edegem) voor iedereen als volgt:
Wie in een oneven huisnummer woont, mag de vieringen in het weekend van 1 november bijwonen. Wie in een even huisnummer woont, mag het weekend van 8 november de vieringen bijwonen.
De vieringen zijn telkens beperkt tot 40 personen. Er worden dan ook niet meer mensen in de diensten toegelaten.
Verdere planning:
Weekend met een oneven zondag voor mensen die wonen in een huis met oneven huisnummers.
Weekend met even zondag voor mensen die wonen in een huis met een even huisnummer.

In de andere kerken van de pastorale eenheid kunnen we telkens in een viering 40 personen toelaten. Gezien de huidige omstandigheden is dit aantal haalbaar en kunnen deze vieringen zonder extra maatregelen doorgaan.

22 oktober 10 u

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen en op vraag van de bisschop hebben we beslist om voor dit weekend (24/25 oktober de vieringen in 3 kerken te ontdubbelen.
Sint-Benedictus: zaterdag om 17.15 en 17.45 u
O.-L.-Vrouw Edegem zondag om 8.45 en 9.30
Heilig Kruis ondag om 11 u en 11. 45 u   In de andere kerken kunnen de vieringen gewoon doorgaan.
De ontdubbelde vieringen worden dus wat ingekort (op vlak van muziek, lezingen, homilie). Daar zijn we mee bezig.  

We doen een oproep aan onze gekende kerkgangers om spontaan naar de extra viering te komen, de viering op het ongewone uur, zodat al een zekere spreiding gegarandeerd is. Aan deze bekendmaking kan iedereen meewerken. Dus wie mensen kent en kan bereiken die gewoonlijk naar de gewone vieringen gaan, kun je vragen om te komen om 17.45 u. in Sint-Benedictus, 8.45 u in Onze-Lieve-Vrouw Edegem en 11.45 u in Heilig Kruis.
Beslissingen over de volgende weekends (Allerheiligen,  gedachtenisvieringen) worden pas morgen ten vroegste genomen.   Het wordt weer eens organisatorisch lastig, maar laten we de zaak positief bekijken en aan de slag gaan met wat kan/mag.

Met hartelijke groet

21 aug 12u

Brief van de bisschop

Beste eerstecommunicanten en vormelingen,

Beste ouders en grootouders, peters en meters,

Beste catechisten en medewerkers,

Niemand had zoiets verwacht. Het coronavirus kwam als een dief in de nacht.   In enkele weken tijd werd alles anders. Scholen, jeugdbewegingen, catechesegroepen, parochiekerken… allen moesten hun gewone werking stopzetten.  Alle vieringen van de eerste communie of het vormsel dienden noodgedwongen verschoven van het voorjaar naar dit najaar.   Het kwam in vele gezinnen of families hard aan. Ze waren klaar voor een feest, zowel in de kerk als thuis, dat niet kon doorgaan. Gelukkig komt na maanden van wachten de nieuwe datum voor de eerste communie of het vormsel dichterbij.   We gaan voor een tweede en hopelijk gelukte poging, al zal veel nu anders verlopen.

Alles parochies hebben voor de eerste communie en het vormsel een nieuwe datum kunnen vastleggen, tussen einde augustus en einde oktober. Ook hebben ze aanwijzingen ontvangen omtrent de manier waarop de viering kan doorgaan en de voorzorgsmaatregelen die ze in acht moeten nemen.   We willen deze kerkelijke vieringen immers zo veilig mogelijk laten verlopen, in overeenstemming met de regelgeving van de overheid.  Wat is zeker? De dag en het uur waarop de vieringen doorgaan.  Wat is minder zeker?  De regelgeving van de overheid die voor deze dag van toepassing zal zijn:  wekelijks kan de overheid de regelgeving immers nog aanpassen – strenger of soepeler – in functie van de ontwikkeling van COVID-19.  We rekenen op het nodige begrip voor deze onvoorspelbare factoren.  Zodra een aanpassing nodig is, zullen de parochies daarover de nodige informatie ontvangen van hun vicariaat of dekenaat.  Nu is het belangrijkste dat alle kinderen en jongeren hun voorziene viering nog in 2020 kunnen meemaken.    Voor 2021 staan immers weer nieuwe kandidaten klaar!

