Category Archive Vorming

ByDirk Van de Poel

Overeind komen met Petrus

Naar aanleiding van het 3jarig project van ons bisdom Antwerpen rond het boek ‘ Handelingen’ schreef onze bisschop een boek  ‘ Overeind komen met Petrus’.  Hierin reflecteert hij  ( exegetisch deel ) en stelt ook kritische vragen  en  gaat  in gesprek met een lepelsnijder . Aanzet  is de ontmoeting tussen Petrus, Johannes en de verlamde bedelaar bij de tempelpoort uit het boek Handelingen . ( Hand. 3,6 )

Maar ook wij worden bevraagd ! Wat daagt ons uit ? Wat roept weerstand op ? Waar zijn we het niet mee eens ?

Overeind komen met Petrus ‘is daarom een uitnodiging tot gesprek: in  de eerste plaats met onszelf, in een volgende fase met elkaar.

In onze PE H Maria Magdalena  werd  een gespreksgroep opgericht om over geselecteerde thema’s die in het boek aan bod komen van gedachten te wisselen .   We kwamen in totaal 7x samen .

We vertrokken telkens met een gespreksthema, aangereikt via een werkschrift

  • Samen op weg gaan …/ als kerk naar buiten gericht zijn, als gemeenschap missionair zijn;

 Durven wij als kerk de ‘frisse buitenlucht’ opzoeken, het leven van mensen delen, tijd vrij maken om nieuwe mensen aan te spreken ?

  • In naan van Jezus , / treden wij op in ‘naam van’ de waarheid, de rechtvaardigheid,  de gezondheid, de wetenschap, …

 Durven wij spreken in naam van Jezus/ kunnen wij ons kleine ik-gerichte persoontje overschrijden en , vervuld van de Geest, namens Jezus leven ? Ervaren wij zijn tegenwoordigheid als een kracht, een verbondenheid, een zending ?

  • Kom overeind, en stap rond / de lamme komt overeind, het is een mooi symbool van Pasen en de verrijzenis . Toch is zijn genezing letterlijk ! Hij kan weer stappen . Zijn genezing is niet levensecht omdat ze symbolisch is maar symbolisch omdat ze levensecht is .
  • God heeft Jezus overeind doen komen : de verrijzenis van Jezus is geen eenmalig feit, ze is een doorgaand gebeuren dat zich herhaalt in de opstanding van de verlamde man . Daarvan getuigt Petrus . Jezus overstijgt alle grenzen en overbrugt door zijn verrijzenis de afstand tussen God en de mens .

En waarin of waaruit kan ik overeind komen ?

  • Vrijmoedigheid : de leerlingen kunnen niet zwijgen .

Durf ik vrij en moedig getuigen van mijn geloof ?

  • Vertrouwen : Luisterbereidheid , empathie , respect zijn nodig om de medemens te geloven. Dit sluit twijfel niet uit : we moeten ons geloof niet enkel rationeel beleven maar durven controle loslaten en een geloofssprong in het duister maken .
  • Een teken :  De kerk vraagt om nieuwe tekenen van christelijke aanwezigheid, die frisse energie losmaken, die een inspirerend voorbeeld bieden en nieuwe samenwerkingsverbanden doen ontstaan  . Is het aan ons te zien waar we voor staan,, waarin we geloven, waartoe we  bereid zijn ?

Teken doen’ en ‘teken’zijn’ liggen best zo dicht mogelijk bij elkaar . Straalt de kerk zelf uit wat ze anderen wil verkondigen ? En durven wij ook een teken van tegenspraak zijn in deze wereld ?

Onze bisschop droomt hiervan ! En wij …? Willen ook wij ‘kleine apostelen’ zijn die samen, verbonden door de Geest,  in naam van Jezus, vrijmoedig  durven getuigen van ons geloof en elkaar als ‘wakkere’ christenen, anno 2022 helpen om ‘overeind te komen’ en in volheid open te bloeien ?.

 De nieuwe geloofsgemeenschap ‘ iederEEN vurig verbonden ‘ van onze PE is alvast een ‘vrijmoedig teken’ ! 

 Annick, Erik, Griet, Guido, Jaap, Michèle, Reinhilde 

ByDirk Van de Poel

Beweging.net vierde Rerum Novarum

In de eucharistieviering van 29 mei in de Heilig-Kruiskerk dankte pastoor Tom allen die erg bewogen zich daadwerkelijk inzetten voor de zwakkeren van onze maatschappij en bad voor sterkte en bemoediging zodat zij hun engagement met evenveel ijver en enthousiasme kunnen verder zetten.

Aan de leden en sympathisanten van beweging.net werd een receptie aangeboden, mooi verzorgd door dames van de eigen afdeling.

In zijn encycliek Rerum Novarum riep paus Leo XIII onder meer op tot sociale gerechtigheid voor alle volkeren. Onze huidige paus voegde hieraan nog twee zaken toe: barmhartigheid en zorg voor ons gemeenschappelijk huis; de planeet Aarde. De klimaatverandering is een maatschappelijke uitdaging voor de 21ste eeuw.

In een volle zaal Johannes XXIII was professor Hans Bruyninckx onze gastspreker. Als doctor in internationaal milieubeleid is hij sinds 2013 directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. Als geen ander is deze Mortselaar de geknipte persoon om ons de klimaatproblematiek te schetsen. De broeikasgassen, vooral te vinden in het transport, de landbouw en de industrie, zijn vooral de oorzaak van de fenomenen in het veranderd klimaat. Denken we maar aan de verhoging van de zeespiegel, de vele bos- en heidebranden, de droge zomers, ja zelfs de te verwachten verspreiding van malaria. Wanneer we onze levenswijze niet aanpassen hebben we, hier in het Westen, drie planeten nodig om eenzelfde levenswijze te behouden maar we hebben maar één planeet!!

Zijn er oplossingen? Oh, jawel. De klimaattop in Glasgow van vorig jaar heeft een aantal concrete en hoopgevende gevolgen: hernieuwbare energie wordt de norm; mobiliteit wordt niet langer gebaseerd op verbrandingsmotoren; het bouwen van klimaatneutrale steden en huizen en het streven naar een plantaardig en lokaal voedingssysteem.

Het onlangs opgestelde Europese beleidsplan Green Deal bevat een pakket beleidsinitiatieven die de Europese Unie moet helpen met de groene transitie, waarbij het einddoel klimaatneutraliteit in 2050 is. Met de initiatieven die België heeft ingediend scoort ons land bij de slechtsten van de klas; het aantal genomen maatregelen is wel groot maar niet structureel.

De initiatieven moeten op een rechtvaardige manier genomen worden door verdeling van verantwoordelijkheid, verdeling van de gevolgen en de baten, het investeren in een sociaal rechtvaardig klimaat. Goede voorbeelden in de Scandinavische landen zijn: het klimaatneutraal renoveren van woningen van de sociale  huisvestingsmaatschappijen en het zorgen voor een goed openbaar vervoer gekoppeld aan een goede fietsstructuur.

Het gebrek aan kennis, het prioritair bezig zijn met bijvoorbeeld Covid of vluchtelingen, het te duur vinden, zijn redenen om niet te handelen.

Maar er is hoop. We beseffen allen dat er iets moet gebeuren; bedrijven nemen initiatieven; duurzaamheid wordt goedkoper; we weten dat we zelf – met kleine stapjes – veel kunnen doen. Europa speelt een leidende rol en zeker de jongeren zijn zich bewust van de ganse klimaatproblematiek.

Helder, erg gedocumenteerd met schokkende beelden en duidelijke grafieken schotelde professor Bruyninckx ons de realiteit voor ogen en de schrikwekkende prognoses die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

ByDirk Van de Poel

6 juni Turnhout: Als een lopend vuurtje. Wij waren erbij!