Ondertussen zullen alle eerstecommunicanten in een hoger studiejaar zitten en de meeste vormelingen zelfs in een andere school.   Ze zullen hun vormsel niet ontvangen aan het einde van het basisonderwijs maar aan het begin van het secundair onderwijs.   Op hun leeftijd is dat een groot verschil!  Overigens zullen het voor alle kinderen en jongeren drukke tijden zijn: een nieuw schooljaar, nieuwe vormen van lesgeven en studeren, een nieuwe agenda en een nieuwe vriendenkring.  Bij voorbaat dank aan alle catechisten om daarmee rekening te houden.    Het zal creativiteit en aanpassing vragen om de aandacht van uw kinderen of jongeren te richten op het sacrament dat ze ontvangen.  Hoewel, velen zullen blij zijn dat het ‘eindelijk’ zover is!   

Zelf zal ik, zoals ieder jaar, een aantal vormselvieringen voorgaan, in diverse hoeken van ons bisdom. Ik kijk ernaar uit om, na een half jaar verplicht thuisblijven, opnieuw te midden van gemeenschappen en families te mogen toeven.  Het is eenzaam geloven zonder gemeenschap om je heen! Het zal goed doen elkaar weer te zien en ‘in het echt’ te horen, zij dan met een mondmasker en op anderhalve meter afstand.  Ik wens u veel inspiratie en vreugde toe. En een gemoedelijk feest achteraf, met de nodige corona-voorzichtigheid, zeker tegenover de ouderen in het gezelschap!

+ Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen

1 aug 9u

Er is gisteren overleg geweest voor de eerste communies. Een echte goede oplossing is er niet. Eén van de grote problemen is dat we de toekomst niet kennen en niet weten of er wel een gunstig moment zal komen… We contacteren nu een aantal mensen om de ideeën te toetsen en zullen dan communiceren.

29 juli 15u

Aanstaande vrijdag 31 juli hebben in de parochies van Mortsel en Edegem overleg over de eerste communies. We moeten met heel veel dingen rekening houden en zoeken naar zo zinvol mogelijke oplossingen. Suggesties en vragen zijn welkom op pastoor.tomschellekens@gmail.com Van zodra er besluiten zijn, laten we het u zo snel mogelijk weten.

28 juli 17u

In uitvoering van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020, kunnen vanaf woensdag 29 juli nog maximum honderd mensen deelnemen aan een viering in een kerk. Een afstand van 1,50m blijft daarbij de stelregel. Ook de verplichtingen om een masker te dragen en handen te desinfecteren bij het betreden van het kerkgebouw blijven gelden, aangezien het een openbare plaats is. Al deze maatregelen zijn alvast tot eind augustus van kracht.

In het verlengde van de nationale veiligheidsraad van 27 juli is ook de crisiscel van de provincie Antwerpen en van de stad Antwerpen samen geweest. Dit om de situatie in de stad en de randgemeenten van Antwerpen op te volgen en bijkomende maatregelen te treffen. Belangrijk hierbij is dat, althans voor nu, erediensten overal kunnen plaatsvinden. Er worden op dit moment nergens in ons bisdom kerken gesloten voor de eredienst.

De andere richtlijnen van het eerder afgesproken protocol blijven eveneens onverminderd van kracht. Het protocol staat online op de sites van Kerknet.be en Cathobel.be.

27 juli om 21u

Beste ouders van de eerste communie:
we kregen enkele bezorgde reacties en vragen van ouders ivm de eerste communies van eind augustus en begin september. We hebben veel begrip voor die reacties en vragen en beseffen zeer goed dat niet alles zomaar zal kunnen doorgaan. Op dit moment hebben we nog te weinig informatie en richtlijnen om al echt besluiten te kunnen nemen. Het spreekt voor zich dat we de richtlijnen van de veiligheidsraad, lokale overheden én het bisdom zullen respecteren. We zullen onmiddellijk contact met u opnemen wanneer we meer duidelijkheid krijgen. We begrijpen dat dit voor u als familie heel vervelend is. We rekenen op uw begrip en zoeken naar de best mogelijke oplossingen. Hartelijk dank alvast.

16 juli

Intussen heeft u gehoord en gezien dat samenzang niet kan én iedereen in de kerk een mondmasker moet dragen.