Volledig fotoverslag onderaan!

Warm… Dat is het gevoel dat gans de dag in Turnhout overheerste bij de deelnemers aan de diocesane ontmoetingsdag in Turnhout. Niet omdat het zo warm was, want de weergoden speelden niet helemaal fair. Wel omdat we samen met zoveel andere gelovigen het vuur van de Geest van Pinksteren voelden branden.

Dat deze dag het driejaarlijkse project handelingen afsloot, is iedereen ondertussen bekend.

Maar de warmte en het enthousiasme dat uitgaat van zovele organisatoren, vrijwilligers en deelnemers was meer dan de warmte die de zon ooit aan een dag als deze kon toevoegen.

Onze eigen pastoor Tom ging in de Pinksterkerk een charismatische viering voor.

Er stond veel op het programma. Meer dan we hier kunnen opnoemen. Alles was verspreid over gans Turnhout. Tussendoor werd er dus stevig gewandeld of namen we de pendelbus. Dat gaf het gevoel dat er niet altijd evenveel mensen waren. Maar op het slot-event bleek dat er toch een massa volk te zijn.

Ook jij kan een kleine apostel zijn

We citeren graag even onze bisschop

Met Pinksteren breekt de wereld open, zoals een eierschaal openbreekt. En komt het kuiken tevoorschijn, nog bibberend en bevend, kleverig en nat, maar het staat er. Zo staan de apostelen er met Pinksteren: bibberend en bevend, nog wat nat en onzeker, maar ze staan er. Als begin van een nieuw verhaal én als ontknoping van het verhaal van Jezus met zijn leerlingen toen, nu en in alle tijden”, zegt mgr. Johan Bonny, vooruitblikkend naar het slotfeest van het project ‘Handelingen’ in Turnhout op pinkstermaandag 6 juni. “Elke Kerk heeft bijwijlen zo’n pinksterervaring nodig. Op het moment zelf is dat doorgaans niet zo prettig, maar daarna sta je er en gaat je wereld plots terug open.”

Het enthousiasme voor het project Handelingen was duidelijk te merken . 10-tallen vierkante meters werden aangebracht en tot een tapijt/vlag herwerkt. Er werd gezongen. Er waren getuigen en er waren voorbeelden hoe mensen kleine apostelen kunnen zijn.
Want die kleine apostelen zijn er altijd. Maar ze zijn niet met 12. Ze zijn met 12 keer 12 keer 12! En ook jij en ik kunnen daarbij horen.

Met die warmte stapten we samen op de bus naar Mortsel. Morgen werkdag, maar voor altijd een beetje anders met het Pinkstervuur dat in ons brandt.

We waren niet overal tegelijk. Heb jij zelf nog foto’s die je met ons wil delen? Stuur ze graag door. We zetten ze graag bij in ons album!

ByDirk Van de Poel

Leesavonden ‘Overeind komen met Petrus’ ( mgr. J.Bonny) en m² voor Turnhout

Zij die denken dat we met lege handen naar Turnhout trekken, hebben ongelijk. We nemen een m² inspiratie en inzicht mee.

Onze m² mag er zijn als resultaat van tal van leesavonden met mooie denk- en interpretatie-oefeningen rond het boek ‘Overeind komen met Petrus’ van Mgr. Johan Bonny. Hierbij genoten we van elkaars verrijkende inzichten en doorprikten we zoveel mogelijk laagjes aan symbolische meerwaarden.

Overeind komen met Petrus: Of je het nu doet als gelovigen om mee op te staan en het woord te verkondigen goed gegrond in de sporen van Jezus met vertrouwen of het weten. Of je wordt door iemand als Petrus door het geloof getild om kracht te vinden om het huis van God mee binnen te gaan. Het maakt allemaal deel uit van groeien en opstaan binnen het Geloof. Bedankt Michele voor het mooie initiatief tot deze leesgroep!