1 juli

Vanaf vandaag, 1 juli 2020 zijn de voorwaarden voor het vieren gewijzigd. De regering heeft haar ministerieel besluit gisteren 30 juni 2020 gepubliceerd waarin ook aanpassingen staan voor de publieke uitoefening van de eredienst.

De bisschoppenconferentie heeft naar aanleiding daarvan ook hun draaiboek aangepast. We staan er op om jullie dit ook te laten weten.

Alle maatregelen op een rijtje:

 1. Vanaf nu en tot en met 31 juli 2020 mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 200 personen per gebouw. Vanaf 1 augustus mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 400 personen per gebouw.
 1. De regel van 10m² per persoon valt weg om het toegelaten aantal personen per gebouw te bepalen.
 1. Alle andere eerder geldende voorwaarden blijven onverminderd van kracht:

§  Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;

§  Verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;

§  Handhygiëne bij in- en uitgangen.

Volgende websites worden actueel aangepast aan de geldende richtlijnen. Blijf hen zeker consulteren. Deze linken kunnen daarbij handig zijn:

§   Het integrale draaiboek van de bisschoppenconferentie is online terug te vinden: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/draaiboek-katholieke-kerk-hervatting-publieke-vieringen-300720

§   Blijft u met vragen zitten? Consulteer dan zeker ook onze Ad Valvas en Frequently Asked Questions (FAQ). Deze worden ook dagelijks aangepast.

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronacrisis-ad-valvas-faq?microsite=203

§   En alle publicaties in verband met het heropstarten van de vieringen zijn gebundeld onder de pagina: “Terug naar de mis?”:

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/terug-naar-de-mis?microsite=203

16 juni

Vormsels: voor de basiliek op 12 sept, voor de andere parochies van Mortsel en Edegem op 26 september.

12 juni

U heeft via de media al vele versoepelingen vernomen:

 • vanaf 8 juni kunnen kerkdiensten tot max 100 personen, kijk goed na het weekend van 7 juni naar het max aantal per kerk. Alle kerken van Mortsel en Edegem zullen open zijn vanaf het weekend van 13-14 juni voor vieringen.
 • De data van de eerste communie staan al online, voor het vormsel komen er tegenstrijdige berichten, info komt nog.
 • Doopsels kunnen ook opnieuw, neem contact op met de pastoor

31 mei

Voor wie graag alle achtergrondinfo heeft: lees https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/05/20200529-draaiboek-heropstart-katholieke-Kerk.pdf

30 mei

Maximum honderd deelnemers aan kerkelijke vieringen na lockdown

De bisschoppenconferentie van de katholieke Kerk heeft in samenwerking met de Gees-expertengroep een omstandig protocol met veiligheidsvoorschriften uitgewerkt voor een herneming van publieke vieringen in de kerken. In een eerste fase wordt een maximum van honderd deelnemers per viering vastgelegd. Omdat tegelijk een afstand van anderhalve meter moet worden gerespecteerd, zal dit aantal in kleinere kerken lager liggen.Tussen de pastoor en gelovigen moet steeds drie meter afstand zijn, koorzang kan tot nader orde niet. Verder mag elk voorwerp (microfoon, kaars) door slechts één persoon aangeraakt worden, en geen gezang- of gebedenboekjes voor meermaals gebruik. Er is geen geldcollecte, wel de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren achter in de kerk. Wie de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en ‘laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant’, stipuleert het protocol. Het protocol is door de overheid goedgekeurd. Een concrete datum voor de herneming van vieringen valt wellicht woensdag, wanneer de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt, meldt de Belgische bisschoppenconferentie.

16/05

U heeft het wellicht al via de media vernomen. Intussen zijn weer 30 mensen toegelaten voor huwelijken en uitvaarten. Wanneer de kerken open gaan voor gewone religieuze diensten weten we nog niet, maar we starten alvast met het poetsen van de kerken, uit elkaar zetten van stoelen en banken… we dromen voor zondagsvieringen van de maand juni.

22/04 18.30u

Graag melden we u dat we vanaf deze week een initiatief opzetten om de namen van een overleden familielid biddend te noemen via de internetkanalen van ons bisdom.

Als teken van solidariteit met rouwende families en kennissen zullen we in de komende weken elke zaterdag aansluitend op de mis van 10 uur een gebedsmoment uitzenden vanuit de kathedraal van Antwerpen. We willen de nabestaanden de kans bieden om de naam van de overledene te laten vernoemen tijdens dit digitaal gedenk- en gebedsmoment zolang er door het coronavirus geen normale liturgische vieringen en pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden. De Kerk wil nu staan waar ze moet staan: tussen het kruis en de verrijzenis, met troost en bemoediging, nauw verbonden met al wie zich inzet om het virus onder controle te krijgen.

Indien u graag een familielid laat gedenken, vragen we u om ten laatste donderdagmiddag de naam van de overledene te mailen naar vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of naar  vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be. U mag ook een foto meesturen. De privacywetgeving vereist dan wel dat u in de mail duidelijk maakt wie u bent, wat uw verwantschap met de overledene is en expliciet de toestemming geeft om deze foto van uw familielid te tonen. Ook een kindertekening die gemaakt is voor de overledene is van harte welkom.

Mensen nemen maar één keer afscheid van hun geliefden. Elk gebaar telt, elk woord telt. In dat kader verwijzen we u ook graag door naar de website www.wijrouwenmee.be, een mooi initiatief van de coronadenktank.

20/04 12.30u

We hebben de voorbije weken niet veel gepubliceerd omdat er ook niet echt iets veranderde. Ik kreeg vandaag een brief van de bisschoppen van 16 april:

De bisschoppen nemen kennis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en danken de beleidsmakers en experts voor hun aanpak van de crisis.

De Belgische bisschoppen nemen nota van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 15 april 2020 om de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Ze danken de federale regering en de regeringen van de deelstaten om, samen met verschillende equipes van experts, de coronacrisis in goede banen te leiden.

De beslissing van 15 april 2020 betekent dat alle maatregelen die burgerlijke en kerkelijke overheden hebben genomen met betrekking tot kerkelijke vieringen of activiteiten gehandhaafd blijven tot en met 3 mei 2020.   Zodra een volgende Nationale Veiligheidsraad een wijziging van de algemene maatregelen toelaat, zal de permanente raad van de bisschoppenconferentie met de burgerlijke overheden nagaan hoe ook de Kerk haar maatregelen kan wijzigen, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden.  Hierover zal zo spoedig mogelijk een nieuwe communicatie volgen.

Nauwgezet richtlijnen volgen

De bisschoppen beseffen dat de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen zwaar wegen op het kerkelijke leven in al zijn aspecten.  Sacramenten, gebedsvieringen, catechese, diaconale initiatieven, vormingsinitiatieven, huisbezoeken, vergaderingen en ontmoetingen: ze kunnen tot nader order niet doorgaan of slechts in een minimale vorm, met naleving van alle veiligheidsregels.   We herinneren eraan dat het ministeriële besluit van 3 april 2020 sommige artikels van het ministeriële besluit van 23 maart 2020 heeft gepreciseerd.  Worden toegestaan: begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximum 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; kerkelijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.   De bisschoppen dringen erop aan bij alle medewerkers om zich nauwgezet aan de opgelegde regels te blijven houden.   Tegelijk nodigen ze alle medewerkers uit om via veilige kanalen contact te houden met hun gemeenschap, in het bijzonder met zieke, kwetsbare of eenzame personen.   Overigens blijft het noodzakelijk en mogelijk om ‘personen in nood’ bij te staan.

Uitstel pastorale activiteiten

De verlengde maatregelen hebben als gevolg dat een aantal pastorale activiteiten die meestal in de lente of in de maand mei plaatsvinden, niet kunnen plaatsvinden. De vieringen van de eerste communies en de vormsels werden al uitgesteld tot volgend schooljaar en dit blijft behouden. Daarnaast zijn er de bedevaarten, mariale vieringen of jongerenontmoetingen en andere pastorale activiteiten die normaal in de zomervakantie doorgaan, al of niet in het buitenland (zoals bedevaarten naar Lourdes) met deelname van ook oudere personen of personen met een ziekte of beperking.  Wij raden de organisatoren aan om deze activiteiten tijdig te annuleren.  

Kwaad, maar ook een kans

Tot slot nodigen de bisschoppen de gelovigen uit om in deze crisis niet alleen een kwaad, maar ook een kans te zien.    Elke tegenslag stemt tot nadenken, plaatst ons voor nieuwe uitdagingen en doet een beroep op onze creativiteit. Zoals paus Franciscus zegt in een interview van 18 maart: We moeten begrijpen dat onze schat in kleine dingen ligt.  Kleine gebaren van genegenheid en medeleven riskeren verloren te gaan in de anonimiteit van het dagelijkse leven, toch zijn ze beslissend en belangrijk. Ze geven zin aan het leven.  Ze maken dat er verbinding en communicatie is tussen ons. En hij voegt eraan toe: ‘Verkwist deze moeilijke dagen niet!

De bisschoppen van België

IPID – Brussel, donderdag 16 april 2020

03/04 21.30u.

 • we kregen vandaag het bericht dat nog maximum 15 personen aanwezig mogen zijn op een uitvaart
 • we zijn hard bezig met een planning voor de eerste communies en de vormsels. Meer info volgt wanneer we klaar zijn.

31/3 8.30u.

Deze info kregen we van het bisdom:

Wat met de vieringen van eerste communie? Het team van de pastorale eenheid zal voor het geheel van de pastorale eenheid een lijst opstellen van zondagse eucharistievieringen met de mogelijkheid tot ‘eerste communie’, tussen 15 augustus en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de eerste communicanten aan bij de plaatselijke viering. Indien de datum van deze plaatselijke viering voor de ouders of de familie niet haalbaar is, kunnen zij aansluiten bij een andere eucharistieviering met ‘eerste communie’ in de pastorale eenheid. Het verloop van de corona-curve laat vandaag nog geen duidelijke datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven ernaar om deze duidelijkheid wel te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan hopen we voor alle vieringen een nieuwe datalijst te kunnen bezorgen aan de kinderen en hun ouders.
Wat met de vormselvieringen? Samen met de deken en de bisschoppelijke vicaris zal het team van de pastorale eenheid een aantal vormselvieringen per pastorale eenheid programmeren, tussen 1 september en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de vormelingen aan bij de plaatselijke vormselviering. Indien de datum van deze plaatselijke viering voor de ouders of de familie niet haalbaar is, kunnen zij aansluiten bij een andere vormselviering in de pastorale eenheid. Om de vormsels vlot te laten verlopen en de voorbereiding beperkt te houden, zullen alle vormsels in het bisdom Antwerpen dit jaar doorgaan volgens de ritus zonder eucharistieviering. Zo kunnen meerdere vormselvieringen op eenzelfde dag doorgaan. De vicariaten en de dekens zullen een model van deze vormselviering zonder eucharistieviering bezorgen aan de pastorale verantwoordelijken. De werkgroep vormselcatechese zal suggesties maken voor de concrete invulling. Het verloop van de corona-curve laat vandaag nog geen duidelijke datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven ernaar om deze duidelijkheid wel te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan hopen we voor alle vieringen een nieuwe datalijst te kunnen bezorgen aan de kinderen en hun ouders.

29/3 12.50u.

We keken er met een bang hartje naar uit. Vandaag heeft onze bisschop mgr. Johan Bonny op vrt gezegd dat de eerste communies en vormsels niet zullen doorgaan tussen Pasen en Pinksteren. Morgen komt er een officiële mededeling en dan zullen we hopelijk meer weten.

27/3 20.00u.

Omdat onze vieringen en activiteiten allemaal al afgelast waren tem 19 april, moeten wij voorlopig nog niets doen. Heel veel mensen hebben grote vragen bij de vieringen de eerste communie en het vormsel, maar daar kunnen we nu nog niets over zeggen. U hoort het meteen wanneer we nieuws hebben.

Wat we wel al kunnen zeggen: de weekends of grootse activiteiten die de vormselwerkingen voorzien hadden in het weekend van 24-26 april kunnen niet doorgaan. Mochten de scholen weer openen dan is het mogelijk dat er wel catechese wordt gegeven, u krijgt nog een bericht van de eigen werking.

25/3 18.42u.

23/3 11.30u.

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast; dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen.

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van social distancing of bewaren van een veilige afstand zorgvuldig in acht nemen.

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet en Cathobel (zowel op de algemene als op de microsites van de bisdommen).

1. Palmzondag

Hoewel er geen publieke vieringen doorgaan, zullen uitsluitend vieringen plaatsvinden met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring en met inachtneming  van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.  Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.  Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.

2. Chrismaviering

De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma (voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving) kan alleen maar plaatsvinden in besloten kring, met de bisschop als voorganger, samen met enkele priesters. De  bisschop kan de chrismaviering ook uitstellen tot wanneer opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk zijn. De verdeling van de heilige oliën zal gebeuren na de pandemie, volgens richtlijnen die elk bisdom daarover zal geven.

3. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen 

Er zijn enkel vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren.

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen?  Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

4. Volwassendopen

Dit jaar kunnen de volwassendopen niet doorgaan in de paasnacht of op Pasen. De bisschoppen weten zich verbonden met wie zich al lange tijd voorbereiden op hun doopsel met Pasen. Zij begrijpen hun ontgoocheling en vragen hen geduld. Zodra mogelijk zullen zij een andere dag of periode voor hun doopsel voorstellen.

5. Doopsels en kerkelijke huwelijken

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

6. Vormsels en eerste communies

Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen de impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

7. Kerkgebouwen blijven open

Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

8. Vastencampagnes Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité

De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Voor Entraide et Fraternité via BE68 0000 0000 3434.

9. Klokken van dank en hoop

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, bijvoorbeeld door een kaars voor het raam te zetten of door de klokken te luiden (beter de angelusklok dan de feestklokken).

10. Media

De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en overzichten op de algemene en de diocesane pagina’s van Kerknet of Cathobel.

VRT en RTBF proberen op zondag hun vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv voort te zetten. Ook RCF, KTO, France 2, Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze vieringen uit.  

De Bisschoppen van België

IPID – Brussel, maandag 23 maart 2020

19/3 12.00u.

Normaal gezien zijn er in april verkiezingen van de Kerkraden en in mei verkiezingen van de Centrale kerkbesturen. We hebben net bericht gekregen dat die verkiezingen voor onbepaalde duur zijn uitgesteld en dat de huidige raadsleden allemaal in functie blijven.

17/3 21.40u.

Velen beginnen zich af te vragen wat er met de Goede Week zal gebeuren en nadien de vieringen met de eerste communie of het vormsel. Officieel weten we nog niets over de Goede Week, maar we vrezen dat de huidige maatregelen dan nog van kracht zullen zijn, u hoort er meer over van zodra we dat weten. De bisschop heeft aangekondigd dat op 30 maart meer info zal gegeven worden over de vieringen met eerste communie of het vormsel. Als de info beschikbaar is, zal u die ook hier kunnen vinden.

16/3 21.16u.

De beloofde webinar op 17 maart over de Handelingen gaat ook niet door. Intussen is er wel de viering geweest op 15 maart die te zien is via MortselTV en ook vandaag is een gebedsmoment opgenomen. Morgen dinsdag 17 maart volgt een interview met Gazet Van Antwerpen, u hoort er nog van.

14/3 16.30u.

We kregen net het bericht dat ook doopsels en huwelijken in beperkte kring verboden zijn, enkel uitvaarten in beperkte kring kunnen nog. Neem voor de geplande doopsels contact met de voorganger om een nieuwe datum af te spreken.

12/3 23.00u.

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk  vanaf 14 maart en voorlopig tot vrijdag 3 april.

De kerkgebouwen H. Kruis, H. Familie en O.-L.-Vrouw-Edegem blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Voor doopsels, huwelijken en begrafenissen gelieve contact op te nemen. Raadpleeg bij voorkeur de website www.mijnparochie.be of telefoneer naar pastoor Tom op 0494 478 499.

Alle activiteiten georganiseerd door de parochies van Mortsel en Edegem worden alvast tot 3 april geannuleerd, zoals catechese, eerste communiewerking, mis dienen, leesgroep Handelingen, woensdagavondbezinningen van de Veertigdagentijd, …

Wij gaan maximaal digitaal, nieuws volgt op www.mijnparochie.be.

12/3 16.04u.

Beste mensen

de maatregelen ivm het corona virus volgen elkaar snel op. Via deze link zullen we u op de hoogte brengen van wat de kerkelijke en burgerlijke overheden ons hebben opgedragen.

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april.

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie beslist de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.

Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

IPID -Brussel, donderdag 12 maart 2020

Of en welke vieringen wel of niet zullen doorgaan, kan u hier lezen.